Utslippstillatelse - gebyr etter forurensningsloven

Innhold

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter forurensningsloven gjeldende fra 1.1.2019

1. Søknad om utslippstillatelse - rehabilitering

Per anlegg inntil 15 pe 2.175,-
Per anlegg over 15 pe 4.350,-

2. Søknad om utslippstillatelse - nyetablering

Per anlegg inntil 15 pe 4.350,-
Per anlegg over 15 pe 8.699,-

3. Mindre endringer av utslippstillatelse

Per anlegg inntil 15 pe 1.631,-
Per anlegg over 15 pe 3.262,-

Større endringer av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

4. Søknad om påslipp

Sønad om påslipp 3.262,-

5. Tilsynsgebyr

Per anlegg inntil 15 pe 200,-
Per anlegg over 15 pe Fakturert kostnad fra ekstern fagekspertise

6. Annet

I tillegg til ovenstående kommer gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Per 1.1.2019 utgjør aktuelle gebyr etter plan- og bygningsloven:

Saksbehandling - nye tiltak etter pbl. § 20-1: 3.099,-
Saksbehandling - rehabilitering av tiltak etter pbl. § 20-1 hvor det foreligger utslippstillatelse: 2.322,-

Gebyrer etter plan- og bygningsloven er uten merverdighetsavgift.

Saksbehandlingsgebyr betales i form av engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse og endring av utslippstillatelse etter lokal forskrift.

Personekvivalent (pe): Den mengde organisk stoff som brytes ned bilologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn (BOF5), på 60g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanøegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Samlede gebyrer skal ikke overskride kommunens nødvendige kostnader for saksbehanling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, men kan avgrenses over en periode på 4 år.

Gebyrberegningen baseres på forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 15.12.2005, med endringer, del 4 og forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Vestre Toten kommune av 3.5.2007.


Publisert: 02.01.2017 10:29
Sist endret: 10.01.2019 15:45