Teknisk

Innhold

Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Teknisk driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg.

Ansvarsområde

Teknisk driftsavdeling har ansvar for å styre etter følgende vedtatte planer:

Driftsenheter

Teknisk driftsavdeling har 2 driftsenheter; Vann/avløp (VA) og Veg/park. Avdelingen ledes av driftssjef og to driftsenhetsledere. Avdelingen har følgende stabsfunksjoner; prosjektleder for vann og avløp, prosjektleder for veg, prosjektleder for infrastruktur og konsulent for merkantile oppgaver.

Ledelse og kontaktinformasjon

Administrasjonen for Teknisk drift holder til på Prøven - åpningstider 07.00 - 15.00.
Sentralbord, teknisk driftsavdeling: telefon 482 24 691

Grunnet koronasituasjonen er bygget midlertidig stengt for publikum. Teknisk driftsavdeling nås på telefon 482 24 691 eller ved å benytte ringeklokke utenfor hovedinngangen.

Driftsenheter og administrasjon

 • Trond Flesvik, driftsenhetsleder Vann/avløp
 • Per Morten Aas Stenberg, driftsenhetsleder Veg/park
 • Lisa Engen, konsulent
 • Vegar Jønsson, prosjektleder VA
 • Henrik Stuve Kjellsmoen, prosjektleder veg
Organisering

Organisasjonskart - Teknisk drift, Vestre Toten kommune

Planene for året

 

Vann og avløp

Driftsenhet Vann og avløp er ansvarlig for drift og vedlikehold av vannverk, renseanlegg og tilhørende ledningsnett. 

Vannverket forsyner kommunens innbyggere, institusjoner, skoler, samt Industriparken og annen næringsvirksomhet. Vannettet er på ca 190 km. Avløp er tilknyttet de kommunale renseanleggene i Breiskallen og på Eina. Avløpsnettet er på ca. 175 km.

Vannlekkasje? Feil på vann og avløp? Ring Vannverksvakta på telefon 61 19 12 04

Om telefon/sms-varsling ved hendelser på VA-nettet

Varslingssystemet gir deg beskjed om blant annet uventet vannstans.

Vestre Toten kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne. Du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte varslingssystemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Mobil og fasttelefon
Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan virker det?
Det går ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?
Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?
Du kan kontrollere og endre din oppføring her: http://cdm.ums.no (ekstern lenke - servicevarsling.no)
Du kan også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Hvis telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling om hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?
Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen.

Varsles også bedrifter?
Adressedatabasen inneholder adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige at riktig kontaktperson blir registrert her: http://cdm.ums.no (ekstern lenke - servicevarsling.no)

Abonnenter med spesielle behov - sårbare abonnenter
Vi tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter. Det er lav terskel for å varsle, og de vil bli prioritert ved varsling om driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Virksomheter og personer med særskilt behov bør registrere adressen som sårbar abonnent i portalen for vedlikehold av kontaktdata. Dette gjelder:

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinske sentra
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Veterinærkontor
 • Tannleger/tannhelse
Vakttelefoner og nødnummer
VA-norm
Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser for VTK og abonnenter: 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative bestemmelser (KS/Kommuneforlaget)

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - tekniske bestemmelser (KS/Kommuneforlaget)

Vannmåler

Kommunens abonnenter kan hente vannmåler hos Teknisk drift (på Prøven). Sivesind Vannverks abonnenter kan henvende seg til Sivesind Vannverk.

 • Vannmåleravlesing (ekstern kobling - viascan.no)
  Registrering av vannmålerstand gjøres i desember.
Gebyrer for vann og avløp

Priseksempler på normalt forbruk - Eksempel kostnad ved lekkasje (for eksempel toalett som renner)

Handlingsplan sanering vann- og avløpsledninger 2019 - 2025

Vedtatt i kommunestyret 21.02.2019 - sak 23/19

Vannprøver
 • Vannprøver – alle prøvesvar tilgjengelige. Det er mulig å be om innsyn. Vestre Toten kommune varsler om noe ikke er i orden.
Slam/septik

Septikrenovasjonen i kommunen utføres av Brdr. Grønnerud AS. Bestilling av tømming utenfor tømmerute, eller opplysninger om tømmetidspunktet, kan rettes til Brdr. Grønnerud AS på telefon 61 18 78 70.

Spørsmål til kommunen kan rettes til telefon 469 26 390 eller 469 26 388.

Private avløpsanlegg

Eier du, eller skal du kjøpe bolighus, hytte, bedrift eller lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann.

Det er søknadspliktig å etablere/utbedre et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. Mer info om etablering/utbedring av avløpsanlegg kan finnes her: https://www.vestre-toten.kommune.no/snarvei/tjenester-a---a/utslippstillatelse/

Veg og park

Kommunen har ca. 140 km. veger og gater, ca. 10 km. gang- og sykkelveg og ca. 5 km. fortau. Driftsenhet Veg og park er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse, samt drift av sentrale parkområder i tettstedene.

Brøytevakt

Brøytevakt kan kontaktes 1. november - 1. mai på telefon 901 61 580

Om snøbrøyting: Spørsmål og svar

Kommunen får en del henvendelser om snøbrøyting. Her er en oversikt over de mest stilte spørsmålene, og svar på disse:

Hvordan er snøbrøytingen i Vestre Toten organisert?

Brøyting settes i gang ved 8-10cm snømengde, uavhengig av tid på døgnet. Veger med kollektivtrafikk eller mange skolebarn prioriteres. Under normale forhold skal alle bygdeveger og samleveger være brøytet før klokken 06.30, adkomstveger, gang- og sykkelveger og parkeringsplasser før klokken 07.30 på hverdager. Alle veger før klokken 10.00 på helgedager.

Hva prioriteres?

Vestre Toten kommune prioriterer først og fremst gang- og sykkelveger, viktige buss- og skoleruter, bratte bakker og farlige kryss. Lavest prioritet får rene boliggater og lite trafikkerte bygdeveger.

Her er det ikke brøytet på lenge!!!

Alle kommunale veger og gater blir brøytet. Hovedregelen er at kommunen skal begynne brøyting ved 10 cm snø, det vil si at det kan være mer enn 10 cm snø i gater og veger med lav prioritet før brøytemannskapene er på stedet. Vi ser på prognoser og legger opp strategien etter dette.

Kommunen er opptatt av innbyggeres og egen sikkerhet. Det brøytes derfor sjeldent i rushtider og om ettermiddagen, når mange er ute for å brøyte gårdsplassen og da gjerne med barna.

Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det er imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av vegen.

Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Kan vi legge snøen ut i vegen igjen?

Kommunen har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi om at grunneiere flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, og ikke ut i vegen eller i vegkryss. Når snøen blir liggende på en veg som nettopp er brøytet, skaper dette problemer og vanskelige forhold for de som ferdes på vegen.

Snøfall og takras

Politivedtektene regulerer dette:

§ 3 - 9. Fare for takras

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter takras

 Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Kan dere unngå å fylle søppelskuret med snø når dere brøyter?

Der det kjøres med plog må man regne med å få snø inn i søppelskuret.

For å unngå dette anbefaler vi at søppelskur settes på venstre side i innkjøringen med åpning mot innkjøring, da vil snøspruten treffe baksiden av skuret. Når søppelskuret står på høyre side eller med fronten mot vegbanen så vil det av forståelige grunner komme snø inn i søppelskuret.

Noen tips fra brøytemannskapet

 • Pass på ungene, snøhuler i vegkanten er farlige! Vi har forståelse for at det er spennende med store maskiner og blinklys, men det er ikke lett å få øye på små mennesker når brøytekantene er høye.
 • Nå når det er høye brøytekanter, så må snøplogen ha litt fart for å kunne kaste snøen opp. Står dere, eller parkerer biler helt inn til vegen, må vi senke farten. Dette medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen. Dere får snøen som ligger i vegbanen inn i innkjøringen, mer snø enn dere behøver.
 • Tenk over hvor du parkerer. En bil i vegkanten vil kunne gi utfordringer for brøytemannskapet, og vil gi et dårlig brøyteresultat.
 • Vendehammere i boligfelt kan være fristende å parkere på, men de er der for at store biler, også brøytebiler skal kunne snu. Ikke parker her!

Brøytemannskapet oppfordrer folk til å vise hensyn og slippe dem fram, husk at de er på vegen for deg.

Kommunens brøytevakt

Brøytevakt kan kontaktes 1. november – 1. mai på telefon 901 61 580

Skader og ulemper ved snøbrøyting/-fresing og rydding av offentlig veiområder

Eventuelt erstatningsansvar for skade og ulemper ved snøbrøyting/fresing eller snørydding på offentlig veiområde forutsetter

1) at det foreligger et ansvarsgrunnlag (uaktsomhet eller overskridelse av tålegrensen etter naboloven),
2) at det påvises rettslig relevant årsakssammenheng mellom brøyting/fresing og skaden, og
3) at det kan dokumenteres et økonomisk tap som følge av skaden.

Dette er de tre hovedvilkårene for at erstatningsansvar skal kunne foreligge.

Erstatningskrav må fremsettes skriftlig av skadelidte snarest mulig etter at skaden er oppstått, og kravet må dokumenteres med blant annet bilder fra skadestedet og med så eksakt tidsangivelse som mulig for når skaden har skjedd. Det er den som krever erstatning som i utgangspunktet har bevisbyrden for at de tre hovedvilkårene for erstatningsansvar er oppfylt, herunder påviser/godtgjør de faktiske forholdene som erstatningskravet begrunnes med.

Aktuelle bestemmelser om erstatningsansvar på culpagrunnlag er skadeserstatningslovens § 2-1 nr. 1 om arbeidsgiveransvaret, og på objektivt grunnlag granneloven (naboloven) § 2, jf. § 10. Disse bestemmelsene er gjengitt nedenfor.

Også andre bestemmelser i de nevnte lovene kan komme til anvendelse ved vurderingen av fremsatte erstatningskrav.

Det forhold at naboer til offentlig vei får snø og annet inn på sin eiendom som følge av ordinær snøbrøyting/-fresing av veiområdet, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen for ulemper og skader etter naboloven, forutsatt at arbeidet gjøres på en forsvarlig og etter omstendighetene tilstrekkelig hensynsfull måte. Sagt på en annen måte forutsettes det at eier av gjerder, hekker, trær, garasjer og andre innretninger på naboeiendom må tåle konsekvensene av normalt og forsvarlig vintervedlikehold av vei uten erstatning, og at kommunen eller utførende entreprenør ikke kan holdes ansvarlig dersom skade likevel skulle oppstå ved ordinær drift. Det er bare ved overskridelse av tålegrensen at erstatningsansvar er aktuelt etter naboloven.

Ved unormalt store snøfall eller når det kommer unormalt mye snø over lengre tid, oppstår ekstra utfordringer for veimyndigheten for å kunne opprettholde tilfredsstillende fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under slike forhold må naboer til vei tåle enda mer av ulemper og skader enn det som gjelder under mer normale eller moderate vinterforhold. Tålegrensen etter naboloven er med andre ord tøyelig/flyttbar avhengig av de til enhver tid konkrete, foreliggende omstendigheter, jf. vurderingskriteriene i naboloven § 2, 2., 3. og 4. avsnitt.

Vegvedlikehold
 • Vegvedlikehold - beskrivelse, oppgaver og kontakt (tjenester A - Å)
Graveveileder
Gatelys
 • Tidsrom for gatelys og annen praktisk informasjon finner man her.
  Ordningen er politisk vedtatt.
Telerestriksjoner
Rapporteringsverkøyet FiksGataMi
Park

Bruk av kommunens parker og steder - søknadsskjema

Trafikksikkerhet

Trafikksikker kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Vestre Toten kommune er godkjent som trafikksikker kommune.

Vestre Toten kommunes trafikksikkerhetspris 2020 - invitasjon til skoler og barnehager

Trafikksikkerhetsforum ser etter kreative tiltak som barnehager og skoler har gjort for å øke barns og ungdoms forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken. Invitasjon og søknadsinformasjon finner man her:

Trafikksikkerhetsforum – henvendelser vedrørende trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsforum behandler henvendelser som gjelder trafikksikkerhet.
Mandatet til Trafikksikkerhetsforum 2018-2021:

 • Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater.
 • Videreutvikle, revidere planen, og lage handlingsplan.
 • Jobbe for at Vestre Toten kommune blir re-godkjent som trafikksikker kommune fra 2019.
 • Behandle trafikksikkerhetsspørsmål og saker av prinsipiell karakter.
 • Fremme saker til politisk behandling ved behov.
 • Avholde minst 4 møter i året etter at kvartalsrapport for økonomi og aktivitet og årsrapport er levert for å følge opp det kontinuerlige trafikksikkerhetsarbeidet.

Aktuell informasjon fra Teknisk drift

Publisert 30. september 2021: Rehabilitering av Grimsrudvegen og Bakkerudvegen

Publisert 30. september 2021: Rehabilitering av Grimsrudvegen og Bakkerudvegen

Teknisk driftsavdeling rehabiliterer nedre del av Grimsrudvegen og videre oppover Bakkerudvegen til Espira Barnehage.

Tiltaket medfører redusert fremkommelighet og ulike kjøremønster fra dag til dag. Følg anvisning på skilt og sperremateriell. Vi ber trafikanter vise hensyn til personer i anleggsområdet.

Vennlig hilsen
Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Skal du grave?

Oversikt i Geomatikk

Se alle innvilgede gravesøknader i Vestre Toten kommune på kart eller i en liste:

Gravemelding

Gravetillatelse er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår kabelbrudd eller skader/lekkasjer på rør og installasjoner i forbindelse med gravingen. For å innhente gravetillatelse måtte man fra og med mandag 18. juni 2018 henvende seg til Geomatikk via nettsiden ledningsportalen.no (ekstern side) eller på telefon 915 09 146.

Ingen gravearbeider kan igangsettes uten at det er innhentet gravetillatelse. 

Vær oppmerksom på at tiltaket som det søkes gravetillatelse for kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Renovasjon

Horisont Miljøpark IKS har ansvaret for renovasjonen, og alle henvendelser rettes dit. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, tømmekalender eller endring av abonnement rettes til Horisont.

Kontakt Horisont

Telefon: 61 14 55 80
Epost: renovasjon@hiks.no
Hjemmeside: www.hiks.no (ekstern lenke)

Besøksadresse:
Horisont Miljøpark IKS
Dalborgmarka 100
2827 Hunndalen

Kontaktskjema finner man nederst på denne siden (ekstern lenke - www.hiks.no)

Varslingsappen Min Renovasjon

Med varslingsappen Min Renovasjon kan abonnenter i Vestre Toten nå få oversikt over sine tømmedager og varsel på mobilen før avfallet hentes. I appen finnes informasjon om kildesortering og miljøstasjoner.

Avfall og gjenvinning

Praktisk informasjon fra kommunen gjeldende renovasjonsgebyr, kart og forskrifter  finner man på siden Avfall og gjenvinning.


Publisert: 29.03.2019 09:09
Sist endret: 30.09.2021 11:56