Arbeid, økonomi og næringsliv

Innhold

Næringsliv hardt rammet av koronaviruset

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.

Gjøvikregionen

I forbindelse med det pågående Koronautbruddet samarbeider vi med resten av Gjøvikregionen for å distribuere løpende, oppdatert informasjon, som er relevant for næringslivet i vår region. Oppdatert informasjon finner du ved å følge denne lenken:

Aktuelle lenker

28. mai 2020: Ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til covid-19 for lag/foreninger/kulturtiltak/kunst- og kulturaktører i Vestre Toten.

Ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til covid-19 for lag/foreninger/kulturtiltak/kunst- og kulturaktører i Vestre Toten.

 • Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til svikt i inntekter og/eller økte utgifter.
 • Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår

Krav til søknad:

 • Beskrivelse og dokumentasjon av tapt inntekt/økt utgift knyttet til Covid-19. Eventuelt beskrivelse av stimulerende tiltak, tilbud og aktivitet. Budsjett må legges ved.
 • Formålet må ikke være berettiget til støtte fra statlige ekstraordinære tiltak.
 • Regnskap må leveres innen 31.12.20.
 • Arrangement/tap av inntekt i løpet av 2020.

Kontaktperson:

27. april 2020: Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) i forbindelse med redusert tilbud grunnet koronavirus.

Regjeringen har bestemt at foresatte ikke skal betale for opphold i SFO i den perioden skolene/SFO var stengt, 13. mars - 24.april.

Vestre Toten kommune har gitt foresatte beskjed om at utsendt faktura for mars skal betales, mens det ikke har blitt sendt ut faktura for april. Da har vi kompensert for en måned.

Det ble vedtatt at kompensasjonen for stengte dager utover en måned skulle komme på første faktura når SFO er åpen igjen, det vil si faktura for mai. Dette gjelder da perioden 14. - 24. april.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal foresatte betale for SFO i samsvar med reglene i forskrift om foreldrebetaling i SFO etter 24. april. Plass i SFO anses som benyttet dersom eleven ordinært har plass, uavhengig av om foresatte velger å holde eleven hjemme.

Faktura for SFO i mai gjelder for perioden 15.-31. mai, og er uten matpenger.

Med hilsen
Ivar M. Jahr, grunnskolesjef

23. april 2020: Pressemelding: Kommunene i regionen har gått sammen med Gjøvikregionen Utvikling om en felles gratis rådgivningstjeneste for bedriftene i regionen.

Ordførerne i Gjøvikregionen inviterer til dugnad og tilbyr gratis rådgivning til små og mellomstore bedrifter i regionen. Ved hjelp av rådgivning, veiledning og webinarer skal Gjøvikregionen hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen.

Kommunene i regionen har gått sammen med Gjøvikregionen Utvikling om en felles gratis rådgivningstjeneste for bedriftene i regionen. Tilbudet er på fem timer gratis rådgivning frem til 1. juli. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte tiltak. I tillegg til rådgivning tilbys webinarer med aktuelle temaer innenfor jus, økonomi og opplæring. Hensikten er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter skal håndtere den krevende tiden vi er inne i og komme seg gjennom på en best mulig måte.

22. april 2020: Barnehagetjenesten informerer: Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling. Søknadsfrist: 20. mai 2020.

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har hatt i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen måtte holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Barnehagene skal gis full kompensasjon for alle barna i perioden fra 13. mars til og med 13. april 2020. Fra 14. april skal foreldre som fikk tilbud betale for dette. Kompensasjonen gjelder ikke for bortfall av kostpenger, og er begrenset oppad av maksimalgrensen for foreldrebetaling.

Søknad om kompensasjon skal sendes kommunen. Søknaden skal baseres på vedlagte regneark.

 • Barnehagen må i søknaden dokumentere inntektsbortfallet knyttet til foreldrebetalingen i stengingsperioden.
 • Barnehagen må i søknaden bekrefte og dokumentere at foreldrene ikke betaler/blir refundert for foreldrebetaling for perioden det søkes om kompensasjon.

Søknadsfrist: 20. mai 2020.

For å motta full kompensasjon må barnehagene bekrefte til kommunen at de ikke har foretatt permitteringer i stengingsperioden eller av andre grunner hatt betydelig reduksjon i kostnadene under stengingen.

I stengingsperioden 13.03 – 19.04.2020 skal det ikke søkes om refusjon for søskenmoderasjon eller refusjon for redusert foreldrebetaling. Barnehagene kompenseres for tapt foreldrebetaling uten å ta hensyn til moderasjonsordningene.

Klageregler: Vedtak om tilskudd og avslag er å betrakte som enkeltvedtak. Vedtaket kan således påklages etter forvaltningsloven kap. 6. Kommunen behandler søknadene og utdanningsdirektoratet er klageinstans.

Med hilsen
Gunn K. Roterud, barnehagesjef

21. april 2020: Landbruksdirektoratet orienterer: Informasjon til skogeiere om vårplanting i skogbruket 2020 - ekstra tilskudd grunnet koronasituasjonen

Det er innført et ekstraordinært plantetilskudd på kroner 1,30 pr. plante for all vårplanting i 2020

Våren 2020 vil det etter søknad gjennom skogfondssystemet utbetales ekstra tilskudd for vårplanting 2020 på 1,30 pr. plante. Tilskuddet stimulere skogeiere til å utføre mer planting selv, samtidig som tilskuddet er ment å dekke ekstra utgifter for entrepenører i forbindelse med pandemien.

For skogeiere som planter selv, eller ansetter andre til vårplanting enn skogeierandelslag/Nortømmer eller andre sentrale aktører, vil tilskuddet bli utbetalt direkte til skogeier.

Søknadsfristen for skogeier er 1. september 2020 for å få utløst ekstra tilskuddet på 1,30 pr plante for vårplantingen.  

Det skal brukes vanlig søknadsskjema ldir 909 som finnes her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema  eller søkes via skogfond på nett: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no. Dette er på lik linje med andre søknader via skogfondssystemet.

Når det er Skogeierandelslag eller sentrale landsdekkende aktører (for eksempel Glommen-Mjøsen/Nortømmer) som gjennomfører utplanting på vegne av skogeier, skal tilskuddet etter forhåndssøknad fra disse til landbruksdirektoratet utbetales direkte til disse aktørene.

Ordningen med ekstra tilskudd for vårplanting er finansiert ved at blant annet noe NMSK midler for skogkultur/vei som tidligere er tildelt kommunene blir trukket tilbake.  

Se mer om tilskuddsordningen ved å følge denne lenken: Ekstraordinært plantetilskudd våren 2020 (ekstern lenke - landbruksdirektoratet.no)

Kontakt
Ved spørsmål angående ordningen, eller søknadsprosess, kontakt utmarksforvalter i Vestre Toten kommune Yngve Granum Stang på telefon 902 09 059 

14. april 2020: Lotteri- og stiftelsestilsynet orienterer: Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement. Nå kan det søkes om kompensasjon, og søknadsfristen er 21. april.

Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra styresmaktene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt 3. april 2020.

Det er satt av 700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

6. april 2020: Bøndene på Toten trenger deg! Meld deg inn i landbrukets ressurspool.

Landbrukskontoret, Vestre Toten kommune orienterer: Jobb i landbruket!

Med gjeldende forskrift om bortvisning kan det vise seg å bli vanskelig å få nok arbeidskraft til å utføre mye av det manuelle arbeidet innen bær-, grønnsaksproduksjon og skogplanting. Krisen har vist oss at beredskap og selvforsyning også handler om å sitte med kompetanse innen manuelt arbeid i samfunnskritiske næringer.

Har du anledning til å ta på deg kjeledressen, og hjelpe bønder i bygda med ulike arbeidsoppgaver?

Da kan du registrere deg på en av plattformene for arbeidsformidling til landbruket:

Vestre Toten kommune har også koblet seg på Østre Toten kommune sin oppstartede ressurspool for landbruket - gjennom NyBy-appen. 

 • Følg denne linken og meld din interesse! (ekstern lenke - nyby.no)
28. mars 2020: Regjeringen.no: Innovasjon Norge med krisetiltak for norske bedrifter
23. mars 2020: Regjeringen.no: Nye koronatiltak for å bedre likviditeten til norske bedrifter

Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid.

23. mars 2020: Innovasjon Norge: Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer på sju milliarder

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

20. mars 2020: Foreldres rett til omsorgspenger dobles

Regjeringen har i pressemelding 20.3.2020 besluttet at foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger.

20. mars 2020: Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Regjeringen har i pressemelding 20.3.2020 publisert nye regler som korona-relatert sykefravær.

19. mars 2020: NAV Innlandet: Viktig informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser.

NAV Innlandet går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset:

Viktige linker:

Se også: https://vimeo.com/398208025

Kontakt Hanne Narten, markedskontakt for bedrifter og arbeidsgivere i Vestre Toten kommune for ytterligere bistand: hanne.narten@nav.no / mobilnr. 902 67 404

18. mars 2020: Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land sine tiltak til innbyggere og næringsliv for å redusere økonomiske utfordringer
17. mars 2020: Mattilsynet: Alle matbutikker oppfordres til å gjennomføre følgende smitteverntiltak!

Det er viktig at også dere som kunder tenker smittevern når dere er i butikkene.

 1. Egne plakater/skilt med informasjon om hvilke smitteverntiltak dere gjør for å trygge kundene.
 2. Håndvaskplakaten fra Folkehelseinstituttet.
 3. Oppfordre kunder og ansatte om å holde minimum 1 meter avstand til hverandre, kan settes på plakat/skilt nevnt i punkt 1.
 4. Minne kunder og ansatte om ikke å håndhilse, kan settes på plakat/skilt nevnt i punkt 1.
 5. Sprit tilgjengelig for kundene ved inngang og utgang til butikken, samt engangsservietter med sprit til å tørke av håndtak på handlevogner og handlekurver.
 6. Håndtak på dører til kjøleskap og frysedisker må vaskes ofte, gjerne med tilgang til spritdispenser. Det samme gjelder hyller som åpnes med dør(er), som i brød- og kakeavdeling.
 7. Det er ikke tillatt med buffeer.
 8. Generelt å ha et ekstra fokus på rengjøring, gjerne som synliggjør hvor ofte og når rengjøring skjer, som det gjøres på offentlige toaletter og toaletter på bensinstasjoner med egne lister
17. mars 2020: Regjeringen.no: Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngås permitteringer i barnehagane. Les hele saken hos regjeringen.no her:

Kontaktpersoner

For veiledning og bistand, ta kontakt med

Hanne Narten, markedskontakt, NAV for bedrifter og arbeidsgivere i Vestre Toten kommune: 

Ola Langedal, næringsrådgiver Vestre Toten kommune

Næring og utvikling

Her finner man kommunens stasjonære nettside for næringsutvikling og næringsliv: 


Publisert: 19.03.2020 20:44
Sist endret: 28.05.2020 12:09