Teknisk

Høst 2019: Denne siden er under konstruksjon

Innhold

Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Teknisk driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg.

Ansvarsområde

Teknisk driftsavdeling har ansvar for å styre etter følgende vedtatte planer:

Driftsenheter

Teknisk driftsavdeling har 2 driftsenheter; Vann/avløp (VA) og Veg/park. Avdelingen ledes av driftssjef og to driftsenhetsledere. Avdelingen har følgende stabsfunksjoner; prosjektleder for vann og avløp, prosjektleder for veg, prosjektleder for infrastruktur og konsulent for merkantile oppgaver.

Ledelse og kontaktinformasjon

Administrasjonen for Teknisk drift holder til på Prøven - åpningstider 07.00 - 15.00.

Sentralbord, Teknisk driftsavdeling: Telefon 482 24 691

Driftsenheter og administrasjon

 • Lisa Engen, konsulent
 • Morten Flaglien, prosjektleder infrastruktur
 • Vegar Jønsson, prosjektleder VA
 • Henrik Stuve Kjellsmoen, prosjektleder veg
 • Per Morten Aas Stenberg, driftsenhetsleder veg og park
 • Trond Flesvik, driftsenhetsleder vann og avløp
Organisering

Organisasjonskart - Teknisk drift, Vestre Toten kommune

Planene for året

 

Vann og avløp

Driftsenhet Vann og avløp er ansvarlig for drift og vedlikehold av vannverk, renseanlegg og tilhørende ledningsnett.
Vannverket forsyner kommunens innbyggere, institusjoner, skoler, samt Industriparken og annen næringsvirksomhet. Vannettet er på ca 190 km. Avløp er tilknyttet de kommunale renseanleggene i Breiskallen og på Eina. Avløpsnettet er på ca 175 km

Vannlekkasje? Feil på vann og avløp? Ring Vannverksvakta på telefon 61 19 12 04

VA-norm
Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser for VTK og abonnenter: 

Vannmåler

Kommunens abonnenter kan hente vannmåler hos Teknisk drift (på Prøven). Sivesind Vannverks abonnenter kan henvende seg til Sivesind Vannverk.

 • Vannmåleravlesning (ekstern kobling - viascan.no)
  Registrering kan gjøres i periodene medio november - primo januar.
Gebyrer for vann og avløp

Priseksempler på normalt forbruk - Eksempel kostnad ved lekkasje (for eksempel toalett som renner)

Vannprøver
 • Vannprøver – alle prøvesvar tilgjengelige. Det er mulig å be om innsyn. Vestre Toten kommune varsler om noe ikke er i orden.
Slam/septik

Septikrenovasjonen i kommunen utføres av Brdr. Grønnerud AS. Bestilling av tømming utenfor tømmerute, eller opplysninger om tømmetidspunktet, kan rettes til Brdr. Grønnerud AS på telefon 61 18 78 70.

Spørsmål til kommunen kan rettes til tlf 61 15 34 32 eller 61 15 34 38.

Veg og park

Kommunen har ca. 140 km. veger og gater, ca. 10 km. gang- og sykkelveg og ca. 5 km. fortau. Driftsenhet Veg og park er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse, samt drift av sentrale parkområder i tettstedene.

Brøytevakt

Brøytevakt kan kontaktes medio okt – medio april på telefon 901 61 580

Vegvedlikehold
 • Vegvedlikehold - beskrivelse, oppgaver og kontakt (tjenester A - Å)
Graveveileder
 • Link for Graveveileder legges inn når vedtak er klart.
Gatelys
Lengre responstid på bytte av pærer pga modernisering/utskifting til LED?

Mer info om hvorfor det tar lengre tid å bytte ut lys?

Telerestriksjoner
Rapporteringsverkøyet FiksGataMi
Park

Bruk av kommunens parker og steder - søknadsskjema

Trafikksikkerhet

Trafikksikker kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Vestre Toten kommune er godkjent som trafikksikker kommune.

Trafikksikkerhetsforum – henvendelser vedrørende trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsforum behandler henvendelser som gjelder trafikksikkerhet.
Mandatet til Trafikksikkerhetsforum 2018-2021:

 • Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater.
 • Videreutvikle, revidere planen, og lage handlingsplan.
 • Jobbe for at Vestre Toten kommune blir re-godkjent som trafikksikker kommune fra 2019.
 • Behandle trafikksikkerhetsspørsmål og saker av prinsipiell karakter.
 • Fremme saker til politisk behandling ved behov.
 • Avholde minst 4 møter i året etter at kvartalsrapport for økonomi og aktivitet og årsrapport er levert for å følge opp det kontinuerlige trafikksikkerhetsarbeidet.
 • Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Aktuell informasjon fra Teknisk drift

Skal du grave?

Oversikt i Geomatikk

Informasjon

Gravemelding

Gravetillatelse er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår kabelbrudd eller skader/lekkasjer på rør og installasjoner i forbindelse med gravingen. For å innhente gravetillatelse måtte man fra og med mandag 18. juni 2018 henvende seg til Geomatikk via nettsiden https://gravemelding.no/ (ekstern side) eller på telefon 915 09 146.

Ingen gravearbeider kan igangsettes uten at det er innhentet gravetillatelse. 

Vær oppmerksom på at tiltaket som det søkes gravetillatelse for kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Renovasjon

Horisont Miljøpark IKS har ansvaret for renovasjonen, og alle henvendelser rettes dit. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, tømmekalender eller endring av abonnement rettes til Horisont.

Kontakt Horisont

Telefon: 61 14 55 80
Epost: renovasjon@hiks.no
Hjemmeside: www.hiks.no (ekstern lenke)

Besøksadresse:
Horisont Miljøpark IKS
Dalborgmarka 100
2827 Hunndalen

Kontaktskjema finner man nederst på denne siden (ekstern lenke - www.hiks.no)

Varslingsappen Min Renovasjon

Med varslingsappen Min Renovasjon kan abonnenter i Vestre Toten nå få oversikt over sine tømmedager og varsel på mobilen før avfallet hentes. I appen finnes informasjon om kildesortering og miljøstasjoner.

Avfall og gjenvinning

Praktisk informasjon fra kommunen gjeldende renovasjonsgebyr, kart og forskrifter  finner man på siden Avfall og gjenvinning.


Publisert: 29.03.2019 09:09
Sist endret: 29.03.2019 09:09