Plan- og byggesaker, saksbehandlingsgebyr etter plan- og bygningsloven

Innhold

Kommunen har gebyrer for tiltak etter § 20 i plan- og bygningsloven, og for bl.a. dispensasjoner, behandling av reguleringsplaner, konsekvensutredninger og søknader om ansvarsrett fra foretak.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter plan og bygningsloven gjeldende fra 1.1.2019

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes følgende gebyrer:

1. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak § 20-3

1.1 Bolig og fritidseiendommer

Nybygg av bolig- og fritidsbebyggelse. For en boenhet

17.072,-

Tillegg pr. boenhet utover den første

8.536,-

Tilbygg/påbygg uten ny boenhet

7.759,-

Tilbygg/påbygg som inneholder ny boenhet

17.072,-

Frittliggende garasjer og uthus

7.759,-

Bruksendring - oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger

5.247,-

Fasadeendring - vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under § 20-1

5.404,-

1.2 Industri-, landbruks-, offentlige- og næringsbygg etc. Nybygg, tilbygg og påbygg

Bruksareal og bebygd areal beregnes i samsvar med NS 3940.

Bruksareal inntil 100m²

17.072,-

For arealer over 100m² betales følgende gebyr i tillegg.

Bruksareal fra 101 - 500 m², pris pr. m²

62,-

Bruksareal fra 501 m², pris pr. påbegynt 500 m²

23.281,-

Uisolert lagerbygg beregnes etter overnevnte arealintervaller med 50% gebyr.

Takoverbygg

7.759,-

1.3 Annet

Oppføring av innhegning mot veg, støttemur, skilt eller reklameinnretning o.l.

1.550,-

Skiltplan - mer enn 2 skilt

3.099,-

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (bl.a. pipe)

1.550,-

1.4 Riving av tiltak

Riving av SEFRAK-registrerte bygg

5.247,-

Andre tiltak

2.322,-

1.5 Anlegg

Etablering og rehabilitering av innstikksledninger

2.322,-

Dreneringsarbeider der hvor drensvann føres til offentlig kum

2.322,-

Plassering eller rehabilitering/oppgradering av midlertidige /varige konstruksjoner eller anlegg, private avløpsanlegg, mindre fyllinger på boligeiendom

3.099,-

Basseng, brønn og dammer

2.322,-

Mindre terrenginngrep og parkeringsplass inntil 600 m², veg og ledningsanlegg inntil 100m lengde

9.313,-

Større terrenginngrep og parkeringsplass med areal over 600 m², veg og ledningsanlegg inntil 500m lengde

15.522,-

Veg og ledningsanlegg over 501m lengde

23.281,-

1.6 Søknader om tiltak etter § 20-1 med trinnvis behandling

Alle satser i regulativet gjelder for rammetilltatelse

Tillegg for hver igangsettingstillatelse

4.654,-

Tillegg for hver endringstillatelse

3.099,-

1.7 For kommunens merarbeid ved ufullstendige søknader

For arbeid med etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få komplett søknad ilegges et gebyr for kommunens merarbeid for tiltak etter pbl § 20-3, søknader med krav om ansvarlig foretak

4.350,-

Purring på tilleggsopplysninger pr. gang

2.175,-

For kommunens merarbeid ved etterspørsel etter ferdigattest pr. gang

1.631,-

For kommunens merarbeid med etterspørsel etter ferdigattest - pr. gang, pr tiltak (gjelder også for tiltak uten ansvarsrett)

1.631,-

 Dersom et tiltak krever dispensasjon fra kommuneplan/reguleringsplan, vi gebyr for dette påløpe i tillegg, jfr. pkt. 6.

2. Søknadspliktige tiltak som kan foreståes av tiltakshaver § 20-4

2.1 Mindre tiltak på bebyg eiendom, jfr. SAK kap. 3

Tilbygg med BYA/BRA inntil 50m²

5.404,-

Tilbygg inntil 15m² bruksareal, samt arealuavhengige tiltak

1.550,-

Frittliggende bygg med BYA/BRA inntil 70m²

5.404,-

Skilt og reklameinnretning

1.550,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

3.099,-

2.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jfr. SAK kap. 3

Driftsbygninger for husdyrhold inntil 1000m2, nybygg samt tilbygg med bruksareal større enn 100 m²

17.072,-

Tilbygg til driftsbygninger for husdyrhold med bruksareal inntil 100 m²

7.351,-

Andre nybygg / tilbygg driftsbygninger

5.404,-

 Dersom et tiltak krever dispensasjon fra kommuneplan/reguleringsplan, vi gebyr for dette påløpe i tillegg, jfr. pkt. 6.

3. Søknad om ansvarsrett § 23

Ansvarsrett

1.240,-

4. Opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie eller festegrunn § 20-1

For søknad om opprettelse av ny eiendom ihht. reguleringsplan

5.404,-

For søknad om opprettelse av ny eiendom utenfor regulert område

8.536,-

For søknad om tilleggsarealer / grensejustering

3.099,-

Dersom et tiltak krever dispensasjon fra kommuneplan/reguleringsplan, vi gebyr for dette påløpe i tillegg, jfr. pkt. 6.

Dersom det kreves behandling etter jordloven, vil gebyr for dette komme i tillegg (per 2018 utgjør gebyr for behandling etter jordloven 2.000,-).

5. Behandling av reguleringsplaner m.m.

5.1 Grunngebyr

Områdereguleringer i hht. pbl. § 12-2

59.806,-

Detaljreguleringer i hht. pbl. § 12-3

59.806,-

5.2 Gebyr per påbegynt dekar

Planer som omfatter sentrum/sentrumsnære områder, samt planer for tettere boligbygging

3.262,-

Øvrige planer for boligbygging

1.631,-

Planer for nærings- og industriområder

1.631,-

Øvrige planer

1.631,-

Gebyr for vegplaner – dvs. når hovedformål er å legge til rette for vegtiltak, hvor veglengden overstiger 1,0 km, regnes i tillegg til grunngebyret per påbegynte 500 meter

8.319,-

5.3 Annet

Annonsering, befaring o.l. er inkludert i prisene.

For planer som krever utarbeidelse av planprogram økes gebyret med 30%.

Behandling av planer avvis av kommunen      
ved 1. gangs behandling

15.115,-

6. Endring, oppheving og dispensasjon fra plan

6.1 Endring av plan

For endring og oppheving av reguleringsplaner som krever full behandling etter pbl. § 12-14 betales 50% av normalgebyr.

Minimumsgebyr

30.719,-

For mindre endring av reguleringsplaner med enklere behandling betales 25% av normalgebyr.

Minimumsgebyr

15.359,-

For særlig små endringer av reguleringsplaner belastes gebyr som for dispensasjoner.

6.2 Dispensasjon fra plan

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

10.874,-

Dispensasjon fra reg.planer - politisk behandling og/eller høring

10.874,-

Dispensasjon fra reg.planer - administrativ behandling uten høring

5.437,-

Andre dispensasjoner fra pbl. med tilhørende forskrifter

5.437,-

Dispensasjoner betales fullt ut også ved avslag.

Ordinært saksbehandlingsgebyr i hht. titakets art kommer i tillegg.

7. Avslag på byggesøknader og saker som ikke kommer til utførelse

Dersom tiltaket etter § 20-3 fører til avslag skal det betales 50% av fullt gebyr.

Dersom tiltaket ikke kommer til utførelse, skal det betales 80% av fullt gebyr.

Gebyrer for tiltak etter § 20-4 skal betales fullt ut selv om tiltaket ikke kommer til utførelse eller avslås.

8. Igangsetting uten tillatelse

Dersom et arbeid ingangsettes før tillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50% av fullt behandlingsgebyr. I avslagstilfellene blir summen av avslagsgebyret og tilleggsgebyret 130% av fullt gebyr.

Minimumsgebyr

6.198,-

9. Sluttkontroll og midlertidig brukstillatelse / ferdigattest

For tiltak som blir tatt i bruk før kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

6.198,-

10. Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid

For behandling av byggesaker inntrer saksbehandlingstid og gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse i de til en hver tid gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven og byggeforskriften.

For behandling av plansaker tilbakebetales tiltakshaver 10% av det totale plansaksgebyret for hver påbegynte uke fristen overskrides.

11. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i hht. lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for bistand

Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Det faktureres da ikke gebyr fra kommunen.

12. Generelle bestemmelser

12.1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret faktureres til tiltakshaver. Gebyret skal betales til skatt- og infordringsavdelingen etter fakturaoppgave fra planavdelingen. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, fullstendig søknad, tilleggssøknad eller melding foreligger.

12.2 Betalingstidspunkt

Plansaker:
Gebyr for reguleringsplaner etter §12, konsekvensutredninger etter § 14 og dispensasjoner etter § 19 forfaller til betaling pr. 30 dager.

Byggesaker:
Gebyr for tiltak etter pbl. §§ 20-3, 20-4 og kap. 23 forfaller til betaling pr. 30 dager. gebyrer knyttet til rammetillatelse etter pbl. 21-4, 3. ledd skal betales før det innvilges igangsettingstillatelse.

12.3 Indeksregulering

Satsene i regulativet er pr. 1.1.2019.
Sstsene vil bli regulert den 1, januar hvert år. Grunnlag for automatisk prisjustering er konsumprisindeksen for "tjenester hvor arbeidskraft dominerer" pr. oktober 2018.

12.4 Urimelig gebyr

Hvis gebyet anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader planavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig, kan plansjefen fastsette passende gebyr.

12.5 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Klageadgang gjelder kun der det fastsettes skjønnsmessig avgjørelse etter § 4. Klageinstans for fastsettelse av gebyr etter § 4 er den kommunale klagenemda.


Publisert: 04.08.2016 11:07
Sist endret: 04.08.2016 11:08