Informasjon, råd og film om koronavirus

Kommuneoverlegen orienterer: Råd til foresatte, skoler og barnehager vedrørende situasjonen og innskjerpede krav med koronavirus (COVID-19)

Innhold

Publisert 10. mars; Kommunens orientering til foresatte, skoler og barnehager vedrørende innskjerpede karantenekrav

Gjelder for personer som har oppholdt seg i områder  med «vedvarende smittespredning» i henhold til Helsedirektoratets utvidede definisjon. Nylig er Østerrike/Tirol inkludert, og Folkehelseinstituttets områdeoversikt finner man her: Områder med utbredt spredning av covid-19 (ekstern lenke - fhi.no)

Helsedirektoratets krav om karantene ble 7. mars 2020 utvidet til å omfatte at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Anbefalingen har tilbakevirkende kraft.

Hvilke konsekvenser får de nye karantenekravene?

Dette vil innebære at voksne og barn som til nå er vurdert å være utenfor risiko, enten fordi oppholdssted ikke var omfattet av de opprinnelige rådene, og muligens også klarert av helsetjenesten for vanlig deltagelse i arbeid og skole og barnehage, nå likevel må  være i hjemme karantene inntil 14 dager etter siste antatte smitteeksponering.

Friske mennesker smitter vanligvis ikke...

Dette vil også kunne utløse bekymring i barnas miljøer for om det kan ha foregått smitte i den forutgående fasen.
Selv om det nå kan være indikasjoner på at smitte kan forekomme i timene før symptomene bryter ut, så tar kommunelegen  utgangspunkt i at smitteriskoen fra friske mennesker er svært liten.

Det er derfor vurdert at det ikke er noen faglig grunn til ekstraordinære tiltak overfor skoler, klasser eller barnehager der friske barn eller ansatte som nå er i karantene etter de nye bestemmelser har vært.

Ved funn av virus COVID 19...

De som er i karantene følges tett opp. Skulle det vise seg at noen av disse utvikler sykdom, og får påvist viruset, i karanteneperioden, så vil det iverksettes en rask og grundig oppfølging av alle nærkontakter til disse. Karantene vil da først bli aktuelt for disse. Det er kun de med symptomer som testes.   

Begrens håndhilsing og annen «unødvendig» fysisk nærkontakt!

Helsedirektoratet har nå gått ut med en generell anbefaling om at vi alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsing og klemming. Man må selvfølgelig  kunne gi nærhet og trøst når situasjonen tilsier det. Men det anbefales å begrense dette mest mulig.

Aktiviteter

Det er foreløpig ikke grunnlag for å avlyse aktiviteter, felles fysisk aktivitet, møter eller samlinger (f.eks foreldremøter). 

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, og hoste) bør imidlertid frarådes å delta, eventuelt sendes hjem. Mht gjennomføring, eventuelt avlysning av større arrangementer, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle, i samråd med kommuneoverlegen, og i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer. .

Informasjon og kontaktinformasjon

Denne informasjon gjøres kjent for skole- og barnehageansatte. Alle som har spørsmål til virksomheter om de endrede forholdsregler i forhold til reise eller annen nærkontakt med mulig smitte, henvises til denne informasjon, til kommuneoverlegen på telefon 913 75 403, eller informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet: 815 55 015.  

Denne informasjonsfilmen for barn og unge anbefales:  

En oppsummering: Hva innebærer hjemmekarantene?

Hjemmekarantene anbefales for:

 • Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle.
 • Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Hjemmekarantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole,
 • unngå reiser,
 • ikke ta offentlig transport,
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Disse tiltakene er basert på et «føre var» prinsipp. Så lenge ingen personer dette gjelder for er syke er det ingen risiko for smitte. Etter kommuneoverlegens vurdering er det altså  ingen smitterisiko for barnehager/skoler som får barn eller ansatte i karantene etter disse anbefalingene.

Folkehelseinstituttet: Råd til personer som er i hjemmekarantene (ekstern lenke - fhi.no)


Jens A. Mørch
kommuneovelege

Publisert 3. mars: Råd til personale og foreldre med barn i skoler og barnehager

Råd til personale og foreldre med barn i skoler og barnehager vedrørende situasjonen med coronavirus (COVID-19)

Vinterferien er slutt og det er stilt mange spørsmål rundt hvordan man skal forholde seg til smittevernet rundt det nye coronaviruset.

 1. Skolebarn og ansatte i skolen som har vært på reise og/eller har oppholdt seg i områder som har «vedvarende spredning» av coronavirus*, bør drøfte med fastlegen eller kommuneoverlegen om de skal holde seg hjemme i en periode på opp til 14 dager. Fastleger og kommuneoverlegen vi ha en lav terskel for å anbefale hjemmekontor/sykmelding/fravær for ansatte og barn i denne gruppen.

 2. Dersom man har vært på reise og/eller har oppholdt seg i andre områder, kan man gå på skolen som normalt, da man anser  corona-smitte å være uaktuelt

 3. Om du har vært på reise eller ikke:
  Følg generelle  smittevernråd mht de som har/fårluftveissymptomer som hoste, feber, snue,  innbærer det en vurdering om  personell eller barn bør være hjemme, for ikke å smitte andre med de virus som da florerer i nærområdene våre fra før: forkjølelse, influensa etc (dvs alt annet enn coronavirus.)

 4. God håndhygiene og hostehygiene er det beste forebyggende tiltak for alle og bør gjennomføres ofte. Utfør alltid håndvask/-desinfeksjon etter kontakt med smitte-potensiale (hoste, snyting, toalettbesøk o.l.).

 5. Testing for corona-viruset utføres i dag KUN på de som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon innen 14 dager etter en  potensiell corona-smitteeksponering. Det kan gjøres unntak for smitteoppsporing av nærkontakter til bekreftet covidsmittet. (kfr Ullevål)

 6. NB: Coronavirus synes å være lite farlig for barn. I følge smittevernmyndighetene er bare 1 % av de syke under 10 år gamle og 1% er i alderen 10-19 år. Og det foreligger ingen offisielle opplysninger om at barn har dødd av viruset.

* Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.


Likelydende beskjed er utarbeidet av kommunelegene i regionen, og distribueres til de respektive kommuner. For de som har spørsmål mht egen person eller tjeneste, og man ikke finner svar på de etter hvert omfattende og gode informasjonssider på Folkehelseinsituttet (ekstern lenke), så kontakt fastlegen eller kommuneoverlege Jens Mørch på SMS/telefon 913 75 403 eller epostadresse: jens.moerch@vestre-toten.kommune.no

Dr. Jens A. Mørch
Kommuneoverlege Vestre Toten og Søndre Land

Se også følgende film, nettsider og informasjonsmateriale

Helsedirektoratets informasjonsfilm til barn og unge om det nye koronaviruset

Aktuelle linker

Informasjonsmateriale

 

Coronaviruset: Smitteforebyggende plakat 2020

Trykk her eller på bildet for større versjon


Publisert: 10.03.2020 11:04
Sist endret: 10.03.2020 15:40