Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor

Innhold

Om kemnerkontoret

Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor er en kommunal tjeneste som blant annet har ansvar for:

 • innfordring av alle typer kommunale krav, herunder lån.
 • skattetrekk.
 • arbeidsgiveravgift.
 • restskatt personlig og upersonlige skatteytere.
 • forskuddskatt personlig og upersonlige skatteytere.
 • føring av skatteregnskapet.
 • kontroll med begge kommunene sine arbeidsgivere.
 • bestilling av skatteattest, veiledning og informasjonsarbeid.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Postadresse: Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor, postboks 84, 2831 Raufoss.
Besøksadresse: Vestre Toten rådhus, 2830 Raufoss

Telefon: 61 15 33 30 (sentralbordet)
Epost: skatteoppkreveren@vestre-toten.kommune.no

Åpningstider: Mandag - fredag klokken 08.00 - 15.00

Organisering

Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor - organisasjonskart

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor

Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med gjennomføring av våre pålagte oppgaver som skatteoppkrever og innfordrer av kommunale krav og lån.

Dette støtter opp under kemnerkontorets samfunnsoppdrag som er å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Vi behandler personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel når vi samler inn opplysningene, registrerer dem, sammenstiller, lagrer eller utleverer dem.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?
Kemnerkontoret behandler dine personopplysninger med hjemmel i lov for å utføre oppgaver som:

 • Regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
 • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
 • Kontroll av arbeidsgivere
 • Informasjon til arbeidsgivere og skatteytere
 • Innfordring av kommunale krav og lån

Vi behandler også dine personopplysninger for andre oppgaver som hører under vårt kontors virksomhet. Det kan være når vi for eksempel utarbeider egen statistikk og analyse rapporter, eller utleverer opplysninger til tredjeparter.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?
Kemnerkontorets behandling av personopplysning er først og fremst hjemlet i lov. Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling. Noen aktuelle lover er:

 • A-opplysningsloven
 • Dekningsloven
 • Folketrygdloven
 • Forvaltningsloven
 • Gjeldsordningsloven
 • Inkassoloven
 • Konkursloven
 • Offentleglova
 • Regnskapsloven
 • Skattebetalingsloven
 • Skatteforvaltningsloven
 • Tvangsfullbyrdelsesloven
 • Panteloven

Hvor henter vi opplysningene fra?
Kemnerkontoret henter inn personopplysninger fra mange aktører, både private og offentlige. Dette kan være:

 • Andre offentlige etater som for eksempel andre kommunale enheter, skattekontoret, NAV og Brønnøysundregistrene
 • Arbeidsgivere som rapporter gjennom A-ordningen
 • Banker og forsikringsselskap
 • Egen rapporterte opplysninger fra innbygger og skatteytere

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Kemnerkontoret behandler personopplysninger som blant annet:

 • Identitet (navn, fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap)
 • Oppholdssted og kontakts informasjon (postadresse, bostedsadresse. E-postadresse og telefonnummer)
 • Relasjoner til andre (navn på ektefelle, samboer, barn og sivil status)
 • Økonomiske forhold (inntekt, pensjon, ytelser, formue, aksjeeierskap, gjeld, krav og misligholdte krav, eiendomseierskap)

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?
Kemnerkontoret behandler personopplysningene dine i ulike registre og systemer. Her er noen eksempler på sentrale systemer og registre som vårt kontor bruker:

 • SOFIE er et landsdekkende system for innkreving og regnskapsføring av skatter og avgifter
 • KOSS er et saksbehandlingssystem for kontroll av arbeidsgivere
 • Procasso er et innfordringssystem for kommunale krav

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Ansatte ved kemnerkontoret skal kun behandle personopplysningene dine når det er nødvendig for oppgaveløsingen. Behandling av opplysninger skjer innenfor strenge juridiske rammer. Disse skal sikre personvernet ved å gi forutsigbarhet i hvilke opplysninger som samles inn, hvem som får bruke dem, og hva de skal brukes til. Alle våre medarbeidere har streng taushetsplikt om formues- og inntektsforhold, samt andre økonomiske forhold som de får adgang til i sitt arbeid.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?
Vårt kontor forvalter store mengder personopplysninger. Noe som stiller høye krav til sikkerhet. Skatteetaten og kommunen har etablert egne styringssystemer for å ivareta krav til informasjonssikkerhet. Dette omfatter blant annet fysisk sikkerhet, sikkerhet i IT-systemer, risikostyring og planer for kontinuitet, beredskap og krisehåndtering. Når vi benytter oss av eksterne leverandører stiller vi tilsvarende krav til sikkerhet, kontroll og dokumentasjon for å beskytte dine personopplysninger.

Hvem utleverer vi opplysninger til?
Kemnerkontoret utleverer kun personopplysninger når det foreligger et gyldig rettslig grunnlag.

Dette omfatter blant annet utlevering til:

 • Skatteetaten
 • Andre offentlige etater

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?
Vi oppbevarer opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver, og i samsvar med Skatteetatens og kommunens regelverk. Opplysningene vil som hovedregel slettes når behovet faller bort, med mindre vi har lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter annet regelverk, eksempelvis Arkivloven.

Hvilke rettigheter har du?
Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har registrert. Hvis du ber om innsyn kan du blant annet få svar på:

 • Hvor dine personopplysninger er hentet fra
 • Hvilke formål (oppgaver) vi behandler dine personopplysninger for
 • Om personopplysningene er blitt gitt videre og til hvem

Unntak fra innsynsretten
Vi kan i enkelte tilfelle nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt, for eksempel av hensyn til avdekking av brudd på skattelovgivning, eller av hensyn til vern av andre personer.

Retting av feil
Hvis du opptager at kemnerkontoret har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.

Hvis opplysningen som er feil eller mangelfull er sendt inn av andre, må henvendelsen om feil/ mangler rettes til kilden, som for eksempel til arbeidsgiver.

Mulighet til å klage
Hvis du mener at kemnerkontoret behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du sende inn klage.

Kontaktinformasjon

For øvrig vises det til Vestre Toten kommune sin generelle personerklæring som ligger på vår hjemmeside.

Eksterne lenker


Publisert: 24.09.2018 13:50
Sist endret: 24.09.2018 13:50