Høring: Endring av reguleringsplan for «Reinsvoll sentrum nord»

Innhold

Endring av reguleringsplan for «Reinsvoll sentrum nord»

Kommunen har eid ei ubebygd boligtomt i lang tid, men som vi nå har solgt til en utbygger. Tomta har adresse Jernbanevegen 21 og gnr. 41 bnr.99. Tomta omfattes av en eldre reguleringsplan, «Reinsvoll sentrum nord», vedtatt den 26.11.1986 (planid: 0529025).

Kommunen og utbygger ønsker å utnytte arealene godt og tilrettelegge for fortetting slik kommuneplanen og statlige føringer legger opp til. For å få litt større spillerom til å utvikle eiendommen har vi sett på muligheten for å utvide tomta sørover med 300-350 m2. Dette arealet må i så fall tas av en bred adkomst til friområdet G1 som ligger vest for boligrekka. Det er ikke ønskelig å fjerne tilkomsten, men å redusere den brede adkomsten ned til 6 meters bredde.

Det er nylig varslet oppstart av reguleringsplan for Reinsvoll stasjon, planid: 0529158. Planen utarbeides av Asplan Viak på vegene av Bane NOR. Det ønskede tilleggsarealet ligger i sin helhet innenfor planavgrensningen til denne planen. Årsaken til det er at Bane NOR ønsker å etablere en driftsveg fram til sporveksler. Kommunen har vært i kontakt med Asplan Viak og fått avklart at de klarer seg med 6 meter for å etablere en driftsveg.

I tillegg til utvidelsen av tomta har vi også sett på utnyttelsesgraden. I vedtatt reguleringsplan er det kun satt maksimal utnyttelse. Denne er satt lavt, dvs. 20 %. Det er ikke satt krav til minimum utnyttelse. Kommuneplanen legger opp til maksimum utnyttelsesgrad på 30 % BYA i uregulerte områder, men har ikke satt en klar grense for minimumsutnyttelse - utenom at fortettingspotensialet skal vurderes. Kommunen ønsker nå å endre maksimal utnyttelsesgrad til å samsvare med kommuneplanen, og at minimums utnyttelse bør settes til 4 boenheter.

Kommunen foreslår med dette å endre reguleringsplan, «Reinsvoll sentrum nord», vedtatt den 26.11.1986 (planid: 0529025) på følgende måte:

 • Boligtomt i Jernbanevegen 21, gnr. 41 bnr. 99, utvides sørover slik at adkomsten til friområde G1 reduseres til 6 meters bredde.
 • Den nye tomta tas ut av område B7 og får ny benevnelse B22. Vist plassering av bygg fjernes/ skal ikke gjelde.
 • Utnyttelsesgraden på område B22 økes til maksimum 30 % BYA, og minimum 4 boenheter.
 • I B22 stilles det krav til maksimum 1 garasjeplass per boenhet. Det tillates frittstående garasjer, dvs. at bestemmelsene pkt. 3.3 ikke skal gjelde for B22. Garasjene kan bygges i ett fellesbygg selv om dette overskrider bestemmelsenes pkt. 3.4 om at garasjene ikke kan være over 40 m2.
 • Byggegrense mot veg er 10 meter fra senterlinja i vegen. Det er i området praktisert dispensasjon for at garasjer tillates inntil 8 meter fra senterlinja. Dette ønskes å videreføres i B22, men under forutsetning av at innkjøring foregår fra privat gårdsplass. Bestemmelsene pkt. 3.6 skal altså ikke gjelde for B22.

Før kommunen eventuelt kan gjøre vedtak i saken må saken på høring til berørte naboer, offentlige instanser og kommunens barnerepresentant. Vi ber derfor om innspill til endringsforslaget før vi gjør endelig vedtak.

Spørsmål om saken kan stilles til arealplanlegger Anne Merethe Andresen. Innspill til saken må være oss i hende innen fredag 22. november.

Ev. innspill til planforslaget sendes:

 • Vestre Toten kommune
  Plan
  Postboks 84
  2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no

Merk gjerne innspillet med «sak 19/1869»

Vedlegg


Publisert: 31.10.2019 13:58
Sist endret: 31.10.2019 13:58