Informasjon og nyheter

Her vil det bli lagt ut nyhetsrelaterte og informative vedlegg, publikasjoner og videoklipp i tilknytning til omstillingsprogrammet:

Innhold

Svært vellykket omstillingsprogram

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten ble avsluttet ved nyttår. Nå er programmet evaluert av analyseselskapet Oxford Research på oppdrag fra Innovasjon Norge. Evalueringen faller svært positivt ut for Vestre Totens program. I rapporten heter det bl.a. at «Oxford Research» mener at Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har vært meget vellykket».

Bare ros til Vestre Toten - Faksimile: OA. Foto: Terje Nilsen/OA

Senioranalytiker André Flatnes fra Oxford Research har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av rapporten. Han begrunner sin vurdering med at programmet har gitt meget betydelige bidrag til sysselsettingen ved at det har medvirket til ca. 180 nye og sikrede arbeidsplasser. Han peker også på at programmets organisering og arbeidsform har vært hensiktsmessig og et eksempel til etterfølgelse.

«Vestre Toten kommune er en kommune i utvikling og vekst» oppsummerer Flatnes. Dette bekreftes av helt nye tall for sysselsettingen som viser en vekst i sysselsettingen på 230 arbeidsplasser i 2017.

Statssekretær Anne-Karin Olli fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet deltok i det såkalte læringsseminaret som ble avviklet på Raufoss nylig. Hun var imponert over arbeid og resultater, og over at Vestre Toten også har tenkt regionalt i gjennomføringen. Statsråd Monica Mæland har på sin side omtalt saken i en pressemelding fra departementet. «Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for å kunne overleve i et globalt marked. Nå håper jeg andre kan lære av Vestre Toten» sier Mæland.

Sluttrapporten fra programmet er tidligere presentert på hjemmesidene. Det er gledelig at evalueringen i stor grad bekrefter resultater og konklusjoner fra denne.

Pressemelding og media

 • Oppland Arbeiderblad presenterte 19. april 2018 en reportasje fra læringsseminaret som kan leses ved å følge denne lenken.(ekstern lenke - oa.no)
 • Nyhetsinnslag NRK TV, Østnytt. Det inneholder bl.a et intervju med ordfører og styreleder i programmet, Leif Waarum. Innslaget finner man her (ekstern lenke - nrk.no)
 • Ved å følge denne lenken finner man evalueringsrapporten fra Oxford Research i sin helhet.
 • Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten» kan leses i presentasjonen under.
Pressemelding | Dato: 16.04.2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Pressemelding: Vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten

– Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for å kunne overleve i et globalt marked. Nå håper jeg andre kan lære av Vestre Toten, sier Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland.

Industrien i Vestre Toten ble hardt rammet etter finanskrisen i 2008. Mer enn 550 arbeidsplasser i Raufoss industripark gikk tapt på kort tid. Mye av virksomheten er eksportrettet, og spesielt bildelindustrien merket nedgang i etterspørselen. Om lag 20 prosent av industriarbeidsplassene i kommunen forsvant i 2008-2009.

180 nye arbeidsplasser
Gjennom et vellykket omstillingsprogram har kommunen og næringslivet i årene etter finanskrisen klart å skape 180 nye arbeidsplasser.

Flertallet av de nye arbeidsplassene kommer fra nyskapende arbeid i allerede etablerte bedrifter, såkalt intraprenørskap. Det har også blitt etablert nye bedrifter innenfor blant annet automasjon og robotisering, våpenlagerinnredninger til forsvaret, og avansert 3d-printing.

Resultatet fra omstillingsarbeidet får god omtale i en evalueringsrapport fra Oxford Research, som er skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge. Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland ønsker nå at andre skal lære av erfaringene fra Vestre Toten.

– Det å miste jobben er alvorlig for de menneskene, familiene og kommunene det gjelder. Derfor er det gledelig å se at et godt omstillingsarbeid har ført til nye arbeidsplasser. Et konkurransedyktig næringsliv vil bidra til flere arbeidsplasser i framtiden, sier Mæland.

Styrket kompetanse i kommunen
Budsjettet for omstillingsprogrammet var på om lag 22 millioner kroner. Arbeidet har involvert aktører innenfor næringslivet, Innovasjon Norge, Vestre Toten kommune, Oppland fylkeskommune og kompetanseaktører.

Evalueringen av omstillingsprogrammet viser at kommunen har styrket sin kompetanse som tilrettelegger for næringsutvikling. Blant annet er det nå etablert et regionalt næringsutviklingssamarbeid der arbeidsformen fra omstillingsprogrammet videreføres.

Lokalt engasjement
– Jeg opplever at både det lokale næringslivet og lokalsamfunnet forsto nødvendigheten av å raskt kunne omstille seg, sier Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland.

– Kommunen har også spilt en viktig rolle i omstillingsarbeidet. Det illustrerer viktigheten av at hele lokalsamfunnet involveres når kriser oppstår, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Omstillingsprogrammet er avsluttet

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune - avsluttet. Foto: OA/Terje Nilsen

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten er nå avsluttet formelt og praktisk. I den anledning bringer Oppland Arbeiderblad 19. februar 2018 en reportasje/intervju med ordfører og styreleder Leif Waarum og programleder Bjørn Iversen. Overskriften lyder “Ferdig omstilt”, og indikerer et vellykket program. Realiteten er likevel at næringslivet må være i kontinuerlig omstilling og utvikling dersom verdiskapingen og arbeidsplassene skal kunne sikres framover.

Sluttrapporten fra Omstillingsprogrammet er tidligere publisert her på disse sidene. En viktig effekt av omstillingsarbeidet, i tillegg til de konkrete resultatene, er at det nå er opparbeidet en langt sterkere beredskap for å kunne møte framtidige utfordringer med konjunktursvingninger og andre forhold som kan påvirke næringslivet i kommunen og regionen.

Arbeidet blir videreført gjennom et samarbeid i regionen, gjennom et bedriftsrettet næringsutviklingsprogram etter mønster fra programmet i Vestre Toten.

 • Les reportasjen fra Oppland Arbeiderblad 19. februar 2018 ved å følge denne lenken.

Storordre til Intek

Storordre til Intek. Foto og faksimile: OA

Oppland Arbeiderblad bringer onsdag 13. desember 2017 en reportasje fra Intek Engineering som driver sin virksomhet på Sagvoll i «åsen» utenfor Raufoss. Intek er en ledende bedrift innenfor automasjon og robotisering og kan vise til en svært god utvikling de siste par årene. Reportasjen i OA omhandler en storordre til Siemens´ nye batterifabrikk i Trondheim.

Direktør Anne Marit Panengstuen i Siemens er glad for at norske Intek vant fram i konkurransen om produksjonsutstyret, og framhever Inteks kompetanse innen automasjon og digitalisering. Daglig leder Anita Hager i Intek mener at bedriftens evne til å utvikle fleksible løsninger har vært utslagsgivende. Uansett er dette en solid fjær i  hatten til Intek, samtidig som det sikrer både omsetning og arbeid til bedriftens 38 ansatte.

Omstillingsprogrammet støttet i 2015 et utviklingsprosjekt hos Intek som gikk på organisasjonsutvikling og markedsposisjoneing. Vi gratulerer med framgangen.

 • Les reportasjen fra Oppland Arbeiderblad 13. desember 2017 ved å følge denne lenken.

Stor suksess med våpenskap

Oppland Arbeiderblad bringer lørdag 25. november en reportasje om bedriften Raufoss Engineering, som nå holder til i Kallerudsvingen på Gjøvik. Bedriften opplever sterk vekst med sine våpensikringsystemer for privatmarkedet og ikke minst forsvaret. i 2016 dro bedriften i land en omfattende rammeavtale om leveranse av våpenlagerinnredninger til forsvaret etter mange års utviklingsarbeid. Det er fruktene av dette som nå høstes i form av sterk omsetningsvekst.

Som det framgår av reportasjen het bedriften tidligere Raufoss Ammunisjonsfabrikker og holdt til i Raufoss Industripark. I den perioden fikk bedriften betydelig støtte og drahjelp fra Omstillingsprogrammet. Dette er tidligere omtalt på våre hjemmesider. Daglig leder Kristoffer Dale sier til OA at bedriften fortsatt satser på et langsiktig samarbeid med Raufossmiljøet, og at den også kan komme til å lokalisere ny virksomhet i industriparken.

 • Les hele reportasjen fra Oppland Arbeiderblad 25. november 2017 ved å følge denne lenken.

Rapport fra Omstillingsprogrammet

Rapport fra omstillingsprogrammet - Vestre Toten kommune 2017

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten er i ferd med å bli avsluttet etter
nærmere 7 års drift.

I den forbindelse er det utarbeidet en faglig rapport om dette arbeidet. Rapporten tar for seg bakgrunn for programmet, oppstart, prioriteringer og arbeidsform. Den beskriver mål og resultater og inneholder også en analyse av suksessfaktorer i programmet.

Vestre Toten kommune ble sammen med Sintef Raufoss/NCE i 2014 tildelt Innovasjon Norges pris som «Årets Innovasjonsmiljø». For Vestre Totens del var arbeidet i Omstillingsprogrammet en hovedbegrunnelse.

Norges beste næringsklynge

NCE Raufoss Ved Sintef har fått status som omstillingsmotor, med tildeling av klyngemidler på 8 mill. kr i neste 13 måneder. Deretter forventes det at prosjektet fornyes med 2 og 2 år. Dette er en skikkelig vitamininnsprøytning for industrimiljøet. Etter at de opprinnelige NCE-midlene ble faset ut etter 1. halvår 2016 har det vært arbeidet intenst med å etablere en ny klyngemodell med tilhørende finansiering. NCE Raufoss er en av to klynger som har oppnådd slik status.

Næringsminister Monica Mæland var raus med godordene under tildelingsseremonien. "På Raufoss er de norgesmestere i produktivitet», sa Mæland og trakkk også fram Raufoss som et eksempel til etterfølgelse som viser andre bedrifter i Norge hvordan de kan utvikle seg på lignende vis. Det vil si gjennom å samarbeide og trekke veksler på hverandre.

Administrerende direktør og klyngeleder Svein Terje Strandlie og resten av staben hos Sintef har all mulig grunn til å smile bredt etter en høst som har vært en eneste stor opptur. Først ble Sintef tildelt grunnbevilgning, deretter kom Norsk Katapult og etablering av et teknologisenter i industriparken. Og endelig omstillingsmotoren som det nye klyngeprogrammet. I sum innebærer dette en tilførsel av ressurser som vil få en enorm betydning for industrimiljøets vekstkraft i årene som kommer.

I Omstillingsprogrammet har vi arbeidet tett på industriklyngen og har sett hvilke vekstimpulser som skapes gjennom samarbeid og deling av kunnskap. Det er all mulig grunn til å gratulere med godt utført arbeid. Vi understreker også den meget store betydningen dette vil få for Vestre Toten kommune og hele regionen framover.

 • Les reportasjen i Oppland Arbeiderblad fra 2. november 2017 ved å følge denne lenken.

Industriparken vokser videre

Høytrykk på Raufoss - Omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune. Faksimile: OA

Oppland Arbeiderblad bringer 21. oktober 2017 en reportasje fra Raufoss Industripark. Parken rommer de fleste industribedriftene i kommunen, og er svært viktig for å gjøre Vestre Toten til en attraktiv vertskommune for industrien. Mer enn 99% av eiendomsmassen er utleid til i alt 50 firmaer/bedrifter, og byggeaktiviteten er også stor. Daglig leder i Raufoss Næringspark ANS John Einar Jørgensen, og styreleder Erland Paulsrud forteller at det nå pågår bygging for i alt 120 mill. kr, og om planer for nye veger gjennom parken og et nytt logistikksenter i nordenden. Dette vil bety mye for en mer effektiv transport inn og ut av parken.

Ordfører Leif Waarum i Vestre Toten er også styremedlem i Raufoss Næringspark. Det er strategisk viktig for kommunen å kunne følge utviklingen i industriparken på nært hold. Waarum forteller også om planer for ny brannstasjon. Brannvern og beredskapstjenester løses i et unikt samarbeid mellom kommunen og industrien, men den konkrete utbyggingen er ennå ikke behandlet i kommunale fora.

 • Les reportasjen i Oppland Arbeiderblad fra 21. oktober 2017 ved å følge denne lenken.

Nasjonalt teknologisenter til Raufoss

De to første teknologisentrene under ordningen Norsk Katapult er tildelt midler. Dette vakte stor begeistring i Raufoss-industrien, og innebærer ei skikkelig fjær i hatten til miljøet. Adm. Direktør Svein Terje Strandlie i Sintef Raufoss Manufacturing AS sier det slik: «Vi har fått et oppdrag for AS Norge og det er en flott utfordring å få».

Og konkurransen om katapultmidler har vært knallhard. I alt var det 38 søknader, hvorav 9 gikk til finalerunden. Raufoss-miljøet var en av to som nådde helt til topps. Dette er resultat av en bevisst jobbing gjennom flere år for å vise kompetansen og mulighetene på Raufoss. Bak det igjen ligger den unike teknologibasen og materialkompetansen som gjør Raufoss-industrien nasjonalt ledende innenfor vareproduserende industri.

Katapultmidlene innebærer en stor ressurstilgang. I første omgang gjennom en tildeling på 24 mill. kr til NMTC Raufoss, men dette vil øke betraktelig i årene som kommer, da i samspill med egenandeler fra medvirkende bedrifter og industrimiljøer.
Også fra Omstillingsprogrammets side er dette en fantastisk nyhet. Det nye senteret vil innebære en unik mulighet for at også små og mellomstore industribedrifter, som har vært programmets viktigste målgruppe, kan få del i teknologiske nyvinninger. Dette vil kunne skje gjennom utvikling, testing og spredning av resultater fra teknologisenteret.

 • Les reportasjen i Oppland Arbeiderblad fra 21. oktober 2017 ved å følge denne lenken.

Sterk vekst i Raufoss Industripark

Sterk vekst - Omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune. Faksimile: OA

Industrien i Vestre toten går så det suser. Oppland Arbeiderblad bringer 27. september 2017 førstesideoppslag og reportasje fra Raufoss Industripark. Hele 109 personer har fått fast ansettelse i parken hittil i år. Daglig leder John Einar Jørgensen i Raufoss Næringspark sier i en kommentar at aktiviteten og sysselsettingen ikke har vært høyere siden finanskrisa i 2008/2009.

For Omstillingsprogrammet, som har hatt industrien som sin desidert viktigste målgruppe, er dette svært gledelig. Det viser at den framtidstroen vi har møtt i våre prosjekter, nå slår ut i konkrete resultater. Ordfører og styreleder i Omstillingsprogrammet, Leif Waarum er stolt over veksten hos lokomotivet i kommunens næringsliv. Dette skaper store positive ringvirkninger for kommunen. Skatteinntektene øker, tilflyttingen likeså, og det bygges langt flere boliger. «Oppsvinget er et resultat av bedre tider for industrien. Veldig bra», legger han til.

 • Les førstesideoppslag og reportasjen i Oppland Arbeiderblad ved å følge denne lenken.

Stabil sysselsetting i Vestre Toten

Sysselsettingstallene for fjerde kvartal 2016 forelå for en tid tilbake. De viser stabile tall for Vestre Toten, med en svak tilbakegang i samlet sysselsetting  med 57 personer eller ca. 0,9%. De fleste bransjer har en liten tilbakegang, men både industrien og transportnæringen har økte tall. Dette er positivt for Vestre Toten som en eksportrettet industrikommune. Vi kan tolke det slik at Raufoss-industrien fortsatt går svært godt og at en har arbeidet seg gjennom ettervirkningene fra finanskrisa på en god måte. At industrisysselsettingen vokser, er også positivt sett fra Omstillingsprogrammet, som har valgt industri som hovedsatsingsområde.

Sysselsettingen i Vestre Toten gjorde et kraftig hopp oppover i 2014, men har nå stabilisert seg. I forhold til målene i Omstillingsprogrammet ligger vi nå litt etter de målsatte tallene for 2016. Stagnasjonen er ikke en ønsket situasjon, men det er vanskelig å analysere tallene med sikte på å finne klare trender eller årsakssammenhenger. En fortsatt satsing på industri i næringsutviklingsarbeidet synes uansett å være en riktig strategi.

Tidligere år har Vestre Toten hatt en langt mer positiv utvikling enn nabokommunene Gjøvik og Østre Toten. Dette har snudd noe i 2016, da begge disse har en svak vekst. I og med at Gjøvikregionen er et felles bo- og arbeidsmarked bidrar dette samlet sett til en god og stabil situasjon. Framover blir det imidlertid svært viktig å utnytte det åpenbare potensialet i regionen, med vekstmuligheter både innen industri, bioøkonomi (mat og treprodukter) og IKT-næringer. Dette er de prioriterte satsingene i regionens næringsarbeid, og blir blant annet fulgt opp gjennom det regionale næringsprogrammet som er etablert fra 1.1.2017. Dette programmet innebærer en videreføring av arbeidet i Omstillingsprogrammet i Vestre Toten, som blir avsluttet i løpet av høsten.

Vedlegg:

Ny industrirevolusjon på Raufoss

Oppland Arbeiderblad bringer 21. juni 2017 en reportasje fra den offisielle åpningen av bedriften Nordic Additive Manufacturing AS (NAM) i Raufoss Industripark. Saken blir også omtalt på lederplass i samme avis.

NAM - Omstilling i Vestre Toten 2017

3D printing er en teknologi som har vært kjent og brukt lenge, men NAM tar dette videre til framstilling av industrielle komponenter. Dette blir i dag i hovedsak gjort gjennom å bearbeide et emne gjennom et verktøy, og så få den ønskede komponenten. Ved additiv framstilling går man motsatt veg. Gjennom å tilføre metallspon bygger maskinen selv den ferdige komponent. Dette skjer ved at digitale tegninger overføres fra pc og til printermaskinen som bygger maskindelen lag på lag til ferdig produkt.

Dette er en helt ny framstillingsmetode som vil få stor og økende betydning framover. Industriell skreddersøm er en annen betegnelse på metoden. Det lokale miljøet bak NAM tar mål av seg til å være i front av denne utviklingen. «NAM, industrien og forskningsmiljøet på Raufoss og NTNU på Gjøvik skal sammen bidra til at vi blir et kraftsentrum for å bygge opp denne addivitve manufacturing ikke bare i Norge, men også i Norden», sier styreleder Tor Henning Molstad.

Vi ser her nok et eksempel må hva som kan oppnås når aktørene i vårt lokale industrimiljø i Raufoss-klyngen samarbeider om utvikling. I dette tilfellet er nærheten til og samarbeidet med NTNU også av avgjørende betydning.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har sett det viktig å støtte opp om nyskaping og nyutvikling i industrimiljøet. Vi har derfor støtte flere spennende prosjekter i parken. Når det gjelder NAM, har programmet bidratt med prosjektmidler til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Spennende etablering på Raufoss

OA bringer 3. april 2017 en reportasje fra Medtech bedriften Hy5, som satser på produksjon av bevegelige håndproteser basert på mikrohydraulikk i kombinasjon med mekanikk. Utviklingsarbeidet har pågått over flere år, og bedriften etablerer seg nå i Raufoss Industripark for å industrialisere og utvikle produksjonen. Dette er en meget spennende etablering i en internasjonal vekstbransje.

Daglig leder Christian Fredrik Stray forteller at Med-tech industrien operer i et globalt marked, og dette gjelder også Hy5s håndproteser. Stray anslår at ca. 200 000 pasienter i Europa, og 100 000 i USA har behov for håndproteser. Det store behovet finnes likevel i U-land med potensielt flere millioner brukere.

«At Hy5 velger Raufoss skyldes både materialkunnskap, teknologibasen og erfaring fra 3D-printing. Overføringsverdien er stor fra bildels- og forsvarsindustrien», sier daglig leder Lars Rognås i investeringsselskapet Komm-in. Komm-in har gått inn med kapital i selskapet, mens Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har bidratt med prosjektmidler til industrialisering og markedsforberedelser. Det blir spennende å følge utviklingen framover.

Les reportasjen i OA ved å følge disse lenkene:

Dolphitech flyr høyt

OA bringer mandag 27. mars en reportasje fra teknologibedriften Dolphitech AS i Raufoss Industripark. DolphiTech har utviklet og selger håndholdte ultralydkameraer for materialinspeksjon først og fremst i komposittmaterialer. Teknologien er utviklet på Raufoss, og innebærer et stort framskritt i forhold til stasjonære ultralydkameraer. Dette gir stor fleksibilitet i forbindelse med inspeksjon av både fly og biler.

Dolphitech flyr høyt

DolphiTech AS har tidligere blitt sertifisert for leveranse til Boeing-konsernet, og nå følger Airbus etter. Det er også utviklet et system for VW Group som brukes bl.a i Lamborhini sportsbiler.

Dolphi Tech utvikler nå 2. generasjons kamerasystemer, som kan anvendes på alle materialtyper. Dette innebærer en industrialisering av teknologien, og vil øke markedsmulighetene betraktelig.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har støttet Dolphitech både når det gjelder kompetansebygging og ikke minst ved utvikling av 2. generasjons kameraer. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Gahr Støre vil satse på Innlandet

OA bringer lørdag 25. mars en reportasje fra AP-leder Jonas Gahr Støres besøk på Raufoss. Støre besøkte blant annet Benteler Automotive AS og var imponert over det han så. Han betegner Benteler som et utstillingsvindu for den norske arbeidslivsmodellen, med kort avstand mellom ledelse og ansatte. Han ga mye ros til industriklyngen på Raufoss, og dro fram at produktiviteten er dobbelt så høg på Raufoss som ellers i landet.

Støre var også opptatt av Innlandsutvalget arbeid, som ble ledet av Sverre Narvesen fra NCE Raufoss. Støre mener mulighetene for Innlandets næringsliv er mange og store, og ønsker nå å finne ut hvordan dette kan stimuleres sterkere gjennom offentlig politikk. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Det lysner for Raufoss Offshore AS

Vi har tidligere omtalt den vanskelige situasjonen for Raufoss Offshore AS (fra OA 3.11.2016 ). Nå melder bedriften at konkursspøkelset er lenger unna og at 44 ansatte i verktøyfabrikken på Raufoss trolig beholder jobbene sine. Bedriften har gjennomgått tunge år etter krakket i oljeindustrien. Søsterbedriften på Sagvoll gikk konkurs, og morselskapet har opplevd blodrøde tall.

OA bringer førstesideoppslag og en omfattende reportasje fra bedriften fredag 24. mars. Ny daglig leder Claus Erik Haugen forteller om en omfattende operasjon der alle steiner er snudd for å sikre det økonomiske fundamentet. Samtidig nyter bedriften godt av de gode tidene for Raufoss-industrien generelt. Tre fjerdedeler av omsetningen er knyttet til kunder i Raufoss Industripark, og bedriften har oppdrag for bl.a. Nammo, Steertec, Raufoss Technology og Kongsberg Automotive.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har tidligere støttet Raufoss Offshore gjennom bedriftsetablering og kompetansebygging. Vi ønsker lykke til med videre omstilling og konsolidering av virksomheten. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Steertec – enda et industrieventyr på Raufoss

Steertec velger Raufoss

OA bringer 14. mars en reportasje om bedriften Steertec på Prøven-feltet ved Raufoss. Steertec lager aluminiums-deler til styresystemene til flere av de mest anerkjente tyske bilprodusentene. Steertec ble etablert på Raufoss da gamle Raufoss ASA ble delt opp og solgt for 15 år siden. I 2010/11 flyttet bedriften inn i ny fabrikk på Prøven.

Det interessante er at bedriften nå har investert 30 millioner og bygd ut kapasiteten på Prøven til det dobbelte. Samtidig er staben økt til 72 personer, det dobbelte av tallet i 2011. Bedriften er en del av et familieid tysk konsern og fabrikksjef Thomas Hafner er godt fornøyd med utbyggingen. «Vi har hatt et meget godt samarbeid med Vestre Toten kommune, og er storfornøyd med entrepenøren Betonmast som satte opp bygget», sier han i en kommentar.

Steertec er nok et eksempel på at internasjonale selskaper velger Vestre Toten og Gjøvikregionen for framtidig satsing. Alternativet hadde vært å bygge ut i lavkostland, men bedriftene satser i stedet på at høg kompetanse og høg automasjonsgrad gir både sikrere og bedre kvalitet og til og med kostnadsfordeler. Et tilsvarende resonnement lå til grunn for at Neuman aluminium har flyttet noe av sin produksjon av hjuloppheng fra Kina til Hunndalen.

Disse eksemplene gir grunnlag for optimisme på vegne av lokal industri og hele lokalsamfunnet i Vestre Toten. Les reportasjen og forsida i OA ved å følge denne lenken.

Intek Engineering AS

OA bringer tirsdag 14. mars en reportasje fra teknologibedriften Intek AS. Intek holder til på Sagvoll i «Åsen» i Vestre Toten, og leverer og tilpasser roboter og automatiserte løsninger til ulike bransjer. Hovedmarkedet er industri med utgangspunkt i industriparken på Raufoss, men bedriften har også leveranse til fiskeindustri og annen næringsmiddelindustri.

I reportasjen i OA omtales noen av de svært spennende nyvinningene. Det går klart fram at Intek bygger på en omfattende og lang kompetansebygging hos de 28 ansatte i bedriften. Daglig leder Anita Hager er tydelig stolt av å bygge roboter i elitedivisjonen.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten støttet Intek AS med et omstillingsprosjekt i 2015, da Intek var i en vanskelig situasjon etter konkurs i søsterbedriften Intek Enterprise. Prosjektet ble definert som markedsintroduksjon, kompetanseheving og organisasjonsutvikling, og ga grunnlag for en svært nyttig utviklingsprosess i bedriften. Det er svært gledelig å  konstatere at Intek nå står i fremste rekke i industriutviklingen i regionen og ellers i landet.

Les hele reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Ragasco tar pause på nasjonaldagen

Hexagon Ragasco er en Raufoss-bedrift som gjør seg sterkt bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Bedriftens salg av gassbeholdere går så det suser, og har på nyåret ansatt bortimot 15 nye medarbeidere. De fleste av disse må til for å bemanne opp et sjette skift i produksjonen. Oppland Arbeiderblad bringer en reportasje om bedriften mandag 27. februar.

Daglig leder ved Hexagon Ragasco, Skjalg Sylte Stavheim forteller om avtaler med kunder i Quater, Bangla Desh og i flere markeder i Sør-Amerika bidrar til den sterke veksten. Mer enn 95% av produksjonen går til eksport. For å møte ytterligere vekst er det planer om utvidelse med nye produksjonslokaler på Raufoss.

Det er liten tid til å trekke pusten p Ragasco, men Stavheim forteller at alle de 130 ansatte skal få fri 17. mai. Men etter det må man vente til romjula på neste «kunstpause». Da stenger fabrikken for vedlikehold og for å få nyinvesteringer på plass.

Hexagon Ragasco ble for to år siden kåret til Norges smarteste bedrift. Det kan hele industrimiljøet være stolt over. Også Omstillingsprogrammet har bidratt med omstillingsmidler til et prosjekt som har gitt større fleksibilitet og økt kapasitet. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Livsverket selges

OA bringer 16. februar nyheten om at Steffensrud Rehabiliteringssenter AS selges til Unicare. Dermed overdras den tradisjonsrike familiebedriften til nye eiere, som har både kompetanse og muskler til å føre Arne Nielsen og Anne Elisabeth Bye Nilsens livsverk videre på en god måte.

Steffensrud har hatt en svært positiv utvikling de siste årene, blant annet gjennom en omfattende avtale med Helse Sør-Øst. Det gjør bedriften til en del av spesialisthelsetjenesten i regionen. Som følge av dette er bemanningen økt vesentlig slik at det nå er ca. 60 årsverk fordelt på om lag 80 ansatte ved bedriften.

Omstillinngsprogrammet i Vestre Toten har bidratt til bedriftens omstilling gjennom et prosjekt knyttet til intensivbehandling av slagpasienter. En dokumentert vilje til omstilling og nye tilbud er en vesentlig årsak til at Steffensrud har oppnådd gode avtaler med Helse Sør-Øst.

Bedriften er veldrevet, men det er samtidig krevende å utvikle dette videre med stadig nye krav til omstilling. Unicare-konsernet har gode forutsetninger for å sikre dette, og daglig leder Ole Jakob Dyrnes ved Steffensrud er svært positiv til de nye eierne.

For bedriften markerer eierskiftet slutten på en lang epoke der ekteparet Arne Røstøen Nielsen og Anne Elisabeth Bye Nielsen har bygget et imponerende livsverk på Steffensrud. Dette er en bemerkelsesverdig innsats, som også ble markert med en bokutgivelse for et par år siden. Se forside og les reportasjen ved å følge denne lenken.

Tokvam tror på sommeren

Oppland Arbeiderblad bringer onsdag 1. februar førstesideoppslag og reportasje fra snøryddingsbedriften Tokvam AS på Ihle i Vestre Toten. Tokvam er ledende på sitt felt i Norge. Nå satser bedriften friskt på å utvikle utstyr for sommervedlikehold på veger, gater og plasser. Bedriften har opplevd sterk vekst de senere åra og hadde en omsetning på 76 millioner i 2016 og 35 ansatte. Snøfattige vintre gjør imidlertid virksomheten mer sårbar og utsatt for sesongsvingninger. Dette ønsker nå Tokvam å motvirke gjennom å tilby utstyr for sommervedlikehold. I første omgang satses det på en feiemaskin som spruter grusen ut i grøfta, men det neste steget er å utvikle og produsere en feiemaskin med oppsugning.

Tokvam tror på sommeren

Tokvam AS er et svært godt eksempel på en framoverlent og nyskapende bedrift i vårt område. Daglig leder Finn Kristian Tokvam forteller at bedriften bruker ca. 7 prosent av årsomsetningen til nyutvikling. Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har tidligere støtte Tokvams utviklingsprosjekt for snøploger, og bidrar også til prototypeutviklingen av oppsugningsmaskinen. Det er svært spennende å følge denne bedriften.

Les artikkelen i OA ved å følge denne lenken.

Kubistprisen til Kristoffer Dale

OA bringer fredag 27. januar en reportasje fra årets Sillongen-konferanse. Et av oppslagene gjelder årets Kubist-pris, som ordfører Leif Waarum overrakte til daglig leder Kristoffer Dale ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker (RA). Kristoffer Dale har sammen med dyktige medarbeidere bygget opp grunder-bedriften over mange år, og har nå oppnådd et gjennombrudd med omfattende leveranser av våpensikringssystemer til Forsvaret. Omstillingsprogrammet har støttet flere utviklingsprosjekter ved RA, og Dale nevnte spesielt kommunens og programmets positive engasjement da han presenterte bedriften under konferansen. Det er all mulig grunn til å gratulere Kristoffer og hans team med prisen, og med resultatene av et møysommelig og langsiktig arbeid. Vi ønsker også lykke til videre.

Under konferansen ble også flere andre oppstartsbedrifter i Raufoss Industripark presentert, bl.a Dolphi Tech som produserer håndholdte ultralydkameraer for materialinspeksjon i fly og biler. Videre ble Nordic Additive Manufacturing presentert, og ARWI High Tech Coating, Raufoss. Endelig presenterte daglig leder Christian Stray bedriften Hy5 PRO. Hy5 PRO utvikler hydrauliske håndproteser med titankomponenter, og flytter nå sin virksomhet til Raufoss Industripark for å dra nytte av det teknologiske og industrielle miljøet der.

Det er viktig å merke seg at alle disse bedriftene har fått tidligfase støtte fra Omstillingsprogrammet gjennom prosjekter innen prosessutvikling og organisasjonsutvikling i startfasen. Det viser at omstillingsmidlene bidrar meget sterkt til nyskaping i næringslivet. Les reportasjene fra Sillongen-konferansen ved å følge denne lenken.

Fauchald leder næringsstyre

Oppland Arbeiderblad har 26.januar to saker som har betydning for det videre næringsutviklingsarbeidet i Gjøvikregionen. Nederst på sida presenteres styret for Gjøvikregionens nye næringsutviklingsprogram, og med rådmann Bjørn Fauchald som leder. Dette programmet bygger på den innretning og de arbeidsformer som Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har etablert, og innebærer en god videreføring av omstillingsarbeidet etter at Vestre Totens eget program blir avsluttet i 2017. Bjørn Fauchald bringer med seg svært viktig erfaring inn i det nye programstyret. Sekretariatet i det nye programmet vil bestå av Kai Henning Glæserud og Bjørn Iversen, i nært samspill med næringsrådgiverne i de deltakende kommuner.

Les begge reportasjene ved å følge denne lenken.

Bioøkonomi i Gjøvikregionen

Bioøkonomi er definert som et av tre næringsmessige hovedatsingsområder i Gjøvikregionen framover, også i det nye næringsutviklingsprogrammet. Parallelt har det vært arbeidet med en bioøkonomistrategi for hele Innlandet i regi av fylkeskommuner og fylkesmenn i Hedmark og Oppland. Denne strategien er nå ute til høring. Dette er også omtalt i OA 26.2. Gjøvikregionen har et stært næringsmiljø innen jord- og skogbruk, viktige foredlings-bedrifter, og sterke forskningsmiljøer som er involvert i bioøkonomisk utvikling. Dette har potensial til å bli et meget sterkt regionalt miljø som kan skape vekst i «grønne» næringer. Aktørene i Gjøvikregionen mener at dette sterke miljøet kommer altfor dårlig fram i Innlandsstrategien, og at strategien har fått en betydelig slagside ved at det fokuseres ensidig på miljøer i Hedmark. Dette synet vil bli formidlet i den høringsuttalelsen det nå arbeides med. For øvrig foregår det parallelt et omfattende arbeid med å tilrettelegge for Gjøviregionens egen satsing. Her er de fleste av de private aktørene, FoU-institusjonene og kommunene/regionen sterkt engasjert. Se reportasjene i OA ved å følge denne lenken (under utarbeidelse) 

Grønt gull fra Raufoss

OA bringer 20. januar en større reportasje fra utviklingen av såkallt vakuum metallisering hos Plastal på Raufoss. Dette er en metode som kan erstatte den miljøskadelige bruken av krom i pyntedetaljer på biler. Den tradisjonelle metoden blir nå forbudt og det åpner seg store muligheter for  et miljøvennlig alternativ.  Plastal har samarbeidet med Brummundalsbaserte bedriften ARWI i utviklingsfasen, og dette har resultert i etablering av en ny bedrift i Raufoss Industripark, Arwi High Tech Coating Raufoss (AHCR), som nå driver fram utviklingsprosessen i sitt pilotanlegg. AHCR blir fulgt opp av TotAl Innovation, og Komm-in har gått inn med kapital i selskapet.

Omstillingsprogrammet har støttet det forutgående utvikingsprosjektet med en halv million kroner, og støtter også AHCRs arbeid med kompetansebygging og markedsposisjonering. AHCR har potensial til å bli en viktig tilvekst til industrimiljøet på Raufoss, og et godt eksempel på bærekraftig og grønn industriutvikling. Etter hvert vil verdiskapingen og sysselsettingseffekten kunne bli betydelig. Satsingen har også fått positiv omtale på lederplass i OA samme dag.

For Omstillingsprogrammet er dette et svært godt eksempel på prosjekter der vi kan medvirke i en tidlig fase for å realisere nyskaping i næringslivet. Vi håper AHCR  lykkes i å skaffe nødvendig kapital til videre utbygging av ei slik «grønn gren» i industrimiljøet. Følg disse lenkene for å lese reportasjen og OAs leder.

Dansekunst som næring på Eina

OA bringer lørdag 14. januar en reportasje fra Residency Eina Danz (RED) på gardsbruket Nyland på Eina. Her har de meritterte danserne Ella fiskum og Sudesh Adhani bygget ut et dansesenter. Dette omfatter bl.a ombygging av låven på bruket til lokaler for øving og forestillinger, og tilbud om overnatting og opphold for dansekunstnere som besøker senteret i kortere eller lengre perioder. Slike residenssentre er internasjonale i sin natur, og trekker til seg utøvere fra hele verden. Virksomheten på Nyland blir dermed en svært spennende kunstnerisk arena, samtidig som den gir grunnlag for næringsvirksomhet for Fiskum/Adhana. 

Dansekunst som næring på Eina

Omstillingsprogrammet støttet i 2014 senteret med midler til konseptutvikling for ombygging og utvikling. Det er viktig at kunstnerisk virksomhet med sin kulturelle egenverdi også kan danne grunnlag for spennende næringsutvikling. Den ombygde låven ble offisielt åpnet høsten 2016, og RED har markert seg sterkt i lokalmiljøet med spennende oppsetninger og andre kreative tiltak. Vi ønsker lykke til med videre utvikling, 

Les hele reportasjen i Oppland Arbeiderblad ved å gå til side 18 - 19 eller til side 20.

Profil Grafisk i god utvikling

Oppland Arbeiderblad bringer 2. januar 2017 en reportasje fra Toten-bedriften Profil Grafisk, som holder til i den gamle brannstasjonen på Kolbu. Bedriften utvikler profileringskonsepter med tilhørende materiell, produserer trykksaker og driver andre former for kreativ designvirksomhet. ProfilGrafisk var gasellebedrift med rask vekst for noen år tilbake, og har siden utviklet seg jevnt og trutt på en god måte

I 2013 deltok Profil Grafisk (daværende Profilhuset) i Omstillingsprogrammets utviklingsprosjekt for små og mellomstore bedrifter (SMB Utvikling). Et tilsvarende prosjekt (SMB Utvikling 2) er en av de viktigste aktivitetene i Omstillingsprogrammet nå i avslutningsfasen. I alt 10 bedrifter fra 4 kommuner deltar i dette nettverksprosjektet.

Les nærmere om Profil Grafisk ved å følge denne lenken.

Flere nyheter - 2016

Nytenkingsmidler til Total Innovation

OA bringer 21. desember 2016 nyheten om at Total Innovation i Raufoss Industripark er tildelt 2 millioner kroner fra SIVA for å videreutvikle møteplasser mellom etablert industri og tilknyttede innovasjonsselskaper. Total Innovation (tidligere Ko-Aks) arbeider med innovasjon i NCE Raufoss, blant annet med å bistå nystartede selskaper i en tidlig utviklingsfase. TotAl Innovation samarbeider tett med investeringsselskapet Komm-in, som også har en lokal forankring.

Nytenkingsmidler til Total Innovation

Omstillingsprogrammet har også tett dialog med Total Innovation når det gjelder prosjektideer og utvikling. Det er ofte nyttig å se ulike virkemidler i sammenheng, og Omstillingsprogrammet har bidratt med forstudier og forprosjekter i flere av de bedriftene Total Innovation har jobbet med. Samarbeidet omfatter også TotAl-gruppen, som nå er en del av Total Innovation. TotAl-gruppen er et viktig og velfungerende nettverk for aluminiumsbearbeidende bedrifter i regionen, og Omstillingsprogrammet har støttet en rekke prosjekter i regi av gruppen.

Midlene fra SIVA vil bidra til å skape enda sterkere trykk på nyskaping og nyetablering, og er svært verdifulle for næringslivets utviklingsmuligheter i regionen. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Gjøvikregionen satser på bioøkonomi og det grønne skiftet

Oppland Arbeiderblad har 23.11.16 et oppslag om satsing på grønn næringsutvikling og bioøkonomi. Foranledningen er et seminar på temaet der en rekke fagfolk fra næringsliv, forskning og forvaltning møtes for å drøfte konkrete satsinger framover.

Bioøkonomi favner ulik virksomhet som anvender biomasse til matproduksjon og næringsmiddelindustri, skog og ulik industriell anvendelse av trevirke, og energi, samt forskning og utviklingsaktiviteter på sektoren. I Gjøvikregionen er dette definert som et hovedsatsingsområde i næringsarbeidet framover. Regionen har både råstoffgrunnlaget og flere sterke kompetansemiljøer som kan bidra til å løfte grønt næringsliv framover. I det nye næringsutviklingsprogrammet som blir iverksatt fra 1.1.2017 er bioøkonomi prioritert sammen med industri og IKT-næringer. Daglig leder Bjørn Iversen i Omstillingsprogrammet i Vestre Toten vil bli engasjert i arbeidet med det nye programmet, og deltar også noe i andre aktiviteter innenfor bioøkonomi på regionnivå.

Les oppslaget i OA ved å følge denne lenken.

Lederomtale i Oppland Arbeiderblad

OA har den 17. november omtale av Omstillingsprogrammet og utviklingsarbeidet i næringslivet. Bakgrunnen er avisens reportasje om SMB Utvikling 2, som er gjengitt i oppslaget nedenfor. Avisen omtaler Omstillingsprogrammets rolle som bidragsyter, men legger særlig vekt på bedriftenes egen motivasjon for å skape utvikling og vekst. Lederen er også svært positiv til at det nå dras i gang et felles prosjekt for hele regionen, og de synergier som kan oppnås gjennom slike prosjekter.

Les lederen i Oppland Arbeiderblad ved å følge denne lenken.

SMB-Utvikling

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har iverksatt prosjektet SMB-Utvikling som et tilbud for bedrifter i Gjøvik-regionen. OA bringer tirsdag 15.11 en reportasje fra den første bedriftssamlingen i prosjektet. SMB-utvikling gir rådgivningsstøtte for små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial og ambisjoner. Programmet er utviklet av Innovasjon Norge som en del av tilbudet innenfor regional omstilling. Opplegget er at et antall utvalgte bedrifter får rådgivningsbistand for å utvikle vekstideer i egen bedrift.

Omstillingsprogrammet gjennomførte et tilsvarende opplegg også i 2013. Da var prosjektet innrettet mot strategisk gjennomgang for å finne fram til aktuelle ideer og satsinger. I den siste utgaven går vi mer direkte til verks, der bedriftene har definerer helt konkrete utviklingsprosjekter, knyttet til teknologiske utfordringer i en vekstfase. Etter en forprosjektfase der Omstillingsprogrammet medvirker, skal bedriftene ta arbeidet videre gjennom et hovedprosjekt.
Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge og Omstillingsprogrammet med ca. en halvpart hver, og en egenandel på kr. 10 000 fra hver av bedriftene. Fra Vestre Totens side har vi åpnet dette for bedrifter fra hele regionen, og det store flertallet av de 10 bedriftene er lokalisert utenom vår egen kommune.

Omstillingsprogrammet ser dette tilbudet som en introduksjon til det nye regionale næringsutviklingsprogrammet som blir iverksatt fra 1.1.2017, og som blir en videreføring av arbeidet i Vestre Toten. Innretningen og arbeidssettet blir tilsvarende vårt Omstillingsprogram, mens finansieringen nå blir et spleiselag for de medvirkende kommuner. Vi ser dette som et svært viktig ledd i en opptrapping av næringsarbeidet i regionen.

Les hele reportasjen i Oppland Arbeiderblad ved å følge denne lenken.

Tungt for Raufoss Offshore

Oppland Arbeiderblad bringer torsdag 3. november et intervju med daglig leder Atle Dragerengen i Raufoss Offshore AS i Raufoss Industripark. Han forteller om mange motbakker for bedriften de siste to åra. Dette førte blant annet til konkurs for søsterselskapet på Sagvoll, som var etablert for å ta hånd om forventede leveranser til oljeindustrien. Oljeprisnedgangen og krisa i leverandørindustrien kom på verst tenkelig tidspunkt for Raufoss Offshore, og dermed var det ikke lenger grunnlag for satsingen.

Raufoss Offshore har også videreført verktøyfabrikken i Raufoss Industripark som blant annet har bilindustrien og Nammo som viktige kunder. Denne virksomheten går rimelig godt og det er nok å gjøre for de 45 ansatte. Problemet for bedriften har vært oppryddingskostnader etter konkursen i Sagvoll. Nå er det funnet kjøper til det mest kapitalkrevende utstyret, og Dragerengen sier at det gir bedriften en liten pustepause. Men uansett er det tøffe utfordringer før bedriften er på trygg grunn.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har støttet Raufoss Offshore i ulike utviklingsfaser, blant annet gjennom et stort kompetanseprosjekt i 2014. Det er beklagelig at en ambisiøs satsing ikke lyktes som følge av markedssvikt, men samtidig svært viktig for hele industrimiljøet i kommunen at bedriften overlever på en god måte.

Les reportasjen i Oppland Arbeiderblad ved å følge denne lenken.

Nytt regionalt næringsutviklingsprogram

OA bringer 12. oktober et oppslag om det nye næringsutviklingsprogrammet som blir etablert i Gjøvikregionen. Programmet skal stimulere til nyskaping og vekst primært i små og mellomstore bedrifter, og har en årlig ramme på ca. 5 mill. kr. Det er organisert som et prøveprosjekt over 3 år og med oppstart fra 1. januar 2017.

Programmet skal støtte utviklingstiltak i både enkeltbedrifter og nettverk som faller inn under satsingsområdene i regionen, det vil si industri, IKT-næring og bioøkonomi (både mat og produkter av trevirke).

Fra Omstillingsprogrammet er vi svært tilfreds med denne satsingen. Både programstyret og Vestre Toten kommune har vært opptatt av å finne en god videreføring av det omstillingsarbeidet som har vært drevet i vår kommune, og har arbeidet målrettet for å få opprettet det programmet som nå dras i gang. Det nye regionale programmet vil videreføre Omstillingsprogrammets virkemidler, metodikk og arbeidsform, som har vist seg å gi gode resultater for næringslivet og for sysselsettingen.

Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Toten Kjøtt stadig i vekst

OA bringer 30.8 en reportasje fra Toten Kjøtt. Kjøttforedlingsbedriften på Bøverbru  utvider for andre gang på to år. Stadig fler kunder og økt omsetning krever større plass. Hovedeier Rolf Selmer Hansen og daglig leder Jimmy Høgberget forteller at omsetningen i 2016 vil bli på over 65 millioner kroner. Utbyggingen omfatter ny stekelinje med maskiner, som allerede er på plass. I høst vil et nytt lager for emballasje og krydder stå ferdig.

Omstilling i Vestre Toten kommune - Toten Kjøtt
Faksimile/skjermdump: OA - 30.08.2016

Toten Kjøtt har en særlig sterk markedsposisjon på medisterkaker og andre kjøttfarseprodukter. Bedriften har fokus på nyutvikling innen virksomheten, og har også deltatt i prosjekt i regi av Omstillingsprogrammet i Vestre Toten. Vi gratulerer med den positive utviklingen og ønsker lykke til videre.

Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Benteler satser på Raufoss

Benteler-konsernet investerer 230 mill. kroner i ny ekstruderingspresse på Raufoss. Dette var gladnyheten Administrerende direktør Svein Terje Strandlie offentliggjorde da næringsminister Monica Mæland besøkte Raufoss Industripark nylig. Strandlie forteller at Benteler vurderte ulike lokaliseringer av den nye pressa. Både Øst-Europa og Asia ble vurdert, men Raufoss ble valgt til tross for det høge norske kostnadsnivået. Årsaken er at konsernet vurderte utviklingspotensialet til å være størst her, hvor kompetanse og og verdikjede best møter konsernets krav til framtidig konkurransekraft.

Denne investeringen vil legge grunnlaget for vekst og styrket lønnsomhet på Raufoss, og vil sikre de mange hundre arbeidsplassene for lang tid framover. Dette er en sterk anerkjennelse av Benteler Raufoss og hele industrimiljøet i klyngen, som har arbeidet målbevisst med forskning, utvikling og kompetansebygging gjennom lang tid. Dette ble også sterkt understreket av næringsministeren, som besøkte Raufoss i anledning en konferanse om industriens framtidige vilkår i Norge.

I 2013 gjennomførte Benteler Raufoss et omstillingsprosjekt med støtte fra Omstillingsprogrammet. Prosjektet gikk ut på å utvikle og produsere sømløse rør i høgfaste aluminiumslegeringer, og innebar en teknologisk nyvinning. Gjennomføringen var vellykket, men Benteler-konsernet valgte av ulike grunner å ikke iverksette den planlagte rørproduksjonen. Desto gledeligere er det at Benteler nå satser tungt på Raufoss.

Les oppslagene i OA 12. august ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Ra fikk millionoppdrag

OA brakte 6. juli nyheten om att Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS (RA) har inngått kontrakt med Forsvarsbygg om en rammeavtale for innredning av våpenlagre i Forsvaret. RA er en relativt ny bedrift med et gammelt og tradisjonsrikt navn. Grunderbedriften i Raufoss Industripark har satset betydelig innen forskning og utvikling innenfor våpensikringssystemer til Forsvaret. Nå viser det seg at dette gir uttelling. Verdien av avtalen kan beløpe seg til 80 millioner kroner for avtaleperioden, og innebærer at RA tar skrittet fra å være i en sårbar utviklingsfase og til å bli en etablert teknologibedrift i et betydelig marked.

RA´s systemer representerer et teknologiskifte i forhold til tradisjonell våpensikring gjennom innovative tekniske løsninger, materialekspertise og nyskapende design. Det er all mulig grunn til å berømme daglig leder Kristoffer Dale og hans kjernetropper for de resultater som er skapt. Utholdenhet og tro på prosjektet har vært helt avgjørende faktorer.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har støttet RA´s prosjektutvikling ved ulike anledninger. I 2012 fikk bedriften utviklingsmidler for å etablere seg som leverandør av våpenskap til forbrukermarkedet, og i 2015 ble det gitt støtte til videre utvikling av systemer til forsvaret. Bedriften deltok også i nettverksprogrammet SMB Utvikling for små og mellomstor bedrifter. Vi gratulerer RA med gjennombruddet, og ønsker lykke til i fortsettelsen. Reportasjen i OA kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken. (PDF-fil)

Kommune-NM 2016

Vestre Toten kommune avanserer kraftig i kommune-NM, og går fra nr. 224 til nr. 159 på NHOs kommunebarometer. 
De nye resultatene fra NHOs kommunebarometer som rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft er gledelig lesning for Vestre Toten. Kommunen gjør et kraftig byks oppover resultatlista til nr. 159 fra nr. 224 året før. De siste 5 årene har kommunen vært plassert mellom nr. 223 og 234 av landets 428 kommuner. I Oppland fylke kommer Vestre Toten på 4. plass

Rangeringen baserer seg på indikatorene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. For Vestre Toten sin del viser siste år framgang for alle disse indikatorene. Høgest på listene kommer kommunen når det gjelder kompetanse med en 62. plass blant landets kommuner. Det skyldes først og fremst en svært høg andel av faglært arbeidskraft, og her spiller industrien i kommunen en avgjørende rolle.

Av andre interessante delindikatorer scorer kommunen svært godt når det gjelder ledighet, sysselsettingsgrad (yrkesdeltakelse) og andel arbeidsplasser i privat sektor. Dette stemmer godt med den positive sysselsettingsutviklingen som vi har meldt om tidligere. Derfor er det overraskende at kommunen til tross for avansementet bare er på 332. plass  i kategorien næringsliv. Forklaringen er kort og godt at vi scorer svært lavt på et par viktige indikatorer. Vestre Totens sterke industri gjør at vi har et relativt ensidig næringsliv. God tilgang på arbeidsplasser i industri og annet etablert næringsliv gjør samtidig at vi har forholdsvis små nyetableringer. Realiteten er at Vestre Toten har et sterkt næringsliv gjennom vår industri, men at vi er sårbare gjennom den sterke avhengigheten av industrien.

Resultater
Alle resultater fra kommune-NM finner man ved å følge denne lenken (eksternt nettsted - NHO)

Høg og stabil sysselsetting i Vestre Toten kommune

Fjorårets tall for sysselsettingen viste en svært sterk vekst i Vestre Toten med 4,6%. Dette var langt over landsgjennomsnittet på 1,4%, og representerte nesten hele nettoveksten i Oppland fylke. De ferske tallene fra 4. kvartal 2015 viser at sysselsettingen i kommunen har stabilisert seg, men fortsatt med en positiv trend. Veksten er på 23 sysselsatte, eller ca. 0,4%. Samtidig viser tallene for hele landet en tilbakegang på ca. 2,5%, mens det både i Oppland fylke og nabokommunene Gjøvik og Østre Toten er registrert en nedgang på ca. 1%. Omlegginger i statistikken gjør at tallene for alle fylker og kommuner framstår som noe svakere enn forrige år. Dette vil imidlertid ikke påvirke det relative forholdet til andre kommuner, fylket og landet som helhet.

Samlet sett er dette gledelige tall for Vestre Toten. Sysselsettingen utvikler seg fortsatt vesentlig bedre enn i nabokommunene og landet som helhet. Dette er spesielt bra i forhold til den sterke veksten forrige år. Omstillingsprogrammet målsatte en årlig vekst på 1 % pr. år fra 2011. Vi ligger pr. nå godt foran dette målet.

Tallene viser stabile forhold i kommunen, men med noen bransjemessige svingninger. Industrien som hovednæring har svakt redusert sysselsetting, men holder seg godt oppe mot toppnivået for november 2014. Korrigert for effekten av endret statistikkgrunnlag er nivået stabilt. Jordbruk og skogbruk sammen med handel går påviselig tilbake, mens helse- og sosialtjenester viser betydelig vekst. Vi har foreløpig ikke gjort analyser av hvilke faktorer som kan ligge bak disse tallene.

Vedlegg:

Storavtale for Tokvam

OA bringer 8. april 2016 nyheten om at Tokvam AS har inngått en forhandleravtale med Felleskjøpet Agri om levering av snøryddingsutstyr gjenom Felleskjøpets avdaler. Avtalen har en årlig verdi på ca. 50 mill. kr, og vil legge grunnlag for en betydelig vekst for bedriften. Daglig leder Finn Kristian Tokvam sier til OA at målet er en samlet omsetning på 100 mill. kroner, og at den slik vekst vil kunne gi grunnlag for rundt 15 nye arbeidsplasser.

Omstillingsprogrammet har støttet utviklingen av snøploger som en del av bedriftens komplette tilbud av snøryddingsutstyr. Denne produksjonen utgjør pr. i dag en betydelig del av omsetningen, og har vært en viktig forutsetning for avtalen med Felleskjøpet. Les hele reportasjen i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Omstillingsprogrammet får positiv oppmerksomhet

OA har 14. april 2016 et intervju med daglig leder Bjørn Iversen i Omstillingsprogrammet. Intervjuet fokuserer på de positive resultatene i programmet, både når det gjelder prosjektgjennomføring og bidrag til arbeidsplasser gjennom de prosjektene programmet har støttet. Les oppslaget i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Intek kåret til månedens bedrift

Intek Engineering AS er kåret til månedens bedrift av NHO Innlandet. Intek er en ingeniørbedrift som driver med automasjon og robotisering, og som er lokalisert i Nordåsen i Vestre Toten. Intek var i en vanskelig situasjon for noen år siden med omstrukturering og avvikling av Intek Enterprise. Nå er imidlertid bedriften i ny god fart framover, og prisen fra NHo er en sterk anerkjennelse til denne utviklingen. OA bringer 9.2.16 nyheten om prisen og en presentasjon av bedriften og daglig leder Anita Hager. Hun er et godt eksempel på at også industrien har god bruk for kvinnelige ledere. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken. (PDF-fil)

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har støttet et utviklingsprosjekt hos Intek Engineering AS med tema markedsintroduksjon, kompetanseheving og organisasjonsutvikling. Prosjektets mål er å styrke grunnlaget for bedriftens videre utvikling. Vi gratulerer med prisen og ønsker lykke til videre.

Fra bygdesmie til markedsleder i Europa

Tokvam AS på Ihle i Vestre Toten er blitt en høgteknologisk markedsleder på is- og snøryddingssutstyr i Europa. Dette skriver OA i sin bedriftsreportasje fra Tokvam 28.1.16. Det som startet som ei landbrukssmie for 60 år siden er nå en moderne teknologibedrift med 33 ansatte og 60 mill. kr. i omsetning.

Bedriftens vekst henger nøye sammen med produktutvikling og nylanseringer. « I 2015  kom 29,6% av omsetningen fra produkter lansert de siste fire årene», sier daglig leder Finn Christian Tokvam til OA.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten ga i 2014 utviklingsstøtte til Tokvam AS for en ny satsing på egenutviklede snøploger. Dette har blitt en stor suksess, og utgjør allerede en stor del av omsetningen. Vi ønsker Tokvam AS lykke til videre.

Les hele reportasjen i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Pedersen sveis & maskinering er gasellebedrift

OA bringer den 23.1.16 en reportasje fra  Pedersen Sveis og Maskinering AS på Bøverbru. Her har Anders Pedersen og hans dyktige medarbeidere bygd opp en solid og raskt voksende mekanisk bedrift, som også har fått status som gasellebedrift. Pedersen har underleveranser til en lang rekke bedrifter i vår region, og satser nå på egen produksjon av snøryddingskjær for mindre hjullastere. Dette kan gi bedriften et eget ben å stå på i ei tid der leveranser til andre er utsatt for markedsmessige svingninger.

Pedersen Sveis og Maskinering AS har mottatt støtte fra Omstillingsprogrammet til kompetansebygging og sertifisering av sveisere. Dette har vært et viktig fundament for bedriftens videre utvikling. Vi ønsker lykke til framover.

Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Omstillingsprogrammet på dagsorden i valgkampen

OA formidler den 27.8 et utspill i valgkampen foran kommunevalget, der Oppland Senterparti tar til orde for å videreføre omstillingsprogrammet i Vestre Toten og Søndre Land. 1. kandidat Ivar Odnes peker på de gode resultatene og på at det vil være særlig aktuelt å videreføre omstillingsarbeidet gjennom et større samarbeid i Gjøvikregionen. Forslaget  er illustrert gjennom et besøk på Steffensrud Rehabiliteringsenter, som har mottatt støtte fra Omstillingsprogrammet i Vestre Toten til etablering av såkalt nevroklinikk.

Vi ser utspillet som en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort, og som et uttrykk for at politikerne gjerne vil støtte oppunder  dette arbeidet framover. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Sysselsettingsvekst i Vestre Toten

OA bringer den 4.7 en reportasje om sysselsettingsøkningen i Vestre Toten (jfr. tidligere sak på nettsidene). Som illustrasjon på veksten og Omstillingsprogrammets medvirkning har avisa besøkt KP Metall. KP Metall ble etablert i 2012 med sttte fra Omstillingsprogrammet, og daglig leder Johnny Tollefsbøl opplyser til OA at forventningene ti den nye bedriften er mer enn oppfylt, og at den har gitt en tilvekst på 8-9 arbeidsplasser i Raufoss Industripark. Les hele reportasjen i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Pilene peker oppover for Vestre Toten kommune

Sysselsettingstallene for 4. kvartal 2014 er nettopp publisert fra Statistisk Sentralbyrå. For Vestre Toten kommune er dette oppsiktsvekkende gledelig lesning. Antall sysselsatte med arbeidssted i kommunen viser en sterk vekst fra 2013 til 2014, med hele 287 sysselsatte eller ca. 4,6%. Til sammenligning er veksten på landsbasis 1,2% og i Oppland fylke 0,4%. Vestre Toten står for nesten hele nettoveksten i Oppland fylke, og har den desidert største veksten blant kommunene, både i antall og %.

Industrien er hovednæringen i Vestre Toten, og står for  ca. halvparten av veksten med 134 sysselsatte. Dette er i seg selv oppsiktsvekkende når en vet at industrien er sterkt konkurranseutsatt og jobber under leveringsavtaler som stiller krav til en sterk løpende effektivisering. Uten et aktivt utviklings-og omstillingsarbeid for å skape ny vekst, ville industrisysselsttingen gått jevnt nedover. Dette har også stor betydning for nabokommunene. Tallet på industrisysselsatte med bosted i Gjøvik økte med 45 i 2014, sjøl om det bare ble 10 nye industriarbeidsplasser i den kommunen.

For øvrig viser varehandel osv. en pen vekst med 52 nye arbeidsplasser, hovedsakelig som følge av at Raufoss Kjøpesenter har blitt sterkt utvidet. Antall ansatte i helse- og sosialtjenester viste også en betydelig økning, etter en tilsvarende tilbakegang året før. Dette skyldes i hovedsak svingninger som følge av driftsendringer ved sykehuset på Reinsvoll. De øvrige næringene har stort en stabil eller svakt positiv utvikling. 

Vestre Toten kommune ble hardt rammet av finanskrisa, med en betydelig reduksjon i industriarbeidsplassene. Etter bunnåret i 2010 har industrisysselsettingen stabilisert seg og med en svakt stigende trend. Når vi nå opplever en sterk vekst, er den mest sannsynlige årsaken et langsiktig og målrettet omstillings- og utviklingsarbeid i næringslivet. Dette har pågått over en årrekke. Klyngeprogrammet NCE Raufoss har vært den viktigste drivkraften i dette arbeidet. Klyngejobbingen har bidratt til å skape en sterkere samhandling og sterkere vekt på forskningsbasert innovasjon i Raufossklynga. Dette har gitt seg utslag i at Gjøvikregionen er den desidert mest forskningsintensive regionen i Innlandet. Over 50% av all FoU-virksomhet i Innlandet og ¾ av FoU i Oppland foregår her, med Raufoss-industrien som det toneangivende miljø.

Mantraet i Raufossindustrien er at med våre kostnadsulemper må vi jobbe smartere, satse på FoU og utnytte vår unike kompetanse. Et synlig utslag av dette er at Hexagon Ragasco nylig ble kåret til Norges smarteste bedrift. Nå viser statistikken at dette gir vekst på bred front i kommunens konkurranseutsatte industri.

I tillegg er det grunn til å peke på det omstillingsprogrammet Vestre Toten har hatt i drift i vel 4 år. Hovedvirkemiddelet i dette programmet er å støtte nyskapende ideer i bedriftene, som har potensial til å skape ny vekst. De prosjektene programmet har støttet, har bidratt til mer enn 120 nye eller sikrede arbeidsplasser. I 2014 ble Sintef Raufoss Manufacturing v/NCE og Vestre Toten kommune v/Omstillingsprogrammet i fellesskap tildelt Innovasjon Norges pris for «Årets Innovasjonsmiljø». Det viser at det utviklingsarbeidet som foregår i Vestre Toten blir lagt merke til på nasjonalt nivå.

I tillegg til registrert positiv utvikling, er det grunn til å merke seg viktige vekstimpulser til vår kommune og vår region den siste tida. Sintef Raufoss Manufacturing er nylig tildelt en såkalt SFI, Senter for Forskningsdrevet Innovasjon, med en ramme på 200 mill. kr over 8 år. Høgskolen i Gjøvik er blitt en del av NTNU, med hovedbegrunnelse i den tette samhandlingen  med industrien i vårt område.

Parallelt med flere arbeidsplasser øker også folketallet i Vestre Toten jevnt og trutt. Den trendmessige veksten har vært på vel 0,5% de siste10 åra, og med en stigende veksttakt de siste åra. I 2014 vokste folketallet med 77 innbyggere til 13152. Dette har fortsatt inn i 2015 med en vekst på 35 i 1. kvartal, mest av kommunene i Oppland.

Vedlegg:

RAGASCO HELT TIL TOPPS!!

I tidligere oppslag (se nedenfor) brakte vi nyheten om at Raufoss-bedriften Hexagon Ragasco var en av tre finalister i kåringen av landets smarteste bedrift.

Avgjørelsen falt den 5. mai, og Ragasco gikk seirende ut av finalen. Prisen ble overrakt av selveste statsminister Erna Solberg, som bl.a uttrykte at «Det er sånne bedrifter som dette, som virkelig er med på å gjøre meg stolt av norsk industri. Alle finalistene i denne konkurransen byr på gode eksempler på omstilling i norsk næringsliv». Hun etterlot imidlertid ingen tvil om at Hexagon Ragasco var i en særklasse i finaleheatet.

I juryens begrunnelse Heter det at «Hexagon Ragsco utviklet propanbeholdere til privat- og bedriftsmarkedet basert på teknologi fra rakettmotorer. Med et produkt de aller fleste har hatt et forhold til har de hatt stor betydning for innovasjonsklyngen på Raufoss. Bedriften er risikovillig, og har evnet å mobilisere hele organisasjonen i innovativ tankegang».

Vi i Omstillingsprogrammet slutter oss til anerkjennelsen, både av Ragascos utvikling og hele industrimiljøet, og er litt stolte av at også vi har et samarbeidsprosjekt med Ragasco (se tidligere oppslag nedenfor).

Ragasco smartest i Norge?

OA den 23. april forteller at Raufossbedriften Hexagon Ragasco er blant 3 finalister i kåringen av Norges smarteste bedrift. I alt 58 bedrifter har deltatt i konkurransen, som rettes mot virksomheter som over tid har vist styrket konkurranse gjennom innovasjon og smart teknologibruk. Ragasco er særlig kjent for sine gassbeholdere i komposittmateriale, og er verdensledende innen sine produktområder. 95% av produksjonen går til eksport.

Omstillingsprogrammet har støttet en prosjekt som har som intensjon å  styrke kapasiteten ytterligere med tilpassing av lokaler og produksjonslinjer. Dette vil gjøre produksjonen mer fleksibel, bl.a med tanke på å kunne hente ny produksjon til Raufoss.

Kåringen vil finne sted den 5. mai. Vi ønsker lykke til, men det er en seier i seg sjøl å komme så langt. Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Steffensrud årets bedrift på Toten

OA 15. april bringer nyheten om at Steffensrud rehabiliteringssenter er kåret til årets bedrift på Toten i Nordeas årlige kåring. Det er første gangen prisen deles ut til den typen bedrift, sier Ola Holmstad i Nordea. Hovedbegrunnelsen er bedriftens evne til omstilling og utvikling, med økt fokus mot nye brukergrupper og samarbeidspartnere.

«Selskapets verdier som kompetanse, nyskaping og livsglede sier mye om hvilke ambisjoner  som legges for driften videre. En stor arbeidsplass med mange ansatte gir positive ringvirkninger», heter det bl.a i juryens begrunnelse.

Steffensrud Rehabiliteringssenter har tidligere mottatt omstillingsmidler til utprøving av nye metoder for høyintensivbehandling av bl.a slagpasienter.

Omstillingsprogrammet gratulerer med utmerkelsen. Les hele saken i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Lena Metall satser i høyden

Lena Metall AS har i samarbeid med Eidsiva utviklet en aluminiumstolpe for el-nettet. Denne saken omtales i OA 4. februar. «Stolpene er tenkt å skulle erstatte dagens kreosotimpregnerte trestolper», sier daglig leder i Lena Metall AS, Edvard Dyste til OA. Aluminium vil ha lang holdbarhet og være et miljøvennlig alternativ i strømnettet, og vil kunne ha et meget stort potensiale framover. Eidsiva alene eier og drifter ti prosent av nettet i Norge.

Dette er et prosjekt som Omstillingsprogrammet har vært inne i på flere nivåer. Ideen så dagens lys i TotAl-gruppen, og en forstudie og markedsplan ble finansiert av programmet. Lena Metall deltok som en av 11 bedrifter i prosjektet SMB-Utvikling i regi av Omstillingsprogrammet. Gjennom denne prosessen kom Lena Metall fram til stolpeprosjektet som et hovedsatsingsområde. Fra programmets side har vi definert kraftmastene som et godt eksempel på hvordan forholdsvis beskjedne utviklingsmidler kan utløse noe som kan bli et nytt  industrieventyr på Toten. Les hele reportasjen i OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Grunnlaget sikret for Steffensrud

OA bringer 9. januar en reportasje fra Steffensrud Rehabiliteringssenter på Bøverbru.Steffensrud er en svært viktig bedrift innen opptrening, og har nå inngått en ny, langsiktig avtale med Helse Sør-Øst som både sikrer dagens virksomhet og legger til rette for en opptrapping. Daglig leder Ole Jakob Dyrnes peker på flere nye satsinger i kjølvannet av den nye avtalen.

Steffensrud har mottatt omstillingsmidler til utprøving av nye metoder for intensiv trening av bl.a slagpasienter. Dette vil bli en del av tilbudet framover, samtidig som bedriftens vilje til denne typen nyskaping er en viktig årsak til at Helse Sør-Øst satser tungt på Steffensrud. For Omstillingsprogrammet synliggjør dette at omstilling og nyskaping ikke bare er en nødvendighet i vareproduserende virksomhet, men også når det gjelder å utvikle private bedrifter innen helse og omsorg. 

Storsatsing til Sintef Raufoss

Sintef Raufoss Manufacturing har fått status som nasjonalt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) på industriproduksjon. Det var hovedoppslaget i OA tirsdag 25. november. 200 millioner kroner fordelt over 8 år skal brukes til å forske på  neste generasjons materialvalg, smart produksjon og mye mer. Målet er å bygge opp et solid forskningsmiljø med 14 doktorander og en rekke gjesteforelesere, sier Administrerende Direktør Sverre Narvesen.

Dette vil bety en kraftig styrking av utviklingskraften i Raufoss-klyngen. Forskningsbasert innovasjon er en forutsetning for å bevare konkurransekraften i et internasjonalt marked. Dette vil gi viktige vekstimpulser til hele industrimiljøet i kommunen. Omstillingsprogrammet gratulerer Sintef Raufoss Manufacturing AS med dette gjennombruddet.

Les reportasjen fra OA ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Skattefunnmidler til Toten Kjøtt AS

Toten Kjøtt AS er en viktig kjøttforedlingsbedrift i Vestre Toten. Farse, medisterkaker, karbonader og pølser står på menyen. Bedriften er inne i en svært god utvikling, og vil i år passere 50 mill. kr i omsetning for første gang. Toten Kjøtt AS deltok i 2013 i Omstillingsprogrammets program for små og mellomstore bedrifter (SMB-Utvikling).

Skattefunnmidlene vil bli brukt til videreutvikling av produksjonen. Daglig leder i Toten Kjøtt, Jimmy Høgberget, sier at Toten Kjøtt etter å ha fått disse midlene vil søke ekspertbistand hos bl.a. Nofima på Ås.

Skattefunnmidler er svært nyttige for virksomheter som satser på utvikling av markeder, produkter og produksjonsprosesser. De blir i for liten grad benyttet av små og mellomstore bedrifter i vår region, og terskelen for å bli med er oppnåelig for de fleste. Ta gjerne kontakt med Omstillingsprogrammet for mer informasjon.

Les reportasjen fra OA den 25.11.2014 ved å følge denne lenken (PDF-fil)

Tokvam satser på snøploger

Tokvam AS er en familieeid industribedrift i Ihle i Vestre Toten. Bedriften har fram til nå hatt snøfresere som sitt hovedprodukt. For å bli en fullsortimentsleverandør til snøryddingsmarkedet har bedriften nå også satset på snøploger. De første seriene er allerede produsert og solgt, og klare til å ta seg av vinterens snøfall.

Dette utviklingsprosjektet er støttet av Omstilingsprogrammet i Vestre Toten med en halv million kroner, og det forventes å gi en betydelig omsetningsøkning og en god del flere arbeidsplasser hos Tokvam. Vi gratulerer Tokvam med en vellykket prosjektgjennomføring, og ønsker lykke til videre.

Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken.

Raufoss Offshore

OA brakte lørdag 01. november 2014 en reportasje om utvikling og planer hos Raufoss Offshore Group AS. Raufoss Offshore er en bedrift som satser knallhardt på det krevende subsea-markedet. Bedriften investerer tungt i nytt utstyr og er kvalifisert for leveranse til verdensledende selskaper i sektoren. Dette er forventet å gi en betydelig vekst i antall arbeidsplasser i bedriften.

Omstillingsprogrammet ga utviklingsstøtte til bedriften i forbindelse med etableringen og kjøp av Bandak Raufoss. Etter det deltok Raufoss Offshore i samarbeidsprosjektet SMB-Utvikling gjennom Omstillingsprogrammet. I kjølvatnet av dette har Omstillingsprogrammet gått inn med støtte til et omfattende kompetanseprogram gjennom hele bedriften. I sum dreier dette seg om nær 1 mill. kr.

Atle Dragerengen er en dynamisk leder av Raufoss Offshore, og har gode forutsetninger for å lykkes. Fra Omstillingsprogrammet er det bare å gratulere med det som er oppnådd så langt, og ønske lykke til videre.

Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken. (PDF-fil)

Årets innovasjonsmiljø til Vestre Toten kommune og Sintef Raufoss Manufacturing 

Vestre Toten kommune og Sintef Raufoss Manufacturing vant prisen for Årets innovasjonsmiljø - prisen ble delt ut på Innovasjon Norges Signalkonferanse i Oslo 3. juni 2014.

Fra pressemeldingen: 
- Prisen Årets innovasjonsmiljø gikk til næringsklyngen SINTEF Raufoss Manufacturing og vertskommunen Vestre Toten. Sammen har de bidratt til å skape positiv oppmerksomhet om det industrielle miljøet i innlandet. Vinnerne premieres for langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping. Årets innovasjonsmiljø premieres for langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping.

Juryens begrunnelse og vinnerpresentasjon i sin helhet finner man på Innovasjon Norges nettsider. (ekstern lenke)
Nominasjonspresentasjonen finner man ved å følge denne lenken.

Vestre Toten kommune er stolte over å være vertskommune og samarbeidspartner for kompetansemiljøet i og rundt industriparken.

- Prisvinnerene representert ved ordfører Leif Waarum i Vestre Toten kommune, og Sverre Narvesen, direktør i Sintef Raufoss Manufacturing. 
Foto: Kilian Munch / Innovasjon Norge

I forbindelse med at Vestre Toten kommune og Omstillingsprogrammet  ble nominert til innovasjonsprisen ble det utarbeidet en mer omfattende begrunnelse. Den kan du lese her i sin helhet. (PDF-fil)

Gjennombrudd fotr Dolphi Tech

OA bringer torsdag 8. mai et førstesideoppslag og en omfattende reportasje om Raufossbedriften Dolphi Tech. Dette  er en bedrift som satser stort på utvikling og produksjon av håndholdte ultralydskameraer for materialundersøkelser på blant annet fly og biler. Bedriften har nå fått godkjenning for leveranse av verktøy og prosedyrer til flygiganten Boeing. Deres nye Dreamliner har karbonfiberskrog, og der er Dolphi Techs kamerasystem svært velegnet. Godkjenningen kommer etter en omfattende prosess, og må betegnes som et gjennombrudd for selskapet.

Styreleder Lars Rognås i Dolphi Tech representerer det lokale investeringsselskapet Komm-in, som er nest største aksjonær. Han er svært optimi8stisk på selskapets vegne, bl.a ut fra at det nylig er vedtatt en emisjon på 6 mill. kr. for å muliggjøre en rask vekst.

Omstillingsprogrammet har gitt betydelig støtte til dette utviklingsprosjektet, og Lars Rognås legger stor vekt på dette. At vi lokalt både kan bidra med utviklingsstøtte gjennom Omstillingsprogrammet og kapitalførsel gjennom Komm-In gir stor kraft til slik næringsutvikling. Fra programmets side ønsker vi Dolphi Tech lykke til. Dette er midt i gata for vårt arbeid å kunne bidra til nyutvikling generelt, og her snakker vi om et høgteknologisk eventyr i ultra-klassen. Les oppslag og reportasje i OA ved å følge denne lenken.

Vestre Toten nominert til Årets Innovasjonsmiljø

Vestre Toten kommune er sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) i finalen i Innovasjon Norges kåring av Årets Innovasjonsmiljø. Begrunnelsen er blant annet god samhandling mellom kommunen og det sterke innovasjonsmiljøet der SRM og NCE Raufoss er sentrale. Vestre Toten har siden 2010 hatt status som omstillingskommune. Sterkt engasjement fra kommunens ledelse og gode resultater i Omstillingsprogrammet er kommunens viktigste bidrag i dette bildet. Fra  starten har omstillingsprogrammet samarbeidet tett med Sintef og andre kompetansemiljøer og nettverk. «Det er en forutsetning for å lykkes i denne type utviklingsarbeid», sier daglig leder Bjørn Iversen.

Ordfører og styreleder for Omstillingsprogrammet, Leif Waarum framhever også det gode samarbeidet. «Vi er veldig stolte av å bli nominert sammen med Sintef Raufoss-miljøet. Det er viktig for oss i kommunen at vi har et så godt kompetansemiljø som vi har et så godt samarbeid med. Vi har klart å få til mye. Samhandling mellom det offentlige og næringslivet er viktig, og det skaper resultater når vi drar nytte av hverandres erfaringer», sier Leif Waarum i en kommentar.

Les reportasjen i sin helhet i Oppland Arbeiderblad mandag 7. april ved å følge denne lenken. (PDF-fil)

Saken omtales bredt på Innovasjon Norges hjemmeside, og hovedsaken finner du ved å følge denne lenken. Listen over de nominerte finner du ved å følge denne lenken.

Kvinnenettverk i Gjøvikregionen

Det startet som et kvinnenettverk i NCE Raufoss i 2008. I dag er nettverket åpent for alle kvinner i Gjøvikregionen. OA bringer 10.3 en artikkel om nettverkets målsetting og aktiviteter. Målsettingen er å rekruttere flere kvinner til industrien, løfte hverandre fram og motivere flere kvinner til å gå inn i lederstillinger og styreverv.

Lederen av nettverket, Silje Aschehoug, er intervjuet, og sier bl.a. dette;  "For meg har kvinnenettverket betydd veldig mye. Da jeg flyttet til Toten, kjente jeg praktisk talt ingen her. Gjennom nettverket har jeg fått mange kontakter både privat og i jobbsammenheng. Jeg har også fått inspirasjon til å ta en doktorgrad i bærekraftig produktutvikling"

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten mener at et slikt nettverksarbeid bidrar til forbedret omdømme og økt attraktivitet for næringslivet. Derfor har programmet støttet kvinnenettverket med kr. 300 000 til profileringsarbeid og andre aktiviteter. Les artikkelen i OA ved å følge denne lenken.

Raufoss Offshore tar over Intek Enterprise

Oppland Arbeiderblad bringer onsdag 26.02.2014 en reportasje om Raufoss Offshores overtakelse av konkursboet Intek Enterprise. Raufoss Offshore er en bedrift med store ambisjoner når det gjelder leveranser til offshore-markedet. Vi har tidligere skrevet om bedriftens framtidsplaner, som innebærer en vekst på rundt 50 arbeidsplasser i løpet av få år. Omstillingsprogrammet har tidligere bistått Raufoss Offshore med utarbeidelse av forretningsplan, og gjennom deltakelse i nettverksprosjektet SMB-Utvikling. Nå tar bedriften et viktig løft gjennom overtakelsen av konkursboet i Intek Enterprise, som dessverre måtte melde oppbud nylig. Raufoss Offshores nye avdeling på Sagvoll har mange likhetstrekk med selskapet i Raufoss Industripark, og daglig leder Atle Dragerengen sier det vil bli produksjon til blant andre offshoreindustrien på begge steder. Ifølge Dragerengen vil det gi store synergieffekter for bedriften. Ca. 20 av de oppsagte i Intek vil få plass i Raufoss Offshore.

Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken. (PDF-fil)

Hunton bygger ut i Gjøvik

Oppland Arbeiderblad bringer torsdag 27.02.2014 nyheten om at Hunton Fiber har vedtatt å bygge en fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon i Gjøvik. Dette er en svært gledelig nyhet for regionen og det samlede industrimiljøet her, etter at flere lokaliseringsalternativer har blitt vurdert. Det framkommer i den forbindelse at samlokalisering med produksjon av trefiberplater gir betydelige synergieffekter, noe som har blitt avgjørende for valget. Omstillingsprogrammet gjennomførte i 2012 en forstudie for å analysere mulighetene for å bygge en slik fabrikk her i regionen. I den sammenheng bisto programmet Hunton med analyser og konklusjoner fra forstudien. Vi ønsker lykke til med utbyggingen, og håper at Gjøvik kommune kan bistå med tilrettelegging slik at planene lar seg realisere.

Les reportasjen i OA ved å følge denne lenken. (PDF-fil)

Raufoss Offshore satser friskt

Oppland Arbeiderblad bringer fredag 31. januar en reportasje om Raufoss-bedriften Raufoss Offshore. Bedriften er lokalt eid med utgangspunkt i kompetansemiljøet i Raufoss Industripark. Med Atle Dragerengen i spissen satses det nå friskt på leveranser til svært krevende markeder. Gjennom målbevisst satsing på kompetanse har bedriften nå oppnådd sertifisering for leveranse til giganten FMC. Etter hvert står Aker Solutions for tur.

Samtidig planlegges det betydelige investeringer og en utvidelse av bemanningen fra 47 til 96 i løpet av få år. Dette er svært gode nyheter for Vestre Toten kommune. Raufoss Offshore har på veien fått hjelp fra Omstillingsprogrammet til å utvikle forretningsplan for den satsingen vi nå ser, og har også deltatt i vårt utviklingsprosjekt for små og mellomstore bedrifter.

Les hele reportasjen i OA ved å følge denne lenken. (PDF-fil)  

Museum i kjøpesenter

OA har den 15. oktober 2013 et oppslag omkring museum i kjøpesenter. Dette er en del av Omstillingsprogrammet arbeid med å utvikle bygning 5 i Raufoss Industripark til en ny inngangsportal for Raufoss Industripark, med besøks- og mottaksenter for industrien, og utstillingslokale for Raufoss Industrihistoriske Samlinger. Som ledd i dette er det iverksatt et prosjekt for å vise noe av historien i det nye kjøpesenteret. Ideen er at denne skal peke mot det som etter hvert vil bli utviklet i bygning nr. 5. Dette har blitt møtt med stor entusiasme, og vil være klart til det nye kjøpesenteret åpner den 21. november 2013. Omstillingsprogrammet vil takke alle interessenter for samarbeidet, og spesielt til prosjektleder Inger Christine Årstad, som har vært den drivende kraft i å utvikle utstillingskonseptet.

Les hele saken her (PDF-fil)

Suksessbedrift på Bøverbru

OA bringer 25.07.2013 en reportasje fra kjøttforedlingsbedriften Toten Kjøtt as på Bøverbru. Toten Kjøtt har hatt en god utviklling over lang tid, med omsetningsvekst og gode resultater. Nå planlegger bedriften for ytterligere vekst. Daglig leder Rolf Selmer-Hansen har oppskriften på suksessen. "Vi satser på de tradisjonelle produktene for å bli enda bedre. Og vi har stabile og dyktige medarbeidere. Vi har det moro og trivelig på arbeidsplassen. Det er stor takhøyde hos oss" 

Toten Kjøtt deltar for tiden også i prosjektet SMB-Utvikling i regi av Omstillingsprogrammet, sammen med 10 andre bedrifter i Østre og Vestre Toten. Du finner OAs reportasje i sin helhet ved å følge denne lenken

Vestre Toten satser tungt på næring

Vestre Toten framstår som en næringsvennlig kommune. Kommunens ledelse er svært lydhør overfor næringslivets behov. Gjennom Omstillingsprogrammet tilbys prosjektstøtte for å utvikle gode ideer, og kommunen følger opp med å tilrettelegge arealer for næringsvirksomhet.

I Oppland Arbeiderblad 06. juni 2013 omtales næringsområdene på Reinsvoll og Bøverbru. «Det er viktig at vi som kommune klarer å tilby godt egnede tomter til grundere og andre som trenger plass for å drive sin forretning», sier overingeniør Knut Sterten i kommunens planavdeling.

Les hele artikkelen her. (PDF-fil)

Denne satsingen får også oppmerksomhet på lederplass i  OA: Næringsvennlige Vestre Toten er overskriften. Les lederen i sin helhet her. (PDF-fil)

Omstillingsprogrammet får oppmerksomhet

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten støtter et omdømmeprosjekt for industrien gjennom NCEs kvinnearena. Målet er å fokusere på moderne bedriftskultur og synliggjøre kvinners muligheter i industrien. Som ledd i dette prosjektet er det laget en informasjonsfilm som er tilgjengelig på youtube. Følg denne linken for å se filmen.

Nyhetssak fra Totens Blad à 8.mai 2013 (PDF-fil)

Magasinpresentasjon Omstilling i Vestre Toten (PDF-fil)


Publisert: 02.06.2016 10:29
Sist endret: 02.06.2016 10:30