Velkomstbrev 2016

På Reinsvoll ungdomsskole er vi opptatt av at ungdommene våre skal lære, trives og utvikle seg. Vi ønsker å skape en skole som øker elevenes motivasjon og mestring, og som gir god læring gjennom praktisk og variert opplæring. Da må elever, foreldre og skole stå sammen i forsøket på å skape kvalitet på arbeidet i klasserommet. Vi har som mål at dette skal skje gjennom et reflektert samarbeid og kunnskap om hva som gir god læring.

Innhold

I dagens arbeidsmarked etterspørres det i stor grad handlingskompetanse med en god praktisk eller teoretisk kunnskapsbase i bunnen. Samtidig stilles det krav til nye måter å kommunisere på gjennom ulike nettbaserte kommunikasjonsplattformer. Dette stiller krav om at man har opparbeidet seg gode, grunnleggende kunnskaper gjennom skolesystemet. Vi har derfor et stort fokus på innlæring av grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning i alle fag.

Vi har gjennom mange år hatt et samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. I mer enn tre år har vi vært en del av den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UIU). I regi av Utdanningsdirektoratet og med støtte fra Høgskolen i Lillehammer har vi i denne perioden jobbet intensivt med grunnleggende ferdigheter, i første rekke skriving og regning. Gjennom et systematisk samarbeid med høgskolen og gjennom egne interne samarbeidsprosesser, har vi i sterk grad utviklet undervisningsarbeidet vårt.  Vi ser at praksis i klasserommet har endret seg, og utviklet vår evne til å skape god læring. Dette gjenspeiler seg i form av økt elevmedvirkning og mer motiverte elever og lærere.

Vi er opptatt av samarbeidslæring som arbeidsform både innad i organisasjonen og i læringsarbeidet med elevene. Vi har stort fokus på at kunnskapen skal bygges gjennom at man lærer seg til å samarbeide med andre, i trygge, utviklende læringsmiljøer. Så håper vi at vi gjennom de undervisningsoppleggene vi konstruerer, klarer å bygge opp den handlingskompetansen som setter elevene i stand til omsette den kunnskapen de har lært, i videre skolegang, framtidig arbeidsliv og samfunnsliv.

Elevenes læring skjer i et tett samspill mellom lærer og elev. Sosial støtte og følelse av tilhørighet er avgjørende for alle elevers motivasjon, uavhengig av kontekst og alder. Skal vi lykkes med å forberede elevene på framtidas samfunn, må vi ha en skole som ser og utvikler hele mennesket. Derfor er vi svært opptatt av å skape gode, utviklende læringsmiljøer med gode relasjoner mellom alle. Det håper vi alle som har tilknytning til Reinsvoll ungdomsskole, tar med seg inn i sitt arbeid eller samarbeid med oss!

Velkommen til skoleåret 2016-2017!

Hilsen

Bjørn Haugen

Rektor


Publisert: 23.08.2016 11:47
Sist endret: 23.08.2016 11:47