Redusert foreldrebetaling

Innhold

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen for familier/husholdninger med lav inntekt. Viser til forskrift om foreldrebetaling vedtatt i Stortinget 17. 04. 2015.

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Ordningen er søknadsbasert
Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke kommunen. Sist tilgjengelige skattemelding må følge søknaden som dokumentasjon. Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Virkningstidspunkt
Søknader gjennom året vil kun bli behandlet når dokumentasjonen er vedlagt og vil ha virkning fra påfølgende måned. Dersom inntektsdokumentasjonen mangler vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknaden er sendt inn.

Hvilke inntekter skal regnes med?
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Med ny maksimalpris vil husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 548.500 ha rett til redusert foreldrebetaling (gjeldende fra 1. august 2019). Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlige varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon på inntekt legges fram.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Elektronisk søknadsskjema: Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)

Utskriftsbasert søknadsskjema finner man ved å følge denne lenken - disse skjemaene er også utplassert i de enkelte barnehager.

Søknadsfrist: 15. i hver måned, med virkning påfølgende måned.

Med hilsen

Gunn K. Roterud
Barnehagesjef


Publisert: 26.09.2016 09:43
Sist endret: 17.07.2019 14:10