Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Innhold

Valg 2019

I 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. I Vestre Toten kommune gjennomføres valget over to dager - søndag 8. september og mandag 9. september.

Lovgrunnlag

Lovgrunnlag finnes i valglovens kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3.

For generell informasjon om listeforslag, se følgende lenker:

Innleveringsfrist

Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 klokken 12.00. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen.

Listeforslag

Listeforslag til kommunestyrevalget i Vestre Toten kommune til offentlig ettersyn.

Forslag til valgliste:

Innleveringsadresse

Underskrift på listeforslaget skal være skrift på papir. Listeforslag med originale underskrifter skal leveres/ettersendes umiddelbart til følgende adresse:

Postadresse er:
"Valgstyret i Vestre Toten kommune, Vestre Toten kommune, postboks 84, 2830 Raufoss. 
Att: Valgstyret i Vestre Toten kommune - listeforslag"

Ved personlig innlevering ved fremmøte i Vestre Toten rådhus
Bruk lukket konvolutt som er merket med "Att: Valgstyret i Vestre Toten kommune - listeforslag"

Maler for listeforslag

Skrivbar mal for listeforslag finner man ved å følge denne lenken.

Merk følgende i forhold til kandidater
  • Listeforslag til kommunestyrevalget i Vestre Toten kommune må inneholde minimum 7 og maksimum 37kandidater (31+6)
  • Partiet/gruppen kan gi inntil 6 kandidater stemmetillegg. Disse merkes ved å benytte STORE BOKSTAVER i kolonnene for navn (fornavn, etternavn), f.år, stilling/bosted  
Merk følgende i forhold til kolonnen stilling/bosted

Bosted skal fylles ut for alle kandidater og angis som følger (følger stemmekretser):

  • Raufoss
  • Reinsvoll
  • Bøverbru
  • Eina
  • Ihle

Stilling skal ikke fylles ut da det blir for liten plass på den fysiske stemmeseddelen.

Merk følgende i forhold til side 2 av listeforslaget
  • Skal benyttes for å gi opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget samt underskrift.
  • Gateadresse og postnr. er folkeregistrertført adresse som kan være noe annet enn postadresse.
  • Underskrifter skal være skrift på papir.

Følgende mal skal benyttes til vedlegg - kandidatens fødselsdato og adresse

Merk følgende i forhold til valgbarhet

For å være valgbar til kommunestyrevalget, må kandidatene på valgdagen være folkeregistrert som bosatt i Vestre Toten kommune. Dersom en kandidat ikke er bosatt i Vestre Toten kommune når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være folkeregistrert som bosatt i Vestre Toten kommune på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten.

Dersom en kandidat ikke er valgbar til kommunestyrevalget pga sin stilling  jfr. kommuneloven § 14 (ekstern lenke) når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være valgbar på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten

Følgende mal for erklæring om valgbarhet kan benyttes:

Behandling av listeforslag

Av praktiske årsaker legges listeforslagene ut til offentlig ettersyn etter utgått innleveringsfrist. Frist for tilbakekalling av listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00

Valgstyret i Vestre Toten kommune avgjør innen 1. juni 2019 om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Dersom listeforslagene ved innlevering ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.

Valgmyndighetene underretter samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyser om adgangen til å søke om fritak. Valgstyret oppfordrer alle partier/grupper som vil fremme listeforslag om å gjøre kandidater kjent med at de vil bli satt opp på listeforslag og hva dette innebærer dersom man blir valgt inn i kommunestyre og øvrige styrer, råd og utvalg.

Godkjente valglister legges ut til offentlig ettersyn så fort de er godkjent av valgstyret og senest 1. juni 2019.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremmes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

For velgere - kommunestyrevalget i Vestre Toten kommune

Tidlig forhåndsstemming inneriks

Velgere som ikke har anledning til å avgi sin stemme ved det det ordinære forhåndsstemmemottaket eller på valgtinget, kan avgi såkalt tidlig forhåndsstemme i rådhusets åpningstid i perioden 1. juli - 9. august 2019.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være godkjente valglister tilgjengelig slik at man kun kan stemme på parti/gruppe og at stemmeseddelen ikke skal legges direkte i urnen, men i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten legges sammen med valgkortet (det skrives ut valgkort dersom du ikke har fått dette tilsendt i posten) i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten legges i urna. Stemmegivningen behandles på en slik måte at kravet til hemmelig valg er ivaretatt.

Dersom du velger å avgi tidlig forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.
Mer informasjon om tidlig forhåndsstemming legges ut når tiden nærmer seg.

Ordinær forhåndsstemming innriks

Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 10. august - 6. september 2019. Tid og sted vil bli kunngjort når tiden for forhåndsstemming nærmer seg.

Dersom du velger å avgi forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli 2019. På Jan Mayen og Svalbard kan du forhåndsstemme til og med 6. september 2019 med mindre sysselmannen på Svalbard fastsetter en annen frist. På øvrige utenriksstasjoner er siste frist for å forhåndsstemme 30. august 2019.

Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.

Mer informasjon om forhåndsstemming utenriks vil bli lagt ut når tiden nærmer seg.

Valgting

Valgting i Vestre Toten kommune gjennomføres søndag 8. september og mandag 9. september 2019.
Tid og sted vil bli kunngjort når tiden for valgting nærmer seg. På valgtinget må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.  

Fylkestingsvalget i Innlandet fylke
Oppland og Hedmark fylker slås sammen til Innlandet fylke fra 1. januar 2020. Du kan avgi stemme til fylkestingsvalget samtidig som du stemmer til kommunestyrevalget.

Informasjon om fylkestingsvalget finnes på hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune (ekstern lenke - innlandetfylke.no)

Kontaktinformasjon

Vegard Skogen, valgstyrets sekretær.

Leif Waarum, valgstyrets leder.


Publisert: 28.01.2019 11:52
Sist endret: 28.01.2019 11:52