Veltmanåa barnehage

Innhold

Om barnehagen

Veltmanåa barnehage eies av Vestre Toten Kommune, og barnehagens administrasjon ligger under Vestre Toten Kommunes barnehagekontor. 

Barnehagen ble åpnet i 1976, da med 2 avdelinger. Senere er barnehagen bygget på 2 ganger, den siste gangen i 2002, da vi åpnet avdeling nr. 3. I tillegg fikk vi i 2013 et modulbygg satt opp på området vårt, der avdeling nr. 4 nå holder til.

Veltmanåa barnehage. Logo: Jørn Melnes

Avdelingene har 9-18 plasser, men antall barn som hører til de forskjellige avdelingene vil variere etter alder og antall delte plasser. Vi tilbyr fra 60 % - 100 % plass.

De fire avdelingene er:
Prestekragen - som har barn i alderen 0-3 år.
Blåveisen - som er ei søskengruppe,
det vi si at det både er små og store barn sammen, og alderssammensetningen vil variere fra år til år.
Rødkløver -som har barn i alderen 3-6 år.
Skogstjerna - som har barn i alderen 3-6 år.

Veltmanåa barnehage ligger sentralt til, midt i Raufoss. Det er kort avstand til det meste, og vi kan bruke både bibliotek og nærmiljøet aktivt. Vi har kort avstand til flotte naturområder og sammen med Trollskogen eier vi en lavvo. Den ligger i gangavstand til barnehagen, og er et flott turmål for små og store føtter.

I følge barnehageloven skal hver barnehage ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. På hver avdeling består grunnbemanningen av 1-2 stillinger sompedagogisk leder og 1-2 stillinger som assistent / barne- og ungdomsarbeider. I tillegg kan det være ansatt spesialpedagog, ekstra assistent og / eller støttepedagog.

Lederens side

Vi ønsker at Veltmanåa barnehage skal være et godt sted å være for barn, foreldre og personalet.

Vår visjon er:
«Veltmanåa barnehage – i vår hage blomstrer det hele året»

Alle barn er unike og like mye verdt. De har alle iboende muligheter til utvikling, de er sosiale, lærevillige og undrende. Hos oss er barna i fokus, og vi møter dem med åpenhet, respekt og anerkjennelse. Vi gir et likeverdig tilbud utfra barnets behov og forutsetninger og har i tillegg fokus på samhandling og samspill.

Vi er en flott gjeng med personalet, og mange av oss har jobbet i Veltmanåa eller i andre barnehager i mange år, - og vi trives i jobben vår! Gjennom holdningsskapende arbeid, ulik kursing og med bevisst jobbing med personalsamarbeid er vi en barnehage som stadig er i utvikling, både faglig, som enkelt personer og som team.

Glede og humor er viktig for oss. Vi er opptatt av å fokusere på muligheter og det positive i hverdagen, vi vil si mer JA enn NEI. Vi ønsker et tett og nært samarbeid med dere foreldre. Det er dere som kjenner barnet best og sammen kan vi gjøre barnehagetiden til en positiv opplevelse for barnet.

Vi ønsker dere velkommen til oss.

Med vennlig hilsen
Mona Bråthen, styrer

Visjon, mål og metoder

Visjon Veltmanåa

Trykk på bildet for stor utgave i PDF-format.

Avdelinger

Velkommen til Blåveisen

Blåveisen er en søskenavdeling med barn fra 1- 4 år. Vi har 16 herlige og aktive barn; 6 barn født i 2018,
8 barn født i 2017 og 2 barn født i 2016 ☺ Du møter også 5 blide og positive voksne. For oss er det viktig at små og store trives i et rolig miljø hvor trygghet, faste rutiner og forutsigbarhet preger hverdagen. Vi har i år valgt å dele gruppa i to mellom kl. 9.00 - 14.30. Dette for å skape trygghet og kunne tilby barna et tilpasset opplegg ut i fra alder.

Etter frokost har vi samlingsstund med ulike sanger og fortellinger. Vi bruker en del konkreter for å formidle temaer og lignende på en enkel måte, noe som utvider begrepsforståelsen og innlæring av nye begreper. Noen samlinger har vi felles med jevnaldrende barn fra andre avdelinger. Etter samlingsstund er det tid for lek. De yngste barna er ute på formiddagen, mens de eldste er ute etter lunsj. Både sykler, sandkasse og huske er populære aktiviteter ute, og når snøen kommer er det akebrett og lek i snøen som står i sentrum. Inne er duplo, biler, dukker og klosser mye brukt, og også bordaktiviteter som modelkitt og puslespill.

Etter lunsj er det godt for mange å sove litt i vogna si. De som ikke sover på dagtid får enten tilbud om mer utelek eller litt rolige aktiviteter inne. På ettermiddagen har vi et fruktmåltid, og etter det er vi klare for mer lek og kos.

Vi jobber med å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, sosialt samspill, glede og humor. De eldste barna på avdelingen får etter hvert delta på aktiviteter sammen med barna på stor avdeling. Dette gjør at de blir godt kjent og at overgangen fra liten til stor avdeling blir mindre når den tid kommer.

Prestekragen

Velkommen til Prestekragen

På Prestekragen er det 9 glade og aktive barn i alderen 0-3 år. Det er en av småbarnsavdelingene våre. Vi har faste rutiner hver dag, med samling, måltider, soving og lek både ute og inne. Faste rutiner og gjentagelse er viktig for barn i denne alderen. Vi legger stor vekt på at barna skal bli trygge i barnehagen, og at de skal få tillit til de voksne og til hverandre. Trygghet er en forutsetning for at barna skal trives, kunne ta kontakt og samhandle med andre og utvikle seg.

Avdelingen ligger i den eldste delen av bygget. Den består av garderobe, bad, avdeling/lekerom og soverom. I tillegg har vi veranda med tak hvor det er plass til vogner, for barn som skal sove ute.

Vi er et engasjert og humørfylt personale, som ønsker å gjøre vårt beste for at ditt barn skal trives og blomstre i barnehagen.

Velkommen til Rødkløver

På Rødkløver er det barn i alderen 2-6 år. Det er 18 plasser fordelt på 19 barn, 10 jenter og 9 gutter.

Rødkløveren holder til i den innerste delen av barnehagen. Avdelingen består av et stort oppholdsrom med 2 spisebord og med plass for ulike bordaktiviteter og to mindre rom. Ett rom som for tiden kalles dukkerommet, her er det kjøkkenkrok og dukker og det andre rommet er bilrommet.

Vi følger en fast dagsrytme med lek, måltider og ulike aktiviteter som varierer noe med årstiden. Vi har faste aktivitetsgrupper der barna er delt etter alder, på tvers i barnehagen. Det er regnbueklubb (førskoleklubb)for de eldste, forskergruppe for 4 åringene og lekegruppe for 3 åringene en gang i uka. Vi er opptatt av at alle barn skal skape vennskap og gode relasjoner både på egen avdeling og på tvers av avdelingene.

Vi har mange kulturer og språk representert på vår avdeling og det gjør at vi får et god kjennskap til ulike land med deres skikker og levemåter. Lek er viktig i barnehagen og utgjør en flott arena hvor barn og kulturer møtes og skaper gode relasjoner.

Vi voksne på Rødkløver er et engasjert og humørfylt personale som ønsker å gjøre vårt beste for at akkurat ditt barn skal trives og blomstre i barnehagen.

Velkommen til Skogstjerna

Vår avdeling har barn i alderen 3 til 6 år. Vi har 16 flotte barn; 9 gutter og 7 jenter. 
Skogstjerna er i den eldste delen av bygget fra 1976. Avdelingen er delt opp i ett stort rom hvor vi har spisebord og aktiviteter ved bordene som kan være tegning, modellkitt, puslespill, perling og mange andre ting. Det er også to litt mindre rom. Disse rommene bytter vi litt på aktiviteter etter behov. Det ene rommet har nå litt butikklek, mens det andre er bilrom.

Hverdagen på vår avdeling er preget av en fast dagsrytme med lek og aktiviteter på formiddagen og utelek etter lunsj. Vi har også andre faste aktiviteter som skogsturer, andre turer i nærmiljøet, samt besøk på biblioteket eller til Korterudvegen omsorgsboliger. Skogstjerna er en avdeling som er glad i å ta med barna utenfor barnehageområdet på turer.

For de eldste barna er det Regnbueklubb en gang i uka. I Regnbueklubben jobbes det med skoleforberedende aktiviteter. De gjennomgår et opplegg som heter ”språksprell”, som barna vil møte igjen i 1.klasse. For de andre barna er det også aldersdelte grupper med aktiviteter.

Hver uke har vi to barn som er ”ukas barn”. Disse barna samarbeider med en voksen om praktiske oppgaver gjennom uka. Dette kan være dekking av bord til lunsj og lignende. De får også litt spesiell oppmerksomhet denne uka.

Vi er et engasjert og positivt personale som vil gjøre vårt beste for at ditt barn skal blomstre og trives her hos oss.

Ansatte

Ledelse

Mona Bråthen, styrer - 100 % stilling.
Eli Lønhaug, stedfortreder for styrer - 80 % stilling.

Blåveisen

Marte Solum Farestveit, pedagogisk leder - 80 % stilling
Karoline Buvik Lillestøl, barnehagelærer - 20 % stilling
Madeleine Lønstad Kværnsveen, pedagogisk leder - 100 % stilling
Aud-Helen Smedstuen, barnehagelærer - 100 % stilling
Mai Linda Kristiansen, barne- og ungdomsarbeider - 80 % stilling
Mai Britt Svendsen, assistent - 20 % stilling

Prestekragen

Eli Lønhaug, pedagogisk leder - 80 % stilling
Karoline Buvik Lillestøl, barnehagelærer - 20 % stilling
Ingeborg Smedshammer, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling
Linda Brekken, barne- og ungdomsarbeider - 30 % stilling
Silje Bugten Svendsen, barne- og ungdomsarbeider - 70 % stilling
Fra ca 15.12.2019-31.07.2020 Solveig Engen, lærling - 100 % stilling (Solveig kan også bli å finne på andre avdelinger)

Rødkløver

Lene Gullichsen, pedagogisk leder - 100 % stilling
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 60 % stilling
Stine Storbekken Haavi, barne- og ungdomsarbeider - 40 % stilling
Mona Helen Haugstad, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling
Tove Nilsen, assistent - 100 % stilling

Skogstjerna

May Linn Skaar Dyrud, pedagogisk leder - 100 % stilling
Maia Frøsaker, assisten - 100 % stilling
Tonje Vestpåsveen, assistent - 100 % stilling
Assistent, ikke ansatt ennå - 40 % stilling

I tillegg

Mai Britt Svendsen, fast vikar - 46,67 % stilling
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 40 % (Ekstra ressurs for språkstimulering, som blir å finne på flere avdelinger)

Årsplan

Kalender

Barnehageåret går f.o.m. 1. august - t.o.m. 31. august og barnehagens åpningstid er kl. 06.30 - 16.30.

Barnehagen er stengt:

  • Julaften
  • Nyttårsaften
  • I påskeuken
  • 5 planleggingsdager

For barnehageåret 2019/2020 er det satt opp følgende planleggingsdager:

  • Mandag 2. september 2019
  • Tirsdag 5. november 2019
  • Torsdag 2. januar 2020
  • En dag i mars/april 2020 som ikke er bestemt ennå
  • Fredag 22. mai 2020

Barnehagen er oppe hele sommeren. I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 uker ferie og derav 3 uker sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august.
Barn som skal begynne på skolen har ikke plass etter 1. august, og må avvikle 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.
Det vil bli utlevert lapp i løpet av april der dere skal gi beskjed om den ferien barnet skal ha.

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:10
Sist endret: 12.07.2016 12:10
Veltmanåa barnehage

Besøksadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Postadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 97 60

Kontaktperson: Mona Bråthen

Telefon: 61 15 97 60

Veltmanåa barnehage er en kommunal barnehage, og ble åpnet i 1976. Barnehagen har fire avdelinger: Prestekragen, Blåveisen, Rødkløver og Skogstjerna.