Utslippssaker, gebyr

Innhold

Saksbehandlingsgebyr – satser for hvert behandlingsanlegg

Søknad om utslippstillatelse - rehabilitering:

  • Per anlegg inntil 15 pe:     2.109,-
  • Per anlegg over 15 pe:      4.219,-

Søknad om utslippstillatelse - nyetablering:

  • Per anelgg inntil 15 pe:     4.219,-
  • Per anlegg over 15 pe:      8.438,-

Mindre endringer av utslippstillatelse:

  • Per anlegg inntil 15 pe:     1.582,-
  • Per anlegg over 15 pe:      3.164,-

Søknad om påsligg:

  • Søknad om påslipp:     3.164,-

I tillegg til ovenstående gjelder for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven:

  • Saksbehandling - nye tiltak etter § 20-1 i pbl:     3.006,-
  • Saksbehandling - rehabilitering av tiltak etter § 20-1 i pbl hvor det foreligger utslippstillatelse:   2.252,-

Gebyrer etter Plan- og bygningsloven er uten merverdiavgift. 

Saksbehandlingsgebyr betales i form av engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse og endring av utslippstillatelse etter lokal forskrift. Større endringer av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Samlede gebyrer skal ikke overskride kommunens nødvendige kostnader for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, men kan avgrenses over en periode på 4 år.

Gebyrberegningen baseres på forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 15.12.2005, med endringer, del 4 og forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Vestre Toten kommune av 3.5.2007.


Publisert: 04.08.2016 11:31
Sist endret: 04.08.2016 11:32