Arbeid, økonomi og næringsliv

Innhold

Næringsliv hardt rammet av koronaviruset

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.

Gjøvikregionen

I forbindelse med det pågående Koronautbruddet samarbeider vi med resten av Gjøvikregionen for å distribuere løpende, oppdatert informasjon, som er relevant for næringslivet i vår region. Oppdatert informasjon finner du ved å følge denne lenken:

Koronarelaterte lenker

15. september 2020: Koronamidler til alle bransjer i næringslivet. Søknader behandles fortløpende, men siste frist er 1. desember 2020

Kommunene i Gjøvikregionen er tildelt ekstramidler og har slått sine bevilgninger sammen - totalt 5,5 millioner kroner. Frist for å søke er 1. desember 2020. Les hele saken her:

21. juli 2020: Lotteri- og stiftelsestilsynet informerer: Ny krisepakke for frivilligheten

Ny krisepakke for frivilligheten  

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

Søknadsfristen er 15. september.  

Det kan søkes om:  

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  

 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  

 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider: Ny krisepakke for frivilligheten

28. mai 2020: Ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til covid-19 for lag/foreninger/kulturtiltak/kunst- og kulturaktører i Vestre Toten.

Ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til covid-19 for lag/foreninger/kulturtiltak/kunst- og kulturaktører i Vestre Toten.

 • Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til svikt i inntekter og/eller økte utgifter.
 • Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår

Krav til søknad:

 • Beskrivelse og dokumentasjon av tapt inntekt/økt utgift knyttet til Covid-19. Eventuelt beskrivelse av stimulerende tiltak, tilbud og aktivitet. Budsjett må legges ved.
 • Formålet må ikke være berettiget til støtte fra statlige ekstraordinære tiltak.
 • Regnskap må leveres innen 31.12.20.
 • Arrangement/tap av inntekt i løpet av 2020.

Kontaktperson:

27. april 2020: Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) i forbindelse med redusert tilbud grunnet koronavirus.

Regjeringen har bestemt at foresatte ikke skal betale for opphold i SFO i den perioden skolene/SFO var stengt, 13. mars - 24.april.

Vestre Toten kommune har gitt foresatte beskjed om at utsendt faktura for mars skal betales, mens det ikke har blitt sendt ut faktura for april. Da har vi kompensert for en måned.

Det ble vedtatt at kompensasjonen for stengte dager utover en måned skulle komme på første faktura når SFO er åpen igjen, det vil si faktura for mai. Dette gjelder da perioden 14. - 24. april.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal foresatte betale for SFO i samsvar med reglene i forskrift om foreldrebetaling i SFO etter 24. april. Plass i SFO anses som benyttet dersom eleven ordinært har plass, uavhengig av om foresatte velger å holde eleven hjemme.

Faktura for SFO i mai gjelder for perioden 15.-31. mai, og er uten matpenger.

Med hilsen
Ivar M. Jahr, grunnskolesjef

23. april 2020: Pressemelding: Kommunene i regionen har gått sammen med Gjøvikregionen Utvikling om en felles gratis rådgivningstjeneste for bedriftene i regionen.

Ordførerne i Gjøvikregionen inviterer til dugnad og tilbyr gratis rådgivning til små og mellomstore bedrifter i regionen. Ved hjelp av rådgivning, veiledning og webinarer skal Gjøvikregionen hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen.

Kommunene i regionen har gått sammen med Gjøvikregionen Utvikling om en felles gratis rådgivningstjeneste for bedriftene i regionen. Tilbudet er på fem timer gratis rådgivning frem til 1. juli. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte tiltak. I tillegg til rådgivning tilbys webinarer med aktuelle temaer innenfor jus, økonomi og opplæring. Hensikten er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter skal håndtere den krevende tiden vi er inne i og komme seg gjennom på en best mulig måte.

21. april 2020: Landbruksdirektoratet orienterer: Informasjon til skogeiere om vårplanting i skogbruket 2020 - ekstra tilskudd grunnet koronasituasjonen

Det er innført et ekstraordinært plantetilskudd på kroner 1,30 pr. plante for all vårplanting i 2020

Våren 2020 vil det etter søknad gjennom skogfondssystemet utbetales ekstra tilskudd for vårplanting 2020 på 1,30 pr. plante. Tilskuddet stimulere skogeiere til å utføre mer planting selv, samtidig som tilskuddet er ment å dekke ekstra utgifter for entrepenører i forbindelse med pandemien.

For skogeiere som planter selv, eller ansetter andre til vårplanting enn skogeierandelslag/Nortømmer eller andre sentrale aktører, vil tilskuddet bli utbetalt direkte til skogeier.

Søknadsfristen for skogeier er 1. september 2020 for å få utløst ekstra tilskuddet på 1,30 pr plante for vårplantingen.  

Det skal brukes vanlig søknadsskjema ldir 909 som finnes her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema  eller søkes via skogfond på nett: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no. Dette er på lik linje med andre søknader via skogfondssystemet.

Når det er Skogeierandelslag eller sentrale landsdekkende aktører (for eksempel Glommen-Mjøsen/Nortømmer) som gjennomfører utplanting på vegne av skogeier, skal tilskuddet etter forhåndssøknad fra disse til landbruksdirektoratet utbetales direkte til disse aktørene.

Ordningen med ekstra tilskudd for vårplanting er finansiert ved at blant annet noe NMSK midler for skogkultur/vei som tidligere er tildelt kommunene blir trukket tilbake.  

Se mer om tilskuddsordningen ved å følge denne lenken: Ekstraordinært plantetilskudd våren 2020 (ekstern lenke - landbruksdirektoratet.no)

Kontakt
Ved spørsmål angående ordningen, eller søknadsprosess, kontakt utmarksforvalter i Vestre Toten kommune Yngve Granum Stang på telefon 902 09 059 

6. april 2020: Bøndene på Toten trenger deg! Meld deg inn i landbrukets ressurspool.

Landbrukskontoret, Vestre Toten kommune orienterer: Jobb i landbruket!

Med gjeldende forskrift om bortvisning kan det vise seg å bli vanskelig å få nok arbeidskraft til å utføre mye av det manuelle arbeidet innen bær-, grønnsaksproduksjon og skogplanting. Krisen har vist oss at beredskap og selvforsyning også handler om å sitte med kompetanse innen manuelt arbeid i samfunnskritiske næringer.

Har du anledning til å ta på deg kjeledressen, og hjelpe bønder i bygda med ulike arbeidsoppgaver?

Da kan du registrere deg på en av plattformene for arbeidsformidling til landbruket:

Vestre Toten kommune har også koblet seg på Østre Toten kommune sin oppstartede ressurspool for landbruket - gjennom NyBy-appen. 

 • Følg denne linken og meld din interesse! (ekstern lenke - nyby.no)
28. mars 2020: Regjeringen.no: Innovasjon Norge med krisetiltak for norske bedrifter
19. mars 2020: NAV Innlandet: Viktig informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser.

NAV Innlandet går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset:

Viktige linker:

Se også: https://vimeo.com/398208025

Kontakt Hanne Narten, markedskontakt for bedrifter og arbeidsgivere i Vestre Toten kommune for ytterligere bistand: hanne.narten@nav.no / mobilnr. 902 67 404

18. mars 2020: Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land sine tiltak til innbyggere og næringsliv for å redusere økonomiske utfordringer

Kontaktpersoner

For veiledning og bistand, ta kontakt med

Hanne Narten, markedskontakt, NAV for bedrifter og arbeidsgivere i Vestre Toten kommune: 

Ola Langedal, næringsrådgiver Vestre Toten kommune

Næring og utvikling

Her finner man kommunens stasjonære nettside for næringsutvikling og næringsliv: 


Publisert: 19.03.2020 20:44
Sist endret: 14.01.2021 14:33