Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Innhold


Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI). Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI).
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) bygger på FNs barnekonvensjon, grunnloven og kommunens verdier for barn og unge. Basert på grendemøter og samtaler med innbyggere ble det utarbeidet en verdiplakat (2019). Verdiene som innbyggerne ønsker at barn og unge skal bli møtt med, er trygghet, inkludering, respekt og mestring. Disse verdiene er også et grunnlag for arbeidet med BTI-modellen.

Mål for innføring av BTI-modellen, er at gravide, barn, ungdom og familier:

 • opplever en helhetlig og koordinert tidlig innsats, uten at det blir brudd i oppfølgingen
 • får et godt samordnet kommunalt tjenestetilbud
 • opplever brukermedvirkning

Tidlig innsats: BTI- modellen bidrar til å oppdage og følge opp vansker i tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. Målet er å sikre at alle barn blir sett og fulgt opp når de har behov for det.

Samordning av tjenestene: Vi ønsker å samordne tjenestene bedre slik at det blir et helhetlig og sammenhengende system mellom ulike tjenester og den som mottar hjelp, for å sikre at det ikke blir brudd i oppfølgingen.

Brukermedvirkning: Det skal legges til rette for at bruker/foresatte raskt kan komme i kontakt med aktuelle tjenester ved undring/bekymring. De som skal motta hjelp må involveres i oppfølgingen tidlig og kunne medvirke som likeverdig partner.

Tiltaksoversikt

Aktuelt: Stafettholder (august 2021)

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder

Formål:

 • Å sikre at bruker/foresatte vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester.
 • Å sikre at det ikke blir brudd i oppfølgingen.

Stafettholderens oppgaver kan være:

 • Sikre samtykke til opprettelse av logg og evt. tverrfaglig samhandling
 • Loggføre og følge med på at tidsfrister holdes og at tiltak evalueres
 • Ha ansvar for å involvere den det gjelder så tidlig som mulig.
 • Stafettholder er særlig ansvarlig for at «brukers» stemme er synlig i arbeidet.
 • Sikre nødvendig dialog med bruker/foresatte mellom møtene og følger med på utvikling og progresjon
 • Innkalle til samarbeidsmøter, også ved uforutsette eller plutselig oppståtte behov.
 • Sette dagsorden for møtene / lede møtene.
 • Stafettholderansvaret opphører når koordinator overtar.

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Tidligere publiserte presentasjoner og nyhetssaker

Juni 2021: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Handlingsveileder

Handlingsveileder, BTI-modellen

Vi starter nå med å lage innholdet i Vestre Totens BTI- modell. Modellen skal inneholde en handlingsveileder. Den gir veiledning på hvordan vi skal gå frem i saker der det oppstår en undring for en gravid, et barn, en ungdom eller en familie. Les mer om «Handlingsveileder, BTI-modellen» og se beskrivende illustrasjon her:

Mai 2021: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om modellen

Bedre tverrfaglig innsats er en modell som Vestre Toten kommune er i ferd med å innføre.

Dette gjør vi for:

 • at de som har behov for hjelp blir sett og fulgt opp når de trenger det.
 • å involvere den gravide, barnet, den unge og foreldrene i arbeidet.
 • å vite hvordan vi skal handle, fra undring oppstår og videre i samarbeidet.

Nyhetssak og ytterligere beskrivelse av modellen og modellens fire nivåer finner man her: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om modellen

Mars 2021: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): En samhandlingsmodell som bygger på FNs barnekonvensjon, grunnloven og kommunens verdier for barn og unge
Februar 2021: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om innføringen

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Norunn O. Hanssen, prosjektmedarbeider

 


Publisert: 26.03.2021 10:13
Sist endret: 20.08.2021 13:02