Klage til Sivilombudsmannen

Innhold

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener du er utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Klagen kan gjelde et vedtak eller en avgjørelse. Den kan også handle om at forvaltningen har brukt lang tid på å behandle saken din, at du ikke får svar eller at saken har blitt behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene.

Veiledning

Alle kan klage til ombudsmannen, men du må selv ha vært utsatt for den feilen eller forsømmelsen klagen din gjelder. Det er mulig å få en annen til å sende inn klagen for deg. I så fall må det legges ved en signert fullmakt der det tydelig går fram at vedkommende har fullmakt til å klage på dine vegne.

Før du klager til Sivilombudsmannen må du ha benyttet alle ordinære klagemuligheter i forvaltningen.

Husk at du må klage til Sivilombudsmannen innen det har gått ett år fra det endelige vedtaket ble truffet. Gjelder klagen din sen saksbehandling eller mangel på svar, kan du likevel klage mens saken din fortsatt er til behandling, men da må du ha purret først. Skriv klagen slik at du får fram hvilket forvaltningsorgan klagen gjelder, og hvorfor du er uenig i avgjørelsen du klager på. Legg ved kopi av vedtaket du klager på, og gjerne også kopier av andre dokumenter som belyser saksforholdet.

Du kan sende klagen som brev i posten til Sivilombudsmannen, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo, eller benytte Sivilombudsmannens elektroniske klageskjema. På det elektroniske skjemaet (se nedenfor) blir du ledet gjennom klageprosessen steg for steg.

Skjema

Klageskjema til Sivilombudsmannen

Pris for tjenesten

Det er gratis å klage til Sivilombudsmannen.

Saksbehandlingen

Etter at klagen mottas, blir den umiddelbart tildelt en saksbehandler som vurderer om den kan behandles hos Sivilombudsmannen. I løpet av to uker vil du motta et foreløpig svar. Saken undersøkes så nærmere og tas ved behov opp med forvaltningen. Saksbehandlingstiden vil variere ut fra hvilke undersøkelser som foretas, men du vil bli løpende orientert gjennom klageprosessen. 

Lov og instruks

Sivilombudsmannsloven 

Instruks for Sivilombudsmannen

Nærmere opplysninger

Sivilombudsmannen - hjemmeside

 


Publisert: 02.02.2018 10:41
Sist endret: 02.02.2018 10:41