Eierseksjonering - saksbehandling for seksjoneringssaker

Innhold

Gebyrregulativet fastsetter gebyr for saksbehandling av søknad om seksjonering/reseksjonering.

Saksbehandlingsgebyr for saker etter Eierseksjonsloven gjeldende fra 1.1.2019
Med bakgrunn i lov om eierseksjoner §15 fastsettes følgende gebyr:

Behandling av søknad om seksjonering/reseksjonering

Faktureres etter medgått tid for den enkelte saksbehandler, og beregnes etter et timehonorar på 1,2 promille av brutto årslønn.

Minstegebyr 3.495,-

Tinglysingsgebyr til Statens Kartverk kommer i tillegg.

Gebyr for eventuell oppmåling av uteareal på eierseksjonen kommer i tillegg (reguleres etter matrikkelloven).

Minste gebyrsats i regulativet er pr. 1.1.2019. Satsen vil bli regulert den 1. januar hvert år, basert på konsumprisindeks.


Publisert: 05.04.2018 13:06
Sist endret: 05.04.2018 13:06