Gebyrregulativ for planavdelingen

Innhold

Gebyrregulativ for planavdelingen per 2021

På denne siden finner man gebyrregulativ gjeldende fra 1. januar 2021 for saker etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven. 

1. Generelle bestemmelser

1.1  Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret faktureres til tiltakshaver når ikke annet framgår av søknad. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt når fullstendig planforslag, fullstendig søknad, tilleggssøknad eller melding foreligger.

Når ikke annet er presisert i dette regulativet, forfaller gebyrer til betaling per 30 dager fra vedtak er fattet eller tjeneste er utført.

For søknader som berører flere forhold i dette regulativet, vil samlet gebyr utgjøre summen av enkeltgebyrene. Eventuelle gebyrer etter annet lovverk vil også komme i tillegg.

Når ikke annet er presisert i dette regulativet, skal gebyret betales fullt ut, også ved avslag på søknad.

1.2  Indeksregulering

Satsene i regulativet er pr. 1.1.2021. Satsene vil bli regulert den 1. januar hvert år. Grunnlag for årlig prisjustering er SSBs konsumprisindeks for «tjenester hvor arbeidskraft dominerer».

Gebyr skal regnes ut fra gjeldende sats på det tidspunkt kommunen har mottatt komplett søknad, herunder nødvendige dokumenter, signaturer, utredninger m.v., som er nødvendig for å behandle den aktuelle saken.

1.3  Medgått tid

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, skal følgende timessatser legges til grunn:

  • Kontorarbeid: kr 800,-
  • Feltarbeid inkl. kjøretid: kr 1000,-

Kommunale gebyrer etter medgått tid er untatt merverdiavgift. For øvrige konsulenttjenester som kommunen yter, vil merverdiavgift komme i tillegg til nevnte timessatser.

1.4  Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i h.h.t. lov og forskriftskrav settes gebyr lik kostnader for slik bistand. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Det faktureres da ikke gebyr fra kommunen.

1.5  Urimelige gebyrer

Hvis plansjefen anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader planavdelingen har hatt med saken, eller av andre grunner, kan plansjefen fastsette passende gebyr. Fastsettelsesen skal begrunnes skriftlig.

1.6  Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Klageadgang gjelder kun der det fastsettes skjønnsmessig gebyr etter punkt 1.5. 

Klageinstans for fastsettelse av gebyr etter punkt 1.5 er den kommunale klagenemda.

2. Plan og bygningsloven (pbl.)

2.1  Hjemmel

Gebyrfastsettingen er hjemlet i pbl. § 33.

2.2  Utregning av areal

Bruksareal og bebygd areal beregnes i samsvar med NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

2.3  Betalingstidspunkt

Gebyrer for rammetillatelser etter pbl. § 21-4, 3. ledd skal være innbetalt før det kan gis igangsettingstillatelse, og senest per 30 dager fra vedtak om rammetillatelse er fattet. 

Gebyrer for reguleringsplaner etter pbl. § 12 og konsekvensutredninger etter pbl. § 14 forfaller til betaling per 30 dager fra kommunens vedtak om å legge planen ut på offentlig høring.

2.4  Byggesøknader som avslås eller ikke kommer til utførelse:

Dersom tiltak etter § 20-3 fører til avslag skal det betales 50 % av fullt gebyr. Dersom tiltak etter § 20-3 ikke kommer til utførelse, skal det betales 80 % av fullt gebyr. 

Gebyrer for tiltak etter § 20-4 skal betales fullt ut, selv om tiltaket ikke kommer til utførelse eller avslås.

2.5  Tiltak som er igangsettes eller tas i bruk uten tillatelse:

Dersom et arbeid igangsettes eller tas i bruk før tillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. 

  • Minstesats kr 6 550

Ved alvorlige overtredelser vil pbl. § 32-8 (overtredelsesgebyr) komme til anvendelse.

2.6  Reguleringsplaner og konsekvensutredninger:

Gebyr for behandling av reguleringsplaner inkluderer kommunens kostnader til annonsering,
åpne møter og kommunens egne befaringer.

Kostnader til utarbeidelse av planmateriale, faglige utredninger og eksterne befaringer som
følge av reguleringsarbeidet dekkes av tiltakshaver.

Gebyret inkluderer gjennomgang av innsendt planmateriale med inntil én skriftlig
tilbakemelding før politisk behandling.

2.7  Dispensasjoner:

Gebyrsats for dispensasjoner gjelder per dispensasjonsforhold, også dersom flere dispensasjonsforhold er behandlet i samme vedtak. Gebyret skal betales fullt ut, også ved avslag på søknad.

2.8  Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid:

For behandling av saker etter pbl. inntrer saksbehandlingtid og gebyrbortfall ved kommunens
fristoverskridelse i de til en hvertid gjeldende bestemmelser i pbl. med tilhørende forskrifter.

2.9  Tiltak med krav om ansvarlige foretak (pbl. § 20-3, jfr. § 20-1):

Bolig- og fritidseiendommer:

Nybygg av bolig- og fritidsbebyggelse: For en boenhet:  kr 18 020
Tillegg pr. boenhet utover den første  kr 9 020
Tilbygg/påbygg uten ny boenhet  kr 8 200
Tilbygg/påbygg som inneholder ny boenhet  kr 18 020
Frittliggende garasjer og uthus  kr 8 200
Bruksendring - oppdeling eller sammenføyning av
bruksenheter i boliger
kr 9 020
Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av
tiltak som nevnt under § 20-1
kr 5 710

Industri-, landbruks-, offentlige-, og næringsbygg etc; nybygg, tilbygg og påbygg:

Bruksareal inntil 100 m²  kr 18 020
For arealer over 100m² betales følgende gebyrer i tillegg:  
Bruksareal fra 101 – 500 m², pris pr. m²  kr 80
Bruksareal fra 501 m², pris pr. påbegynt 500 m²  kr 24 560
Uisolert lagerbygg beregnes etter ovennevnte arealintervaller med 50 % gebyr.  

Annet:

Oppføring av innhegning mot veg, støttemur, skilt eller
reklameinnretning o.l.
kr 1 640
Skiltplan – mer enn 2 skilt kr 3 280 kr. 3 280
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske
installasjoner (bl.a. pipe)
kr 1 640

Riving av tiltak:

Riving av SEFRAK-registrerte bygg  kr 5 540
Andre tiltak  kr 2 460

Anlegg:

Etablering og rehabilitering av innstikksledninger.
Dreneringsarbeider der hvor drensvann føres til offentlig kum.
Basseng, brønn og dammer.
kr 2 460
Plassering eller rehabilitering/oppgradering av midlertidige
/varige konstruksjoner eller anlegg, private avløpsanlegg,
mindre fyllinger på boligeiendom
kr 3 280
Mindre terrenginngrep og parkeringsplass inntil 600 m², veg og
ledningsanlegg inntil 100m lengde
kr 9 840
Større terrenginngrep og parkeringsplass med areal over 600
m², veg og ledningsanlegg inntil 500 m lengde.
kr 16 380
Veg og ledningsanlegg over 501 m lengde  kr 24 560

Tiltak med trinnvis behandling (ramme- og igangsettingstillatelse):

Tillegg for hver igangsettingstillatelse  kr 4 920
Tillegg for hver endringstillatelse  kr 3 280

Brukstillatelser før ferdigattest:

Tillegg for hver brukstillatelse  kr 2 500

Ansvarsrett:

Søknad om ansvarsrett:  kr 2 800

2.10  Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20-4, jfr. § 20-1)

Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. SAK kap. 3

Tilbygg med BYA/BRA inntil 15m², samt takoverbygg, innglassing av terasser m.v. kr 2 500
Tilbygg med BYA/BRA inntil 50m²  kr 5 710
Frittliggende bygg med BYA/BRA inntil 70m²  kr 5 710
Skilt og reklameinnretning  kr 1 640
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel  kr 5 710

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK kap. 3

Driftsbygninger for husdyrhold inntil 1000m², nybygg samt
tilbygg med bruksareale større enn 100 m²
kr 18 020
Tilbygg til driftsbygninger for husdyrhold med bruksar. inntil 100 m² kr 7 770
Andre nybygg / tilbygg driftsbygninger  kr 5 710

2.11  For kommunens merarbeid ved ufullstendige søknader (pbl. § 20-3 og § 20-4):

For kommunens merarbeid ved ufullstendige søknader:

For arbeid med etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få komplett søknad
(tiltak etter pbl. § 20-3) 
kr 4 600
Purring på tilleggsopplysninger pr gang (tiltak etter pbl. § 20-3)  kr 2 310
For kommunens merarbeid ved etterspørsel etter ferdigattest pr. gang
(tiltak etter pbl. §§ 20-3 og 20-4)
kr 1 740

2.12  Søknad om fradeling av grunneiendom m.v. (pbl. § 20-1, jfr. § 26-1)

For opprettelse av ny eiendom i tråd med tomte- og formålsgrenser i reguleringsplan. kr 5 710
For søknad om opprettelse av ny eiendom der tomtegrenser ikke er fastsatt i reguleringsplan. kr 9 020
Fradeling av tilleggsarealer til eksisterende eiendom  kr 3 280

2.13  Forslag til reguleringsplaner (pbl. § 12)

Grunngebyr:

Grunngebyr for behandling av detaljplaner, jfr. pbl. § 12-3:  kr 63 000

Gebyr per påbegynte dekar:

Planer for områder som i kommuneplanen er avsatt til sentrumsformål, samt øvrige planer som legger opp til byggeområder med %BYA over 30%. kr 3 450
Øvrige planer:  kr 1 750
Gebyr for vegplaner – dvs. når hovedformål er å legge til rette for vegtiltak, hvor veglengden overstiger 1,0 km, regnes i tillegg til grunngebyret per påbegynte 500 meter: kr 8 800

2.14  Forslag til endringer av reguleringsplaner (pbl. § 12)

For endringer av reguleringsplan, der eksisterende planmateriell revideres, regnes 50 % av gebyr i punkt 2.13. Minimumsgebyr:  kr 31 500
For mindre endring av plan, jfr. pbl. § 12-14, regnes 25 % av
gebyr i punkt 2.13. Minimumsgebyr: 
kr 15 750

2.15  Konsekvensutredninger (pbl. §§ 12 og 14):

Reguleringsplaner som krever utarbeidelse av egen konsekvensutredning, gebyrlegges tilsvarende som øvrige reguleringsplaner, men med et påslag på 30 %.  

2.16  Avviste reguleringsplaner og planprogram:

For reguleringsplaner, planprogram eller konsekvensvurderinger som må returneres før politisk behandling, grunnet feil og mangler i innsendt materiale:

Gebyr etter punkt 2.13 – 2.15 kommer i tillegg når revidert
planmateriale sendes inn for ny behandling.

kr 15 750

2.17  Dispensasjoner (pbl. § 19):

Dispensasjoner fra kommune- eller reguleringsplan som må
sendes på høring. For første forhold:
kr 11 480,-
Dispensasjoner fra kommune- eller reguleringsplan som må
behandles politisk. For første forhold:
kr 11 480,-
Dispensasjoner fra kommune- eller reguleringsplan som ikke
krever høring eller politisk behandling. For første forhold:
kr 5 270,-
Der flere dispensasjonsforhold behandles i samme vedtak –
per påfølgende forhold:
kr 5 270,-
Andre dispensasjoner fra lov eller forskrift:  kr 5 270,-

3. Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven)

3.1 Hjemmel

Gebyrfastsettingen er hjemlet i Matrikkelloven § 32 med tilhørende forskrifter.

3.2 Gebyrer:

Gebyrer etter Matrikkelloven inkluderer kommunens kostnader til transport, merkemateriell, utstyr og rekvisita. Dokumenterte utgifter til tinglysingsgebyr, dokumentavgifter og pantebokutskrifter faktureres i tillegg til gebyrer.

3.3 Endringer i rekvisisjon:

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av saken, opprettholdes likevel gebyret.

3.4 Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid:

For behandling av saker etter matrikkelloven inntrer saksbehandlingtid og gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse i de til en hvertid gjeldende bestemmelser i matrikkelloven med tilhørende forskrifter.

Tidsfrister løper likevel ikke i perioden 1. november til 30. april, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 87/09 den 17.12.2009.

3.5 Opprettelse av ny matrikkelenhet:

Opprettelse av grunneiendom (inkl. festegrunn og eksisterende umatrikulert grunn):

Areal fra 0 – 250 m²   kr 7 000
Areal fra 251 – 500 m²   kr 11 240
Areal fra 501 – 2000 m²   kr 18 260
Areal fra 2001 m² – 10 000 m² - økning pr. påbegynt dekar   kr 2 800
Areal over 10 001 m² - økning per påbegynte dekar   kr 560
Punktfeste   kr 4 780

Opprettelse av uteareal på eierseksjon:

Areal fra 0 – 50 m²   kr 4 200
Areal fra 51 – 250 m²   kr 7 000
Areal fra 251 – 2000 m²   kr 14 000
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynte dekar   kr 2 800

Dersom en eiendom har flere uteareal, betales det ett gebyr for samlet uteareal på eiendommen.

Dersom eiendommen har sikre grenser, og søker legger til rette for at oppmåling kan skje i forbindelse med etablering av plate på mark/grunnmur, reduseres gebyret med 30 %.

 

3.6 Grensejusteringer:

Grensejustering i tråd med matrikkellovens § 16, jfr. matrikkelforskriften §34:

Areal 0 – 250 m²  kr 7 000
Areal 251 – 500 m²  kr 11 240
For endringer i grense som ikke kan behandles som grensejusteringer etter
matrikkellovens § 16, faktureres tilsvarende som opprettelse av ny grunneiendom.
 

3.7 Klarlegging av eksisterende grenser:

Hvor tidligere grense er koordinatbestemt:
For inntil 2 punkter  kr 4 210
For overskytende punkter, pr. punkt  kr 690
Hvor tidligere grense ikke er koordinatbestemt:
For inntil 2 punkter  kr 6 500
For overskytende punkter, pr. punkt  kr 1 000
Klarlegging av rettigheter:
Gebyr for klarlegging av rettigheter m.v. faktureres etter medgått tid, se pkt. 1.3.  

3.8 Opprettelse og endring anleggseiendommer:

Gebyr for opprettelse og endring av anleggseiendommerr beregnes per m³ tilsvarende som per m² ved opprettelse og endring av grunneiendom.

3.9 Opprettelse av matrikkelenheter uten fullført oppmålingsforretning

Opprettelse av matrikkelenheter uten fullført oppmålingsforretning («midlertidig utsatt forretning») gebyrlegges tilsvarende som opprettelse av nye eiendommer, men med et påslag på 30 %.

3.10 Arealoverføringer:

Arealoverføringer gebyrlegges tilsvarende som opprettelse av nye eiendommer, men med et påslag på 30 %.

3.11 Registreringer av jordsameie:

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

  • Minstesats kr 5 320

4. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven)

4.1 Hjemmel

Gebyrfastsettingen er hjemlet i Forurensningslovens § 52a, jfr. forurensningsforskriften § 22-4, og forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Vestre Toten kommune av 3.5.2007.

4.2 Personekvivalent (pe):

Personekvivalent (pe) defineres som mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som
samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

4.3 Gebyrer:

Sønad om utslippstillatelse – rehabilitering
Per anlegg inntil 15 pe:  kr 2 300
Per anlegg over 15 pe:  kr 4 600
Søknad om utslippstillatelse - nyetablering  
Per anlegg inntil 15 pe:  kr 4 600
Per anlegg over 15 pe:  kr 9 185
Mindre endring av utslippstillatelse:  
Per anlegg inntil 15 pe:  kr 1 730
Per anlegg over 15 pe:  kr 3 450
Større endringer av utslippstillatelser følger samme satser som for ny søknad om utslippstillatelse.  

Relevante gebyr etter pbl., jfr kap 2 ovenfor:

Etablering og rehabilitering av innstikksledninger.
Dreneringsarbeider der hvor drensvann føres til offentlig kum.
Basseng, brønn og dammer.
kr 2 460
Plassering eller rehabilitering/oppgradering av midlertidige/varige konstruksjoner eller anlegg, private avløpsanlegg, mindre fyllinger på boligeiendom kr 3 280

5. Lov om eierseksjoner

5.1 Hjemmel

Gebyrfastsettingen er hjemlet i Lov om eierseksjoner § 15.

5.2 Gebyrer:

Saksbehandlingsgebyr for seksjonering faktureres etter medgått tid.

  • Minstesats: kr 3 690

Dokumenterte utgifter til tinglysingsgebyr, dokumentavgifter og pantebokutskrifter faktureres i tillegg. Gebyr for eventuell oppmåling av uteareal på eierseksjoner kommer i tillegg, jfr. gebyr etter matrikkelloven.


Publisert: 07.01.2021 09:57
Sist endret: 07.01.2021 09:57