Refusjoner for veg, vann, avløp mv

Innhold

REFUSJONSSATSER VEG, VANN, AVLØP M.V. OG SALGSVILKÅR FOR KOMMUNALE TOMTER FRA 1.1.2019

Følgende satser legges til grunn for beregning av refusjoner etter plan og bygningslovens kap. 18 om ”Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv.”, samt for salg av kommunal tomtegrunn og utgifter forbundet med opparbeidelse av veg, vann og avløp m.v.

Refusjonen beregnes i forhold netto tomtestørrelse i m².
 

 • Refusjon for opparbeidelse av veg, gruset standard:     57,63
 • Tillegg for asfaltert standard:     21,75
 • Tillegg for gatelys:     14,68
 • Refusjon for opparbeidelse av avløpsanlegg:     57,63
 • Refusjon for opparbeidelse av vannforsyning:     57,63
 • Refusjon for framføring av strømnett:     43,50
 
For industri, næringstomter og offentlig bebyggelse betales full refusjon for veg inkludert asfalt og framføring av strømnett, mens øvrige gebyrsatser gis 40 % rabatt.
For salg av kommunale tomtearealer gjelder følgende regler for salgsvilkår :
 
Boligtomter:
 • Tomtetilsagnet gis med en måneds svarfrist på tomtetilsagn.
 • Betaling for refusjoner, tomtegrunn og gebyrer skjer pr. 30 dager fra fakturadato.
 • Byggeplikt innen 12 mnd. fra bekreftet tilsagn fra kjøper.
 • Kommunal forkjøpsrett inntil byggestart på tomta.
 • Gebyrer og salgsomkostninger dekkes av kjøper.
 • Det beregnes 5 % i salgsomkostninger av kjøpesum inkl. refusjoner.
 • Tomtegrunn overtas som råtomt (ikke planert).
 • Det kreves ikke refusjoner for tilleggsarealer inn til 10 % av tomtestørrelsen på bebygde tomter.
 • For større tilleggsarealer inn til 25 % av tomtestørrelsen betales ½ refusjon for arealer over 10 %. For arealer derover betales full refusjon.
 
Næringsformål (forretning/kontor, almennyttig, lager, industri, offentlig bebyggelse), samt blokkbebyggelse i 3 etasjer eller mer:
 • Tomtetilsagnet gis med tre måneders svarfrist.
 • Øvrige vilkår som for boligtomter.
 • Tomtegrunn kan etter nærmere avtale leveres planert.
 
Beregning av priser for tomtegrunn :
I beregning av prisen for tomtegrunn skal andel av veggrunn og friområder inngå på en slik måte at kommunens selvkostutgifter i de enkelte byggeområdene oppnås.
Prisen skal fastsettes ut fra markedsmessige forhold og kan variere fra område til område.

Publisert: 04.08.2016 11:39
Sist endret: 04.08.2016 11:39