Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen innen 2023

Innhold

Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen

Telenor skriver 04.03.2019 følgende i et brev til Vestre Toten kommune:

Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.

Vi ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modemisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Denne reisen kommer ikke til å bli uten utfordringer, men vi tar oppgaven på største alvor. På ferden skal vi lytte, forstå og hjelpe kunder over på nye moderne løsninger - slik at kundene opplever oss som en god partner til sine fremtidige kommunikasjonsbehov.

Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet innen 2023 slik at vi kan tilby en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet. Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.

Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere?

Vi forventer at også kommunene vil få henvendelser fra sine innbyggere vedrørende denne moderniseringen. I denne omgang vil vi derfor informere om:

  • Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til dette skjer. Dette gjelder for sentralene i vedlegg l med angitt dato i kolonnen «Dato for nedleggelse».
    • Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner - snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
    • Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.
  • For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at vi ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Dette er også angitt i vedlegg  l med angitt dato i kolonnen «Feilretting stoppes». Vi gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbemettet utover de sentraler som er med i dette varselet som medfører feil på  enestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter  for berørte kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.
  • For de resterende sentralene i kommunen vil nærmere informasjon bli gitt i god tid før besluttet dato for nedleggelse og stopp av feilretting.  De resterende sentraler er også angitt i Vedlegg l, men uten angivelser av datoer.

Berørte privatkunder som har et abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt. Bedriftskunder som blir berørt vil vi ta telefonisk kontakt med og informere om alternative løsninger. I tillegg vil vi varsle andre tilbydere slik at de kan varsle sine kunder som blir berørt.

Trygghetsalarm

Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt administrerer denne enesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av modemiseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned. Dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med Lasse Lien på telefon 901 20 102 eller på e-post modernisering@telenor.com

Vi henviser også i denne forbindelse til anbefalingen fra Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Dersom kommunen ikke allerede har en avtale om leveranse av digitale trygghetsalarmer kan dere henvende dere til oss via  e-post til e-helse@telenor.com for bestilling og eventuelle andre spørsmål knyttet til løsningen.

Har kommunen spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet i Vedlegg l, ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com

Telenor stiller gjeme opp til et informasjonsmøte for å gi en presentasjon av prosessen. I et slikt møte kan det også legges til rette for å diskutere muligheter for videre utbygging, enten det er ren kommersiell utbygging eller utbygging med tilskudd fra stat, fylke og/eller kommune.

Med vennlig hilsen
Telenor Norge AS

Vedlegg

modernisering2023


Publisert: 12.03.2019 09:32
Sist endret: 12.03.2019 09:32