Reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole - varsel om oppstart av planarbeid

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 8 melder Vestre Toten kommune om oppstart av reguleringsplan for «gamle Reinsvoll barneskole» på Reinsvoll, planID 0529 138. Planen vil erstatte deler av flere eldre reguleringsplaner, blant andre «Reinsvoll sentrum nord» fra 1986 .

Hensikten med planarbeidet: Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse og evt. andre relevante sentrumsfunksjoner i området rundt gamle Reinsvoll barneskole. Barneskolen ble flyttet i 2005, og eldre skolebygg gjort om til boliger de påfølgende årene .

Kart over planavgrensning - Reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole

Planarbeidet skal også legge til rette for helhetlig løsning for gående og syklister i S. E. Strandlies veg, ny kryssløsning mot Fredlygata/Skaubovegen, samt andre relevante trafikksikkerhetstiltak innenfor planområdet .

Arealbruk: Overordnet arealbruk er i all hovedsak satt i kommuneplan for Vestre Toten 2012 - 2023.

Deler av arealet er avsatt til offentlig tjenesteyting, et arealformål som må vurderes nærmere når eksisterende gymsalbygg tas ut av drift i 2019. Videre må størrelse og innhold i arealer avsatt til friområder vurderes ut fra et overordnet ønske om fortetting i sentrumsområder, samt Gjøvikregionens strategi for utvikling av bomiljø og lokalsamfunn («connected living»).

Konsekvensene av disse endringene, herunder vurdering av erstatningsarealer, vil bli gjort i planbeskrivelsen.

Informasjonsmøte

Medvirkning og høring: I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil det bli avholdt et informasjonsmøte tirsdag 7. mai klokken 18.00-20.00.

Møtet holdes på Ås menighetshus i S. E. Strandlies veg 10 på Reinsvoll.

Innspill og merknader

Dersom du/dere har kommentarer eller merknader til planarbeidet, kan disse rettes til:

Vestre Toten kommune,  postboks 84, 2831 Raufoss eller på epost
til post@vestre-toten.kommune.no. Vi ber om at merknader sendes innen lørdag 25. mai 2019.

Med hilsen
Ole Tveiten, arealplanlegger, Vestre Toten kommune

Vedlegg


Publisert: 03.04.2019 14:31
Sist endret: 03.04.2019 14:31