Reinsvoll ungdomsskole

Innhold

Om Reinsvoll ungdomsskole

Reinsvoll ungdomsskoleReinsvoll ungdomsskole er en av to ungdomsskoler i Vestre Toten kommune og ligger på tettstedet Reinsvoll, omtrent midt mellom Oslo og Lillehammer. Skolen har i dag rundt 190 elever og ca. 45 ansatte. Vi mottar hvert år elever fra tre barneskoler i Reinsvoll krets: Thune skole, Bøverbru skole og Reinsvoll skole.

Det er politisk vedtatt at Raufoss ungdomsskole og Reinsvoll ungdomsskole skal slås sammen.

På Reinsvoll ungdomsskole jobber vi for å gi elevene våre gode, grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  Gjennom samarbeid om relevante, varierte og forskningsbaserte undervisningsopplegg har vi som mål at elevene skal bygge opp en handlingskompetanse som gjør dem i stand til å anvende den kunnskapen de har lært i videre skolegang, framtidig arbeidsliv og samfunnsliv. 

Rektors hjørne

På Reinsvoll ungdomsskole er vi opptatt av at ungdommene våre skal lære, trives og utvikle seg. Vi ønsker å skape en skole som øker elevenes motivasjon og mestring, og som gir god læring gjennom praktisk og variert opplæring. Da må elever, foreldre og skole stå sammen i forsøket på å skape kvalitet på arbeidet i klasserommet. Vi har som mål at dette skal skje gjennom et reflektert samarbeid og kunnskap om hva som gir god læring.

I dagens arbeidsmarked etterspørres det i stor grad handlingskompetanse med en god praktisk eller teoretisk kunnskapsbase i bunnen. Samtidig stilles det krav til nye måter å kommunisere på gjennom ulike nettbaserte kommunikasjonsplattformer. Dette stiller krav om at man har opparbeidet seg gode, grunnleggende kunnskaper gjennom skolesystemet. Vi har derfor et stort fokus på innlæring av grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning i alle fag.

Vi har gjennom mange år hatt et samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. I fem år har vi vært en del av den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UIU). I regi av Utdanningsdirektoratet og med støtte fra Høgskolen i Lillehammer har vi i denne perioden jobbet intensivt med grunnleggende ferdigheter, i første rekke skriving og regning. Gjennom et systematisk samarbeid med høgskolen og gjennom egne interne samarbeidsprosesser, har vi i sterk grad utviklet undervisningsarbeidet vårt. Vi ser at praksis i klasserommet har endret seg, og utviklet vår evne til å skape god læring. Dette gjenspeiler seg i form av økt elevmedvirkning og mer motiverte elever og lærere.

Vi er opptatt av samarbeidslæring som arbeidsform både innad i organisasjonen og i læringsarbeidet med elevene. Vi har stort fokus på at kunnskapen skal bygges gjennom at man lærer seg til å samarbeide med andre, i trygge, utviklende læringsmiljøer. Så håper vi at vi gjennom de undervisningsoppleggene vi konstruerer, klarer å bygge opp den handlingskompetansen som setter elevene i stand til omsette den kunnskapen de har lært, i videre skolegang, framtidig arbeidsliv og samfunnsliv.

Elevenes læring skjer i et tett samspill mellom lærer og elev. Sosial støtte og følelse av tilhørighet er avgjørende for alle elevers motivasjon, uavhengig av kontekst og alder. Skal vi lykkes med å forberede elevene på framtidas samfunn, må vi ha en skole som ser og utvikler hele mennesket. Derfor er vi svært opptatt av å skape gode, utviklende læringsmiljøer med gode relasjoner mellom alle. Det håper vi alle som har tilknytning til Reinsvoll ungdomsskole, tar med seg inn i sitt arbeid eller samarbeid med oss!

Dette er siste året Reinsvoll ungdomsskole eksisterer. Neste år står nye Vestre Toten ungdomsskole ferdig, et praktfullt bygg som gir gode rammebetingelser for at god læring skal finne sted. Velkommen til skoleåret 2018-2019!

Hilsen
Bjørn Haugen
Rektor

Les hele velkomstbrevet fra rektor.

Ansatte

Administrasjon
Pedagogisk personell

Kontaktlærer 8A

Kontaktlærer 8B

Kontaktlærer 8C

Kontaktlærer 9A

Kontaktlærer 9B

Kontaktlærer 9C

Kontaktlærer 10A

Kontaktlærer 10B

Kontaktlærer 10C

Øvrig pedagogisk personale
Andre ansatte

Råd og utvalg

Elevråd

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at om det er noe du ikke er fornøyd med på skulen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevråderepresentant i begynnelsen av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

I barneskolen skal det være med elever fra 5., 6. og 7. trinn i elevrådet. Yngre elever kan også bli valgt. Elevmedvirkning er essensielt for å få verdens beste skole. Skolen er til for elevene og må derfor tilpasses elevene.

Foreldrekontakt

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ, som skal orienteres om og kan uttale seg i saker om elevenes skolemiljø. Et godt fungerende skolemiljøutvalg er viktig for å kvalitetssikre elevenes arbeidsmiljø.

Skolerute 

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

It`s Learning


Publisert: 14.07.2016 12:08
Sist endret: 14.07.2016 12:08
Reinsvoll ungdomsskole

Besøksadresse:

Frøsakervegen 17
2840 Reinsvoll

Postadresse:

Frøsakervegen 17
2840 Reinsvoll

Telefon: 61 19 45 00

Kontaktperson: Bjørn Haugen

Telefon: 61 19 45 00