Kommunal planlegging - medvirkning

Innhold

Beskrivelse

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har kommunen et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen bør kommunen bestemme hvordan denne medvirkningen skal skje.

Kommunen skal utarbeide følgende planer:

 • Kommunal planstrategi (strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen)
 • Kommuneplan (overordnet plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av arealer i kommunen)
 • Reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder)
   

Kontaktperson

Navn
Ole Tveiten
Tittel
Arealplanlegger
Telefon
61153446
Navn
Kjersti Flatråker
Tittel
Planlegger
Telefon
61153430
Navn
Anne Merethe Andresen
Tittel
Arealplanlegger
Telefon
61 15 34 36

Målgruppe

Alle som berøres av de planene som utarbeides, slik som organisasjoner, brukergrupper næringsliv og enkeltpersoner.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Forslaget til kommunal planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høring til statlige, regionale og kommunale organer og til ulike organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Minst ett eksemplar av planforslaget skal være fysisk lett tilgjengelig, slik at enhver kan sette seg inn i det. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig elektronisk. Det gis en frist for å uttale seg. 

 • Kommuneplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel er minst seks uker
 • Reguleringsplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse er minst seks uker

Innsigelse kan bare fremmes av offentlige myndigheter.

Mulighet til å klage

Det er ikke anledning til å klage på kommunens vedtak av kommunal planstrategi eller kommuneplan. Du kan derimot klage på kommunens vedtak av reguleringsplan hvis saken berører deg direkte eller hvis du har interesser som blir berørt av planen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:42
   Sist endret: 12.09.2016 10:42