Analyser og planer

Innhold

Rapport fra omstillingsprogrammet - Vestre Toten kommune 2017

Rapport fra Omstillingsprogrammet

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten er i ferd med å bli avsluttet etter nærmere 7 års drift.

I den forbindelse er det utarbeidet en faglig rapport om dette arbeidet. Rapporten tar for seg bakgrunn for programmet, oppstart, prioriteringer og arbeidsform. Den beskriver mål og resultater og inneholder også en analyse av suksessfaktorer i programmet.

Vestre Toten kommune ble sammen med Sintef Raufoss/NCE i 2014 tildelt Innovasjon Norges pris som «Årets Innovasjonsmiljø». For Vestre Totens del var arbeidet i Omstillingsprogrammet en hovedbegrunnelse.

Omstillingsplan 2013 - 2015

Styret for Omstillingsprogrammet utarbeider langsiktige planer og årlige handlingsplaner for Omstillingsarbeidet i Vestre Toten. Gjeldende planverk ble godkjent av kommunestyret i møte den 20.februar 2013.

Omstillingsplanen for 2013-2015 er en strategiplan for arbeidet med en nokså omfattnde analysedel som viser utvikling i befolkning, sysselsetting og andre demografiske og næringsmessige forhold i kommunen. Planen fastlegger mål for planperioden og mer langsiktige effektmål for arbeidet. Arbeidet skal knyttes opp mot 2 innsatsområder; nyskaping i næringslivet og attraktivitet for næringslivet. Planen legger sterk vekt på at det må etableres en bærekraftig struktur for denne typen tiltaksarbeid i vår region, slik at aktiviteten kan fortsette også etter at omstillingsperioden er over. I planen er det også skissert hvilke typer prosjekter som vil bli prioritert, med tilhørende budsjett og ressursfordeling. Hele planen kan leses her.

Kontaktperson er Bjørn Iversen, leder for Omstillingsprogrammet - tlf 97681861 og epost bjoern.iversen@vestre-toten.kommune.no

Handlingsplan 2013

Handlingsplan for 2013 trekker opp målene for innsatsområdene for 2013, og de arbeidsformer og prosjekter det vil bli lagt opp til. I 2013 er gjennomføringen av SMB-Utviklingsprosjektet med 11 deltakende bedrifter fra Østre og Vestre Toten en hovedaktivitet. Les hele planen her.

Kontaktperson er Bjørn Iversen, leder for Omstillingsprogrammet - tlf 97681861 og epost bjoern.iversen@vestre-toten.kommune.no

Områdeanalyse fra Telemarkforskning

Omstillingsprogrammet har sammen med Vestre Toten kommune fått utarbeidet en såkalt områdeanalyse for Vestre Toten. Dette er analyser som utarbeides av Telemarkforskning med grunnlag i en omfattende database og etter en felles mal for de ulike områder. I sum gir analysen et svært interessant og godt bilde av hvordan situasjonen er og hvordan det utvikler seg i Vestre Toten. Fra sammendraget referer vi at det er en jevn befolkningsvekst i de siste årene, og at det nå er noe vekst i antall arbeidsplasser etter en kraftig nedgang i kjølvannet av finanskrisa.

Analysene viser at Vestre Toten er en kommune med høg næringsmessig sårbarhet. Dette skyldes høg hjørnesteinsfaktor og sterk bransjespesialisering i konjunkturfølsomme bransjer(særlig bildel). Samtidig er arbeidsmarkedsintegrasjonen høy, noe som betyr at det finnes alternative arbeidsplasser i nabokommunene. Den høye arbeidsmarkedsintegrasjonen reduserer sårbarheten for Vestre Toten sin del, og er et forhold som gjør det lettere å oppnå ny vekst i fremtiden.

Telemarkforskning utarbeider også sitt Nærings-NM som mål på hvordan næringslivet gjør det i kommunene. Vestre Toten har tidligere skåret høgt på denne undersøkelsen, men ligger i 2011 noe under middels. Låg nyetablering og svak vekst er en hovedforklaring på dette, mens kommunen fortsatt ligger godt an når det gjelder næringsaktivitet i forhold til befolkningstallet. Liten nyetablering har klar sammenheng med næringsstrukturen i kommunen, der det er et fåtall relativt store bedrifter som står for det meste av nyskapingen.

Analysen inneholder også en modell Telemarkforskning kaller attraktivitetspyramiden, og som er utviklet for å analysere årsakene til vekst. Analysen viser bl.a. at Vestre Toten har en bostedsattraktivitet som er bedre enn middels av norske kommuner. Dette innebærer at Vestre Toten med stor sannsynlighet vil få innflytting dersom arbeidsplassutviklingen igjen går i riktig retning.

I rapportens siste kapittel er det laget ulike scenarier for Vestre Toten, som viser hvilken befolkningsutvikling som er mulig dersom kommunen lykkes eller mislykkes med sin nærings- og attraktivitetsutvikling.

Du finner hele rapporten fra Telemarkforskning ved å følge denne lenken.

Næringsstrukturanalyse

I Omstillingsprogrammets første fase ble det utarbeidet en næringsstrukturanalyse for Vestre Toten. Denne ble utført av Sintef Raufoss Mangement, og var viktig for planlegging og tilrettelegging av omstillingsarbeidet. Strukturanalysen inneholder mye aktuelt og interessant stoff om Vestre Toten og næringslivet i kommunen, og kan leses i sin helhet her.

Vedlegg


Publisert: 01.06.2016 11:51
Sist endret: 01.06.2016 11:52