Vestre Toten Brann og Redning - et samlet brannvesen

Fra 1. januar 2020 overtok Vestre Toten kommune brann- og redningsberedskapen for kommunen, og hele tjenesten er nå kommunal.

Innhold

1. januar 2020: En merkedag for brann- og redningstjenesten

Svein Victor Yttervik, Jonny Holm, Knut Arild Bakke, Bjørn Sondra Kjelsrud og Trond Granlund i Vestre Toten Brann og Redning. Foto. Jørn Melnes

Fra 1. januar 2020 overtok Vestre Toten kommune brann- og redningsberedskapen for kommunen og tilsvarende del av industrivernet for Raufoss Industripark.

Kommunen overtar dermed avdelingen Raufoss Brann og Redning fra Raufoss Beredskap AS (virksomhetsoverdragelse), og gjør at hele brannvesenet nå er kommunalt «heleid» 

Kommunen selv, v/ brannvesenet, leverer alle lovpålagte tjenester:

 • Brannforebygging, herunder feiervesenet 
  (som før)
 • Brann- og redningsberedskap

Kommunen leverer i tillegg:

 • Beredskap - Industrivern til Raufoss Industripark (en del av beredskapsavdelingen) iht. inngått avtale

Brannvesenets nye navn og emblem

Vestre Toten Brann og Redning

Vestre Toten Brann og Redning

Eget tjenesteområde (26 ansatte/27 stillinger)

 • Administrativt: Brann og Redning
 • Leder: Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef

To driftsenheter:

 • Forebyggende avdeling
  Leder: Trond Granlund, varabrannsjef
  4 medarbeidere (heltid)
 • Beredskapsavdeling
  Leder: Svein Victor Yttervik
  20 medarbeidere (deltid)

Prosessen: 7. desember 2017 - 1. januar 2020

7. desember 2017: Vestre Toten kommune sier opp sin avtale med Raufoss Beredskap AS

Vestre Toten kommune sier opp sin avtale med Raufoss Beredskap AS

 • Om brann- og redningstjeneste og brannforebyggende virksomhet.

Bakgrunn for oppsigelsen

 • Ny brannstasjon
 • Økonomi
 • Organisering og dimensjonering
 • Tjenesteinnhold og tjenesteomfang
 • Organisasjonsform og eierskap
Vinteren/våren 2018: Startet prosess «Brannordning 2020»

Startet prosess «Brannordning 2020»

 • Vestre Toten kommune
 • Raufoss Beredskap AS
 • Raufoss Industripark

Intensjon

 • Videreføre det gode samarbeidet med Raufoss Industripark

Mål
Ivareta gjeldende krav og bestemmelser for

 • Brannvesenet
 • Industrivernet

Ivareta gjeldende risiko for

 • Kommunen
 • Industriparken

Få bygget ny brannstasjon
Samlokalisere hele brannvesenet
Realistiske og forsvarlige økonomiske rammer

Høsten 2018: Innhentet utredning fra KS om alternative organisasjonsformer

Innhentet utredning fra KS* om alternative organisasjonsformer

 • Aksjeselskap (AS)
 • Kommunalt foretak (KF)
 • «Etat» / Tjenesteområde –> valgt modell

* Kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner

Vinteren 2018/2019: Samarbeid med industriparken og orientering til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om den pågående prosessen

Samarbeid med industriparken om

 • Utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Å avklare kav og forventninger til industrivernet
 • Å se på virksomhetenes egenberedskap

Kommunen orienterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om den pågående prosessen

 • DSB har ingen merknader, utover at de forutsetter at gjeldende bestemmelser for brannvesenet ivaretas.
 • Industriparkens eier, Raufoss Næringspark ANS, gjør det samme overfor Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), med samme tilbakemelding knyttet til industrivernet

Vinteren/våren 2019: Kommunen beslutter å ta over brann- og redningsberedskapen 

Kommunen beslutter å ta over brann- og redningsberedskapen for kommunen i egen regi

 • Overtagelsen omfatter tilsvarende del av industrivernet for Raufoss Industripark
Våren/høsten 2019: Gjennomføring av prosess for virksomhetsoverdragelse

Vestre Toten kommune og Raufoss Beredskap AS gjennomfører en prosess for virksomhetsoverdragelsen av Raufoss Beredskaps avdeling, Raufoss Brann og Redning

 • Det gjennomføres drøftinger med ledelse og tillitsvalgte for begge parter
 • Overdragelsen omfatter: 
  Avdelingens personell (leder beredskap og 20 deltidsansatte mannskaper)
  Materiell (som ikke allerede eies av kommunen)
 • Prosessen og overdragelsen er gjennomført i samsvar med Arbeidsmiljøloven (kap. 16)

Raufoss Beredskap AS fortsetter og viderefører sin øvrige virksomhet, herunder vakthold og sikring for Raufoss Industripark, servicetjenester, mottak av trygghetsalarmer og interne brannalarmer, mv.

Høsten 2019: Kommunen inngår arbeidsavtaler med personell og leie av dagens brannstasjon
 • Kommunen inngår arbeidsavtaler med alt personellet fra Raufoss Brann og Redning. 
  Alle er kommunalt ansatt fom. 1. januar 2020
 • Kommunen inngår avtale med Raufoss Industripark om levering av tjenesten Beredskap – Industrivern. 
  Avtalen gjelder fom. 1. januar 2020
 • Kommunen inngår midlertidig avtale om leie av (en del av) dagens brannstasjon med Raufoss Næringspark ANS inntil ny brannstasjon er ferdig. 
  Avtalen gjelder fom. 1. januar 2020

Dokumentasjon av brannvesenet (Brannordningen) revideres på nyåret 2020

Hva nå?

Den mest vesentlige endringen som har skjedd, er at Vestre Toten kommune har overtatt «eierskapet» av brann- og redningsberedskapen for kommunen og industriparken fra 1. januar 2020.

 • Vi leverer de samme tjenestene som før, med samme standard og kvalitet, med det samme personellet.
 • Beredskap og vaktordninger er de samme.
 • Vi framstår i «ny drakt»
 • Alle avtaler og felles ordninger med våre naboer og andre samarbeidsparter videreføres
 • Bygging av ny brannstasjon starter i april 2020 (mer informasjon følger under)

Vi skal fortsette å videreutvikle hele brannvesenet i samsvar med samfunnsutviklingen og være en viktig bidragsyter for å ivareta liv, helse, miljø og materielle verdier.

Ny brannstasjon 2021

Kontrakt om bygging er inngått med entreprenør Veidekke.

 • Oppstartsmøte med alle aktører 9. januar 2020
 • Planlagt byggestart april 2020 (rett over påske)
  Omlegging av infrastruktur i forkant (før påske)
 • Parallell bygging av innsatsvei inn i industriparken
 • Ferdigstillelse juni 2021

Netto kostnadsramme for hele prosjektet er 52 mill. kroner (eks. mva.)

Vestre Toten kommune: Ny brannstasjon 2021

Illustrasjon: JAF arkitektkontor AS

Media

Her finner man tjenestens stasjonære side, inneholdende kontaktinformasjon, arbeidsområder, organisering, skjema, gebyrregulativ og generell informasjon:

Vestre Toten Brann og Redning har egen Facebookside: 

Artikkel fra Toten Idag 14.01.2020: 


Publisert: 15.01.2020 08:40
Sist endret: 15.01.2020 08:40