Barnehage og barnehageplass

Innhold

Barnehagetjenesten

Barnehagetjenesten er administrativ enhet for 12 barnehager. Disse er fordelt på 4 kommunale, 7 private + 1 privat familiebarnehage. Ca. 620 barn har barnehageplass i Vestre Toten. 

Barnehagekontoret i Vestre Toten kommune

Barnehagesjef Gunn Roterud

Konsulent Ellen Tora Hunstad

Barnehager i Vestre Toten

Oversikt over barnehagene i Vestre Toten kommune

Slik søker du

Foreldre skal søke elektronisk via kommunens nettsider. Det er ikke mulig å søke på papirskjema. 

Dersom du er folkeregistrert i Vestre Toten kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn. Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, eventuelt dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Vestre Toten kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

De som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp til søkeprosessen på barnehagekontoret, i en av barnehagene, eller på biblioteket. 

Alle barnehagene er med i samordnet opptak. De som allerede står på venteliste, trenger ikke å søke på nytt. Du kan prioritere inntil seks barnehager.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars, for øvrig kan det søkes hele året. Nytt barnehageår starter 1. august.

Svar på søknad

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut på epost fortløpende. For å se på aktiv søknad, eventuelt endre og svare, gå til Min side i det elektroniske søknadssystemet, og logg på med MinID.

Ved behov for hjelp, kontakt barnehagetjenesten på telefon 61 15 33 62.

Vedtekter

 • Vedtekter til kommunale barnehager finner du ved å følge denne lenken
 • De private barnehagene har egne vedtekter, se den enkelte barnehage i denne barnehageoversikten.

Betalingssatser

Gjeldende fra 01.08.2019.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager regulerer ordinær foreldrebetaling for opphold. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Fra 1. august 2019 er satsen/maksimalprisen for foreldrebetaling kr 3 040,- pr mnd, totalt kr 33 440,- pr år. Det betales for 11 måneder i året. I tillegg kommer matpenger, der summen vil variere fra barnehage til barnehage.

Matpenger er en del av foreldrebetalingen og har følgende satser pr mnd:

 • 100% plass                                      kr 250,-
 • 90% plass                                        kr 225,-
 • 80% plass                                        kr 200,-
 • 70% plass                                        kr 175,-
 • 60% plass                                        kr 150,-

For deltidsplasser i kommunale barnehage betales redusert pris med følgende satser:

 • 60% kr 2 067,-
 • 70% kr 2 310,-
 • 80% kr 2 554,-
 • 90% kr 2 797,-

Alle barnehagene har lik søskenmoderasjon:

 • 1. barn: Full pris
 • 2. barn: 30 % moderasjon for det yngste barnet
 • 3. barn: 50 % moderasjon for det yngste barnet

Satsen for kjøp av dagplass i kommunale barnehager er kr 250,- pr dag.
Det betales et gebyr på kr 150,- pr påbegynt halvtime dersom barnet ikke blir hentet innen fastsatt stengetid.

Det tas forbehold om endringer.

Private barnehager:

Prisen på reduserte plasser og betaling for mat kan variere noe i de private barnehagene. I enkelte private barnehager betales det en andel som fås igjen når barnet slutter.

Redusert foreldrebetaling

 • Ingen husholdning skal betale mer enn seks prosent av sin person- og kapitalinntekt for en barnehageplass.
 • Øvre inntektsgrense for å søke er 548 500 kroner. 
 • Inntekten skal dokumenteres med skattemelding for 2018.
 • Ordningen er søknadspliktig.
 • Frist for søknad gjennom året er 15. i hver måned, med virkning fra påfølgende måned.
 • Barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke for husholdninger med årsinntekt under 548 500 kroner
Om redusert foreldrebetaling: Informasjon og søknadsskjema

Rett til redusert foreldrebetaling
Stortinget vedtok 17. april 2015 en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Dette innebærer at ingen familier skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for en barnehageplass.

I henhold til Stortingets budsjettvedtak, vil husholdninger med inntekt under 548 500 kroner gi rett til redusert foreldrebetaling i 2019. Familier som har fått vedtak fram til 30.06.19, må søke på nytt.

Stortinget har også vedtatt 20 timer gratis pr uke for de fire eldste årskullene i barnehagen (fra august 2019 gjelder dette barn født 2014, 2015, 2016 og 2017). Dette gjelder for husholdninger med inntekt under 548 500 kroner.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Ordningen er søknadsbasert
Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke kommunen. Sist tilgjengelige skattemelding må følge søknaden som dokumentasjon. Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Virkningstidspunkt
Søknader gjennom året vil kun bli behandlet når dokumentasjonen er vedlagt og vil ha virkning fra påfølgende måned. Dersom inntektsdokumentasjonen mangler vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknaden er sendt inn.

Hvilke inntekter skal regnes med? 
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Med ny maksimalpris vil husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 548.500 ha rett til redusert foreldrebetaling (gjeldende fra 1. august 2019). Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlige varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon på inntekt legges fram.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist: 15. i hver måned, med virkning fra påfølgende måned.

Utdanningsdirektoratet: Om foreldrebetaling
 • Utdanningsdirektoratet har egen nettside for foreldrebetaling, følg denne lenken for oppdatert og aktuell informasjon.

Rett til barnehageplass

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Det forutsettes at det er søkt innen fristen 1. mars.

Utdanningsdirektoratet sin egen nettside: Rett til barnehageplass 

Hvem prioriteres ved opptak?

Kode 10: Barn med nedsatt funksjonsevne eller barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester §§4-12 (vedtak om omsorgsovertakelse) og 4-4 annet og fjerde ledd (barnehageplass er innvilget som frivillig hjelpetiltak). Barn med rett til prioritet til opptak etter § 13 har etter søknad rett til plass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av august.

Øvrige opptakskriterier i de kommunale barnehagene

Kode 20: Barn som har fått innvilget utsatt skolestart

Kode 30: Søkere som har behov for plass på grunn av pedagogiske, sosiale eller medisinske årsaker hos barnet eller familien for øvrig. 

Kode 10, 20 og 30 krever dokumentasjon. 

Kode 40: Barn som har søsken i barnehagen

Kode 50: Barn av enslige foreldre som er under utdanning eller arbeid utenom hjemmet

Kode 70: Barn der begge foreldrene er under utdanning eller i arbeid utenom hjemmet

Kode 80: Barn fra egen skolekrets

Kode 90: Øvrige søkere

Private barnehager har egne opptakskriterier. Se vedtekter i den enkelte barnehage.

Barnehagefakta

Utdanningsdirektoratet har en nettside som heter Barnehagefakta. Denne siden presenterer utvalgte nøkkeltall om norske barnehager på en enkelt tilgjengelig måte. Ved å følge denne lenken kan du lese mer om Barnehagefakta og tallene nettstedet presenterer. 

 • Nasjonalt barnehageregister (NBR) finner man ved å følge denne lenken
 • Nettstedet til Barnehagefakta finner man ved å følge denne lenken

Publisert: 13.06.2016 09:46
Sist endret: 17.07.2019 14:11