Innskriving / registrering

Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år.

Innhold

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år.

Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

Vestre Toten kommune er inndelt i fem skolekretser. Det er elevenes adresse i folkeregisteret som er avgjørende for hvilken skolekrets de sokner til.

Foresatte møter til registrering og informasjon i oktober/november. Tidspunkt ved den enkelte skole blir kunngjort gjennom lokalpressen.

Elevene møter til "bli-kjent" dager på våren.

Kriterier/Vilkår

Eleven har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Retningslinje

Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Søknaden sendes til
Vestre Toten kommune
Postboks 84

2831 Raufoss

post@vestre-toten.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet
Navn: Administrasjon grunnskole
Postadresse: Postboks 84 2831 RAUFOSS
Besøksadresse: 2830 RAUFOSS


Publisert: 21.08.2016 00:13
Sist endret: 21.08.2016 00:16