Hjemmetjenester, egenbetaling

Innhold

Orientering om egenbetaling for hjemmetjenester 01.01.2017.
Jfr. «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16 nr 1349), fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 11-2.

Det er ikke adgang til å kreve vederlag for hjemmesykepleie og praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg. For de hjemmetjenester det fremdeles skal betales for, gjelder satser vedtatt i UVO den 13.01.2016

For de ulike inntektsnivåer gjelder følgende betalingssatser:

 • Inntekt inntil 2 G: egenbetaling kr. 190 pr. mnd.
 • Inntekt inntil 2 - 3G: egenbetaling kr. 550 pr. mnd.
 • Inntekt inntil 3 - 4G: egenbetaling kr. 980 pr. mnd.
 • Inntekt inntil 4 - 5G: egenbetaling kr. 1.400 pr. mnd.
 • Inntekt over 5 G: egenbetaling kr. 1.800 pr. mnd.

(“G” er folketrygdens grunnbeløp. Tabellen på neste side viser hvilke kronebeløp de ulike inntektsgrupper utgjør).

Regninger for hjemmetjenester sendes ut hver måned.

Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i § 11-2, skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn, med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset.

Egenbetaling skal ikke overstige kommunens selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Kommunens selvkost er
kr. 332,- pr. time. De som mottar så lite hjelp en måned at det vil være gunstigere for dem å betale pr. time enn å betale abonnementsprisen, vil få regning etter medgåtte timer.

Tjenestene det kan kreves vederlag for er typiske hjemmehjelpsoppgaver som f.eks. rengjøring, klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen.
Det omfatter også annen praktisk hjelp til brukeren som for eksempel hjelp til å gjøre nødvendig innkjøp, ærend i bank, postkontor eller andre offentlige kontorer og lignende daglige gjøremål.

Oversikt over betalingssatser ut fra grunnbeløpet pr. 1. jan 2017:

Nettoinntekt betaling pr. måned:

 • Inntil 2 G:
  kr. 0 - 185 152
  kr. 190
 • 2 - 3 G:
  kr. 185 153 – 277 728 
  kr. 550
 • 3 - 4 G:
  kr. 277 729– 370 304 
  kr. 980
 • 4 - 5 G:
  kr. 370 305 – 462 880 
  kr. 1 400
 • Over 5 G:
  kr. 462 881 - 
  kr. 1 800

Klagerett
Ved klage på vedtak om betaling av egenandel, gjelder bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.


Publisert: 04.08.2016 11:20
Sist endret: 04.08.2016 11:21