Oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram, og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Reinsvoll Næringspark

Innhold

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram, og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Reinsvoll Næringspark

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Reinsvoll Næringspark i tråd med overordnet plan. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål. Det har vært drevet næringsvirksomhet på området i en årrekke. Innenfor planområdet lå tidligere Reinsvoll Bruk.  På nåværende tidspunkt holdes flere muligheter åpne for hvordan Reinsvoll Næringspark skal utvikles videre. Planprosessen skal brukes som utgangspunkt for å konkretisere fremtidig arealbruk. Dette er nærmere beskrevet i vedlagt forslag til planprogram.

Med nærhet til både jernbane og overordnet vegnett er det flere ulike former for næring som er aktuelle. Dette spenner fra tømmerterminal, godsterminal, storbilsenter, og til kontor, lager og plasskrevende varehandel.

Reinsvoll Næringspark, planområde

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Som følge av at planen både kan legge til rette for næringsbebyggelse med et bruksareal på mer enn 15 000 kvm BRA og inneholde anlegg for omlasting av gods og terminaler som betjener flere transportsystemer, skal planen konsekvensutredes.

Planprogrammet er tilgjengelig på feste.no/varsel om planarbeid (ekstern nettside - feste.no)

Uttalelsefrist og kontaktinformasjon

Som en del av dette varselet om oppstart av planarbeid er det derfor utarbeidet forslag til planprogram, som sendes ut på høring. Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendes innen 20.12.2019 til:

Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp, eller e-postadresse kapp@feste.no.

Dersom det er spørsmål til planarbeidet kan undertegnede kontaktes.

Einar Nordengen, arealplanlegger
Mob: 991 06 114

Feste Kapp AS
Landskapsarkitekter MNLA
Pb 113, 2858 KAPP
www.feste.no

Vedlegg


Publisert: 06.11.2019 12:31
Sist endret: 06.11.2019 12:31