Stortings- og sametingsvalget 2017

Innhold

Valgresultater for stortings- og sametingsvalget 2017

Generell informasjon om stortings- og sametingsvalget 2017

I Vestre Toten kommune er det valgting til stortingsvalget søndag 10. september og mandag 11. september 2017. 

 • Du kan avgi tidlig forhåndsstemme i perioden 3. juli - 9. august- se informasjon nedenfor. 
 • Du kan avgi ordinær forhåndsstemme i perioden 10. august - 8. september - se informasjon nedenfor.  
Valgordningen i Norge

Du kan lese mer om valgordningen i Norge på Valgdirektoratets valgside (ekstern lenke)

Valginformasjon på ulike språk

Valgdirektoratet har laget en informasjonsbrosjyre om Stortings- og sametingsvalget 2017. Her finner du viktig informasjon til deg som skal stemme.

Valgstyret i Vestre Toten kommune

Leif Waarum (leder), Elin Synnøve Solberg (nestleder), Svein Erik Sørensen, Anders Vildåsen, Tonje Bergum Jahr, Siv Anita Midtskogen, Arild Nikolai Ødegaard, Hege Eriksen, Hans Petter Olsen

Kontaktinformasjon for valgstyrets leder og sekretær

Valgstyrets leder

Leif Waarum
Telefon:  99 55 44 77
Epost: leif.waarum@vestre-toten.kommune.no

Valgstyrets sekretær

Vegard Skogen
Telefon: 61 15 33 14
Epost: post@vestre-toten.kommune.no / vegard.skogen@vestre-toten.kommune.no

Postadresse:
Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss, att. valgstyret

Valglister (stemmesedler)

Ved Stortingsvalg er det fylkeskommunen som er ansvarlig for godkjenning av partienes valglister. Du finner mer informasjon om valglistene på Oppland fylkeskommune sin hjemmeside (ekstern lenke). Siste frist for godkjenning av valglister er 1. juni.

Stemmerett og manntall

Stemmerett ved Storingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Det siste vilkåret gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller deres husstand. Det er et vilkår for stemmerett at man ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Alle som skal stemme må være innført i kommunens manntall på valgdagen. Manntallet er en fortegnelse over stemmeberettigede personer i kommunen.

Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen de var registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgåret. Bostedsadresse betyr den adressen du er registrert som bosatt hos Folkeregisteret. Hvis du er usikker på hvor du er folkeregisterført som bosatt, kan du ta kontakt med Skatteetaten/folkeregisteret slik:

Manntallet for Vestre Toten kommune

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter den 30. juni. I Vestre Toten kommune vil manntallet bli langt ut medio juli og skal ligge ute til og med valgdagen på følgende steder:

 

Manntallet for Vestre Toten kommune

Krets

Sted

Raufoss og uoppgitt

Vestre Toten rådhus og COOP Raufoss

Reinsvoll

YX Reinsvoll

Ihle

Sangnes Handel

Bøverbru

COOP Bøverbru

Eina

YX Eina


Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand.

Søknad om innføring i manntall finner du ved å følge denne lenken.

Dersom du mener at du eller noen annen er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes pr. post til Valgstyret i Vestre Toten kommune, Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss

Valgkort og legitimasjon

Departementet har ansvaret for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen. Merk at valgkortet vil bli sendt til adressen du er folkeregisterført som bosatt og at valgkortet blir sendt ut i slutten av juli/starten av august. Du kan derfor ikke påregne å ha fått tilsendt valgkort dersom du avgir tidlig forhåndsstemme. Du må ikke ha med valgkort for å få stemt, men har du det med vil registreringen gå fortere.

Velgere som er ukjent for stemmemottaker må legitimere seg. Du anbefales å ha med deg godkjent legitimasjon med navn, fødsels- og personnummer og bilde når du skal stemme. Unntatt fra legitimasjonsplikten er inneliggende pasienter på institusjoner der velgers identitet kan bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.

Hjelp til å stemme

Velger som har behov for det, kan selv be stemmemottaker om å få hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet til å bistå i den praktiske gjennomføringen av stemmegivningen. Velger må selv kunne gi klart uttrykk for hva hun/han ønsker å stemme for at stemmegivningen kan gjennomføres. Stemmemottaker og evn. hjelper har taushetsplikt.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming utenriks fra 3. juli

Velgere som oppholder seg utenriks, har kun anledning til å avgi forhåndsstemme. Informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet, finner du på Valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke). Husk at du selv er ansvarlig for å avgi stemme tidlig nok til at den kommer fram til valgstyret innen 12. september kl. 17.00.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall og valgkort.

Tidlig forhåndsstemming innenriks 3. juli – 9. august

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi såkalt tidlig forhåndsstemme. Tidlig forhåndsstemming skjer i perioden 3. juli - 9. august 2017 på rådhuset i Vestre Toten. For å kunne forhåndsstemme i denne perioden må du avtale tid på forhånd. Kontakt ekspedisjonen enten på telefon 61 15 33 00, eller e-post: post@vestre-toten.kommune.no.

Rådhuset er åpent hverdager kl. 08:00 – 15:00

Dersom du ønsker å avgi tidlig forhåndsstemme i en annen kommune, må du henvende deg til den kommunen du ønsker å stemme i.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler for mottak av stemmegivninger enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få tildelt en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti. Dette medfører at du mister retten til å gjøre endringer på rekkefølgen av kandidater som er oppført på valglisten. Stemmeseddelen stemples og velger legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Dersom du ikke har mottatt valgkort eller ikke har det med deg, vil stemmemottaker fylle ut et valgkort som legges sammen med stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Velger legger omslagskonvolutten i urna. Stemmegivningen vil bli registrert i manntallet når det er tilgjengelig innen 10. august. Stemmegivningen blir behandlet slik at kravet til hemmelig valg ivaretas

Ordinær forhåndsstemming innenriks 10. august – 8. september

Generell informasjon om ordinær forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilke kommune du ønsker. Ta kontakt med den kommunen du ønsker å avgi forhåndsstemme i for informasjon om hvor du kan stemme. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn den du er manntallsført i, vil stemmegivningen bli sendt til kommunen du er manntallsført i.

Vær oppmerksom på at forhåndsstemmen må ha kommet fram til valgstyret innen tirsdag 12. september kl. 17.00 og at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok, slik at stemmegivningen kommer fram innen fristen. Forhåndsstemmer blir sendt med Posten. Posten har sluttet med postombringing på lørdager og til noen kommuner er det lengre forsendelsestid enn normalt.

Forhåndsstemmer du, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme. 

Forhåndsstemmemottak i Vestre Toten

Vestre Toten rådhus

Forhåndsstemmemottaket har åpent på hverdager i hele den ordinære forhåndsstemmeperioden:

 • Torsdag 10. august – fredag 8. september kl. 08:00 – 15:00.
 • Torsdag 7. september er det i tillegg til vanlig åpningstid også åpent kl. 15:00 – 17:30.

Amfi Raufoss

 • Lørdag 26. august kl. 11:00 - 16:00.

YX Eina

 • Lørdag 19. august kl. 11:00 - 13:00.

Institusjoner / omsorgssentre:

 • Raufoss Videregående skole
 • Gimle sykehjem
 • Raufosstun Helsehus/omsorgsboliger
 • Steffensrud Rehabiliteringssenter
 • Sundskogvegen
 • Blå Kors
 • Sykehuset Innlandet Reinsvoll

Det bekjentgjøres ved oppslag når og hvor denne forhåndsstemmegivningen skal skje.

Hjemmestemming (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et forhåndsstemmemottak eller til et valglokale på valgdagene, kan be om å få stemme hjemme.

Ta kontakt med Vestre Toten kommune på telefon 61 15 33 00 innen tirsdag 5. september kl. 15.00 for å gjøre avtale om hjemmestemming. Du vil da få besøk av to forhåndsstemmemottakere i perioden 6.- 8. september etter nærmere avtale.

Stemme på valgdagene 10. og 11. september

valgdagene 10. og 11. september må du stemme i den kommunen du var folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret.  På valgkortet du får tilsendt, står det informasjon om hvilken stemmekrets/valglokale du er manntallsført i.

Valgting holdes i følgende kretslokaler:

 • Thune skole - gymsal
 • Reinsvoll barneskole
 • Ihle skole – gymsal
 • Bøverbru skole – gymsal
 • Fyrverkeriet kulturhus (kommunestyresalen) - Raufoss

Åpningstider:

 • Søndag 10. september: kl. 14.00 - 18.00
 • Mandag 11. september: kl. 09.00 - 20.00

Valgresultater

Foreløpig resultat vil bli publisert så snart det lar seg gjøre etter kl. 21.00 mandag 11. september.

Endelig resultat vil først foreligge etter kl. 17.00 tirsdag 12. september da Stortinget har vedtatt at fristen for mottak av sent innkomne forhåndsstemmer settes til kl. 17.00 dagen etter valgdagen.

Klage på valggjennomføringen

Grunnlag for å klage på valggjennomføringen finnes i valgloven § 13- 1 Valgloven § 13-1 (ekstern lenke)

Sametingsvalget 2017

Informasjon om Sametingsvalget finner du på Sametingets hjemmeside (ekstern lenke).

I Vestre Toten kommune er det under 30 manntallsførte velgere i Sametingets valgmanntall og det vil derfor kun være mulig å forhåndsstemme i Vestre Toten kommune. De manntallsførte vil bli tilskrevet medio juli 2017, og får informasjon om gjennomføringen.

Kommunestyrevalg i Færder kommune

Tjøme og Nøtterøy skal slå seg sammen til en kommune - Færder - fra 1. januar 2018 og skal gjennomføre kommunestyrevalg til den nye kommunen samtidig med Stortings- og sametingsvalget 2017.

Du finner mer informasjon om valgordningen for Færder kommune på hjemmesiden deres (ekstern lenke) og på Valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke).


Publisert: 09.06.2017 10:42
Sist endret: 09.06.2017 10:42