Har du ledig husrom til flyktninger? Er du en arbeidsgiver som kan bistå med ordinært arbeid eller språkpraksisplasser?

Innhold

Har du ledig husrom til flyktninger?

Vestre Toten kommune bosatte 160 flyktninger i 2022 og 2023, og flere av de innmeldte boligene ble benyttet. Det ville vært vanskelig for kommunen å komme i mål med bosettingen uten hjelp fra det private markedet. Kommunen skal i år bosette 100 flyktninger og vi ser at vi fortsatt trenger bistand fra private markedet. Vi ser at vi trenger flest boliger med ett eller to soverom..

Vi tar kontakt med alle som registrerer seg og vurderer boligens egnethet.

Litt info om valg av bolig

  • Bokollektiv og utleie av rom i egen bolig godkjennes ikke. Boligen må ha egen inngang.
  • Det er et fåtall av de som bosettes som har bil, derfor er det ønskelig med kort avstand til kollektiv transport.
  • Flyktningene som blir bosatt skal betale husleie av egen inntekt. Utleieprisen vil derfor bli vurdert opp mot inntekt hver enkelt får.
  • Boligen må ha godkjent branntilsyn før vi kan bosette flyktninger.

Skjema

For arbeidsgivere som kan bistå med ordinært arbeid eller språkpraksisplasser

Flyktningtjenesten og markedskontakene på NAV ønsker å komme i kontakt med arbeidsgivere som kunne tenke seg å ta imot våre nye innbyggere på sin arbeidsplass. Det er behov for både praksisplasser i og utenfor introduksjonsprogrammet samt ordinært arbeid. Vi oppfordrer interesserte arbeidsgivere til å registrere seg.

Se også: Direkte i arbeid – veileder til arbeidsgivere, kommuner og NAV (nav.no)

Vi tar kontakt med alle som registrerer seg.

Skjema

Språk og arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet

Hva er språkpraksis?

Målet med språkpraksis er at deltakere i introduksjonsprogrammet skal lære mer norsk ved å kunne praktisere språket utenfor klasserommet, få et større nettverk, tilhørighet og mulighet for deltakelse i samfunnet. Arbeidsplassen må legge til rette for at deltakeren kan snakke norsk på arbeidsplassen og at hen inkluderes i arbeidsmiljøet.

Praksiskandidatene får også en mulighet til å bli kjent med norsk arbeidsliv og skaffe seg referanser som vil kunne gi personen bedre forutsetninger for å få lønnet arbeid på sikt.

Hvem er praksiskandidaten?

Praksiskandidatene har forskjellig kulturell, språklig og faglig bakgrunn. Kandidatene har også med seg ulik arbeidserfaring fra hjemlandet. Tenk gjerne over hvilken bakgrunn og erfaring dere ønsker at en praksiskandidat har, og hva dere kan tilby en kandidat. Jo bedre match vi får til mellom kandidat og virksomhet, jo bedre er det.

Språknivået til deltakerne er varierende. Noen snakker godt norsk, mens andre snakker mindre. Alle kan likevel gjøre seg forstått og forstå enkel norsk.

Hva innebærer språkpraksis?

Deltakerne har normalt praksis to fulle arbeidsdager i uka, mens de har norskopplæring på skolen tre dager i uka.
Deltakerne har en veileder i NAV som lager en praksiskontrakt og som sørger for praktisk oppfølging av deltakerne. Kandidatene skal ikke lønnes av arbeidsgiver, med mindre de jobber utover det som er avtalt. Praksis innebærer derfor ingen ekstra utgifter for arbeidsgiver. Ved fullendt praksis skal deltaker få en skriftlig attest av arbeidsgiver.

Veileder i NAV er tilgjengelige for arbeidsgiver og vil bistå arbeidsplassen dersom det er behov for hjelp til tilrettelegging eller det oppstår utfordringer.

Det er arbeidsplassen sitt ansvar å sørge for at deltaker er yrkesskadeforsikret.

Hvorfor bli en språkpraksisplass?

Mange arbeidsgivere sier det har vært positivt for virksomheten å ha kandidater i språkpraksis. Kandidatene kan tilby verdifull hjelp og være en ressurs, samtidig som de kan bidra positivt til mangfoldet og miljøet på arbeidsplassen.
Ved å hjelpe innvandrere til å bedre norsken sin og å få innpass i arbeidslivet, bidrar du samtidig til en samfunnsøkonomisk gevinst, bedre integrering og et mangfoldig arbeidsliv!

Kontakt oss

Det er NAV-kontoret i Vestre Toten kommune som tilbyr introduksjonsprogram til flyktninger. 

Du kan kontakte oss ved å ringe eller skrive en e-post til:

Kontaktinformasjon:

Rozhe Azizi

Mia Ringvold

 

Språk og arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet.
Illustrasjon: Vestre Toten kommune/Jørn Melnes/Shutterstock


Publisert: 08.08.2022 00:01
Sist endret: 29.02.2024 12:26