Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Innhold

TT-ordningen

Er du forflytningshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om «TT-kort» (nå TT-ordningen)   

TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden. Du får en sum pr. år på en reisekonto som skal dekke reiser i løpet kalenderåret. Vedtaket er i hovedregel 1-6 år.

Kriterium/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen, og forflytningshemningen skal være varig, dvs. minimum 2 år. Yngre, rullestolavhengige og blinde er prioritert i søkermassen.

Gjeldende lov - og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling:

Søknaden sendes bostedskommunen. Alle punkter må besvares.

Kommunen kan be om at søker innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken (legeattester og lignende). Deretter fattes det et vedtak. Dersom avslag vil det foreligge en begrunnelse.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen  som har fattet vedtaket. Klagen skal være skriftlig og angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Kontaktpersoner

  • Silje Haugerud, avdelingsleder fysio/ergoterapitjenesten. Telefon 61 13 05 10
  • Sølvi Ødegård, sekretær fysio/ergoterapitjenesten. Telefon 61 13 05 10
  • Postadresse:  Postboks 84. 2831 Raufoss.
  • Besøksadresse: Severin Olsensvei 15, 2830 Raufoss

Publisert: 29.10.2018 15:40
Sist endret: 29.10.2018 15:40