Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Vestre Toten kommune - All informasjon vedrørende eiendomsskatt i kommunen finner du her.

Innhold

Bakgrunn

Vestre Toten kommunestyre vedtok i møte den 25. april 2014 å innføre eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a, gjeldende fra og med 2014. Hittil har kommunen kun hatt eiendomsskatt på «verk og bruk».

Vestre Toten kommunestyre har også vedtatt at Skatteetatens formuesgrunnlag(se forklaring under) skal benyttes som grunnlag for å skrive ut skatt for rene boligeiendommer. Disse eiendommene skal ikke takseres eller besiktiges.

Kommunen skal selv taksere eiendommer uten formuesgrunnlag og eiendommer der formuesgrunnlaget ikke egner seg som grunnlag for eiendomsskatt. Dette gjelder blant annet boliger på landbrukseiendommer, fritidshus og næringseiendommer.

Formuesgrunnlag på boliger

Kommunen mottar skatteetatens formuesgrunnlag for hver enkelt eiendom når skatteoppgjøret er klart, vanligvis i løpet av november måned. Det er formuesgrunnlaget kommunene skal bruke som grunnlag for eiendomsskatt på boliger(unntatt boliger på landbrukseiendommer som kommunen selv skal taksere).

Formuesgrunnlaget er skatteetatens antatte markedsverdi og må ikke forveksles med ligningsverdien som framkommer i selvangivelsen. Ligningsverdien er en kalkulert verdi med utgangspunkt i formuesgrunnlaget (markedsverdien). Ligningsverdien for en primærbolig er om lag 25 % av formuesgrunnlaget. Primærbolig er bolig man eier og bor i selv.
Les mer på skatteetatens sider ved å følge denne lenken

Reduksjonsfaktor

For at eiendomsskatten ikke skal skrives ut på verdier som overstiger markedsverdien skal kommunene bruke en reduksjonsfaktor for boliger på 20%.

Etter at reduksjonen er gjort har kommunen kommet frem til eiendomsskattetaksten.

Eiendomsskatt på eiendommer uten formuesgrunnlag

Også for eiendommer uten formuesgrunnlag skal taksten som settes gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8A-1-2:

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Ved siden av en del faktaopplysninger som allerede finnes i offentlige registre om eiendommen, skal det også gjøres en vurdering på den enkelte eiendom. Denne vurderingen baserer seg på et sett med på forhånd fastsatte kriterier.

Vestre Toten kommunestyre har vedtatt en modell der det er en oppnevnt sakkyndig nemnd som har ansvaret for å finne frem til den riktige verdien på eiendommene uten formuesverdi. Sakkyndig nemnd bruker i sitt arbeid et korps av besiktigere som skal besøke hver eiendom og gjøre sine vurderinger. På basis av vurderingene på hver enkelt eiendom vedtar i sin tur sakkyndig nemnd takst for hver eiendom. Dette er basert på en utvendig vurdering, og er en ”grovkornet” takst. D.v.s. ikke så detaljert som en takst som brukes for eksempel ved eiendomssalg. Dersom eiendomsbesittere ønsker å være til stede ved besiktigelsen vil det være mulig å gjøre avtale om det.

Hoveddelen av besiktigelsene vil foregå fra midten av august og ut september.

Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt, blant annet kommunale og enkelte statlige eiendommer. Dette følger av eiendomsskatteloven § 5.  Kommunestyret kan i tillegg velge å frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7, for eksempel eiendommer som eies av veldedige organisasjoner eller lignende.

Nivået på skatten

Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på skatten. Nivået kan variere mellom 2 og 7 promille av taksten. Kommunestyret kan også fastsette bunnfradrag for boliger. Et eventuelt bunnfradrag vil også gjelde for eiendommer med formuesgrunnlag. Dette fastsettes normalt i kommunestyrets budsjettvedtak i desember.

Offentlig ettersyn

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Du vil få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren, se vedlegg 3. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen.

Veiledning for beregning av eiendomsskatt

Her følger et eksempel på beregning av eiendomsskatt for boligeiendommer med formuesgrunnlag. Kommunen mottar mange spørsmål om beregning av eiendomsskatt for ordinære boligeiendommer hvor eiendomskatten beregnes med utgangspunkt i formuesgrunnlaget (fra Skatteetaten). For å gjøre dette enda mer forståelig følger derfor et eksempel på hvordan skatten beregnes:

- Dersom eiendommen har en ligningsverdi på 500.000 kr blir boligverdien 2.000.000 kroner. (Ligningsverdien ganges altså med 4). Deretter reduseres verdien med 20%. I dette eksemplet blir skattegrunnlaget dermed 1.600.000 kroner. Skatten blir med 4,5 promille i skattesats 7200,- kr.

Fullstendig regnestykke blir slik: 500.000 x 4 x 0,8 x 0,0045 = 7200,- kr.

Vedlegg

Klagerett og klageadgang

Her får du vite hvordan du går frem for å klage på eiendomsskatten.

Kontaktinformasjon

Post:
Vestre Toten kommune,
Eiendomsskattekontoret
Postboks 84,
2831 Raufoss

Telefon:
Vestre Toten kommune Eiendomsskattekontoret,
(Mandag - fredag: 08.00 - 15.00)

  • Trine Skjølås              tlf. 61 15 34 38
  • Kjell Arne Olsborg       tlf. 61 15 34 44


E-post: post@vestre-toten.kommune.no

Merk: Informasjonspunkter rundt temaet eiendomsskatt ligger også under Tjenester A - Å.


Publisert: 06.06.2016 12:03
Sist endret: 06.06.2016 12:10