Oppmålingssaker - gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Innhold

Gebyrregulativet fastsetter gebyrer for oppretting av matrikkelenhet, oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, grensejustering, arealoverføring, klargjøring av eksisterende grense, og privat grenseavtale.

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven gjeldende fra 01.01.2019
Med bakgrunn i Matrikkellovens § 32 med tilhørende forskrifter § 16 fastsettes følgende gebyrer:

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 - 500 m²

10.656,-

Areal fra 501 - 2000 m²

17.311,-

Areal fra 2001 m² - 10 000 m². Økning pr. påbegynt dekar

2.653,-

Areal over 10 001 m². Økning per påbegynte dekar

526,-

Punktfeste

4.526,-

1.2 Oppretting av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 - 500 m²

10.656,-

Areal fra 501 - 2000 m²

17.311,-

Areal fra 2001 m² - 10 000 m². Økning pr. påbegynt dekar

2.653,-

Areal over 10 001 m². Økning per påbegynte dekar

526,-

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Areal fra 0 - 50 m²

3.991,-

Areal fra 51 - 250 m²

6.666,-

Areal fra 251 - 2000 m²

13.321,-

Areal fra 2001 m². Økning pr. dekar

2.653,-

Hvis en eiendom har flere uteareal, betales det ett gebyr for totalt areal. Hvis usikre grenser, gebyr for klarlegging av grenser i tillegg.

1.4 Opprettelse av anleggseiendom

Volum fra 0 - 500 m³

10.656,-

Volum fra 501 - 2000 m³

17.311,-

Volum fra 2001 m³. Økning pr. påbegynt 1000 m³

2.653,-

1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid for den enkelte saksbehandler, og beregnes etter et timehonorar på 1,2 promille av brutto årslønn.

Minstegebyr

5.042,-

1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting uten oppmålingsforretning

3.991,-

I tillegg kommer tilleggsgebyr ihht. pkt. 1.1 - 1.5 for å fullføre forretningen.

1.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller ikke lar seg matrikklføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2.

2. Grensejustering

2.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maks. 500m²). En eiendom kan ikke avgi areal som overstiger 20% av eget areal. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Volum 0 - 250 m³

6.666,-

Volum 251 - 500 m³

10.656,-

2.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med intill 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000m³.

Volum 0 - 250 m³

6.666,-

Volum 251 - 500 m³

10.656,-

Volum 500 - 1000 m³

14.647,-

3. Arealoverføring

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføringen utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Betales etter pkt. 1.1 med et tillegg på 30%.

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en anne, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan kun overføres til matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Betales etter pkt. 1.1 med et tillegg på 30%

4. Klarlegging av eksisterende grenser

4.1 Hvor tidligere grense er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

3.991,-

For overskytende punkter, pr. punkt

652,-

4.2 Hvor tidligere grense ikke er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter

6.666,-

For overskytende punkter, pr. punkt

1.337,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 1.5.

Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. 1.1.

4.3 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde

6.666,-

For overskytende punkter eller 100 m grenselengde pr. pkt /100 m

1.337,-

Gebyr kan alternativt settes etter medgått til, se pkt. 1.5.

5. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i fohold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastette passende gebyr. Fullmaktshaver kan under sammen forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

6. Betalingsbestemmelser

Påløpt gebyr kreves inn etterskuddsvis, og skal dekke ansattkostnader, transport, merkemateriell, utstyr og rekvisita.

Dokumenterte utgifter til evt. tinglysingsgebyg, dokumentavgifter og/eller pantebokutskrifter faktureres i tillegg.

Merverdighetsavgift beregnes ikke.

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

7. Indeksregulering

Satsene i regulativet er pr. 1.1.2019.

Satsene vil bli regulert den 1. januar hvert år. Grunnlaget for automatisk prisjustering er konsumprisindeksen for "tjenester hvor arbeidskraft dominerer" pr. oktober 2018.

8. Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider  

175 ,-

Matrikkelbrev over 10 sider

350 ,-

Endringer i maksimalsatsene reguleres av Matrikkelforskriften.


Publisert: 04.08.2016 11:10
Sist endret: 04.08.2016 11:11