Miljørettet helsevern

Innhold

Miljørettet helsevern og folkehelse

I folkehelseloven står det at folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse.

Kommunen skal ha oversikt over de faktorer i miljøet som til enhver tid har direkte eller indirekte innvirkning på helsen, både biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern er kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid med å sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan påvirke helsen negativt.

Kommuneoverlegens rolle

Det faglige ansvaret og delegert vedtaksmyndighet for miljørettet helsevern ligger hos kommuneoverlegen.

Planlegging og koordinering av arbeidet med miljørettet helsevern foregår i faste samarbeidsmøter mellom kommuneoverlegen og ingeniørene/rådgiverne ved det interkommunale selskapet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT).

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn (GHMT)

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven med tilhørende forskrifter.

GHMTs hovedoppgaver er barn og elevers arbeidsmiljø i barnehager og skoler, støy, luftforurensing, radon og annen stråling, legionella, inneklima, skadedyr, helse i planlegging, ulykkesforebygging, hygieniske og helsemessige forhold ved asylmottak, campingplasser, solarier, lokaler for tatovering, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m.

Det er etablert en interkommunal samarbeidsgruppe for folkehelsearbeid, samt at GHMT deltar i flere av kommunenes egne folkehelseforum og/eller planforum.

Kontaktinformasjon:

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn (GHMT)

Tjenestebeskrivelse


Publisert: 07.11.2018 12:55
Sist endret: 07.11.2018 12:55