Personvernerklæring og informasjonskapsler

Innhold

Personvernerklæring Vestre Toten kommune

Denne personvernerklæringen gjelder for kommunens nettsteder og systemer, både elektronisk og papir. Erklæringen gjør rede for hvordan Vestre Toten kommune samler inn og behandler personopplysninger om innbyggere og brukere av ulike tjenester. Ansatte har sin egen personvernerklæring under «for ansatte».

Vestre Toten kommune v/ kommunedirektøren er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven.

Enkelte tjenester har sin egen personvernerklæring, eksempelvis elektroniske søknadskjemaer, søknad på stilling med flere.

Ansatte som behandler opplysninger jfr. personopplysningsloven, skal gjøre det etter lovens bestemmelser og har egne interne rutiner og bestemmelser som skal ivareta de lovbestemte kravene, både i forhold til bruk, sletting og deling. Det er de norske lovene som gjelder.

Kommunens redegjøring for personopplysninger

På denne siden vil du finne kommunens redegjøring for personopplysninger i form av:

 • Rettslig grunnlag
 • Samtykke
 • Hva som behandles og formål
 • Hvor opplysninger hentes fra
 • Nettbasert behandling av personopplysninger
 • Innsyn/sikring/ sletting og arkivering av opplysninger
 • Opplysning til 3.part enten som videreformidling eller lagring
 • Kontaktinformasjon

Rettslig grunnlag og lovverk

Rettslig grunnlag for innhenting er hjemlet i sentrale lover, eksempelvis:

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven regulerer kommunens behandling av personopplysninger.

Offentleglova

Offentleglova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unndras offentlighet. Vestre Toten kommune praktiserer meroffentlighet, slik at kommunen så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige.

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet. Som part i saken har du særskilte rettigheter, blant annet om innsyn i sakens dokumenter.

Arkivloven

Arkivloven med forskrifter gir regler for hvordan arkivskaper skal behandle og oppbevare saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Helseregisterloven

Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.

Informasjon og samtykke

Samtykke (jfr. personopplysningslovens §8)
Lagring og behandling av opplysningene, er ikke tillatt med mindre du både har blitt informert om og har gitt ditt samtykke til behandlingen, jfr. også Lov om elektronisk kommunikasjon § 2 - 7 b. Det er frivillig om du gir fra deg opplysninger, men du gir ditt samtykke ved enten å logge deg på våre sider, foretar deg en aktiv handling ved en søknad eller en annen henvendelse, elektronisk eller i form av papir for å få utført en tjeneste/behandling som krever opplysninger som er nødvendige enten for å få utført korrekt saksbehandling eller adgang til opplysninger i henhold til lovverket.

Personopplysning og formål

Type personopplysninger som behandles og formålet med innhenting:

 • Navn - eksempelvis navn på søker, innbygger og lignende.
 • Adresse.
 • Telefonnummer og e-postadresse.
 • Informasjon om bruk av nettsiden vår med undersider.
 • Fødselsdato.
 • Personnummer.
 • Helse og familiære forhold o.l som kreves av opplysninger i konkrete saker.

Formålet med å innhente ulike personopplysninger:

 • Å ivareta kommunens saksbehandlingskrav og ha nok grunnlag til å identifisere og gi svar til rett person.
 • Å identifisere personer som blant annet er eier av eiendom, mottaker av tjenester o.a

Opplysningene hentes fra:

 • Egne innsendte opplysninger i form av søknad, brev eller annen henvendelse.
 • Fagsystemer som er i bruk ved behandling og håndtering av formål for ….
 • Folkeregisteret.
 • Eiendomsregister.
 • Pålogging.
 • Bruk av tjenester.

Informasjonen du legger igjen på våre nettsider benyttes også til å bedre innholdet på nettsidene og de kommunale tjenestene.

Statistikk, elektroniske spor og informasjonskapsler

Statistikk og besøkende på våre hjemmesider m/undersider
Vestre Toten kommune samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsidene. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva slik statistikk gir svar på, er hvor mange som besøkte ulike sider, hvor lenge besøket varte, hvilke nettsteder brukerne kom fra og hvilke nettlesere som ble benyttet

Nettbasert behandling av personopplysninger
Når du bruker nettsidene til Vestre Toten kommune legger nettleseren din igjen elektroniske spor. Informasjon om bruk av cookies er gitt i denne erklæringen og ditt samtykke gis gjennom innstillingene i din nettleser i din videre bruk av kommunens nettside.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og nettsiden hver gang du ser på en side. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig og benyttes ikke til å identifisere deg som person. Vi bruker ikke informasjonskapsler for å kartlegge enkeltbrukernes bruksmønster eller samle annen informasjon som vil kunne krenke personvernet. 

Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler. På www.nettvett.no (ekstern lenke) kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og hvordan du sletter informasjonskapsler.

Blokkering kan påvirke bruken og tilgjengeligheten av nettstedet.

Følgende informasjonskapsler brukes på vestre-toten.kommune.no

 • PHPSESSID SessionId
 • Vestre Toten kommune benytter analyseverktøyet Matomo Analytics med tilhørende informasjonskapsler. Matomo Analytics, tidligere Piwik, samler inn data etter personvern- og sikkerhetslover, inkludert GDPR, CCPA og HIPAA.

Innsyn og arkivering

Jamfør personvernforordningen artikkel 15, 16A samt artikkel 22 ved automatiserte avgjørelser.

Innsyn/sikring/ sletting og arkivering av opplysningene. 
Som innbygger har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi har om deg og hvordan vi behandler de. Du kan også kreve retting, sletting og begrensinger i behandlingen /bruk av personopplysninger i hht. personopplysningsloven.

Selv om du har gitt samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Det er en del unntak til ønske om sletting, og ett av dem er offentlige myndigheters arkiveringsplikt.

Du kan, dersom du mener VTK ikke har overholdt sine forpliktelser, kan du kontakte kommunens personvernombud som kan bistå deg. Du kan også klage saken inn til tilsynsmyndighet, som i dette tilfellet er Datatilsynet.

Opplysning til tredjepart

Opplysning til tredjepart enten som videreformidling eller lagring.
Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart. Opplysninger og videreformidling til tredjepart skjer kun dersom det er hjemlet i lov eller det er inngått en databehandleravtale som oppfyller personopplysningslovens krav.

Personvernombud og kontaktinformasjon

Personvernombud: Kristin Søhagen Nilsen

 • Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevegen 8, 2830 Raufoss
 • Postadresse: Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss
 • E-post: post@vestre-toten.kommune.no
 • Telefon: 61 15 33 00

Personvernombudets oppgaver

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

 • informere og gi råd
 • passe på at kommunen følger reglene om personvern
 • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
 • samarbeide med Datatilsynet.

Saksbehandling og saksbehandlingstid

Kommunen skal vurdere alle henvendelser og gi et svar eller utføre den etterspurte handlingen. Skal behandles så snart som mulig og senest innen en måned.


Publisert: 23.01.2018 10:16
Sist endret: 28.02.2023 13:56