Informasjon vedrørende mottak av flyktninger

Juni 2023: Flyktningtjenesten informerer om status vedrørende flyktningmottak, bosetting, introduksjonsprogram og arbeidsliv/språkpraksis.

Innhold

Juni 2023: Informasjon vedrørende mottak av flyktninger

Vestre Toten kommune ble bedt om å bosette 70 flyktninger i løpet av 2023. Grunnet stor tilstrømning av flyktninger til landet er kommunen nå bedt om å bosette ytterligere 10 inneværende år. I april var det allerede bosatt 46 flyktninger i kommunen. I tillegg har kommunen noen få som bor på alternativ mottaksplass. De flytter inn hos familie eller venner som bor og oppholder seg i kommunen fra før. De vil bo på alternativ mottaksplass til de har fått innvilget oppholdstillatelse fra UDI. Etter de har fått innvilget opphold starter flyktningtjenesten arbeidet med å bosette dem i kommunen.

Bosetting
Allerede ved utgangen av april hadde flyktningtjenesten bosatt 46 av de 70 som skal bosettes i år. Dette hadde ikke vært mulig uten alle innmeldte boliger fra privatpersoner. Av ulike årsaker har vi dessverre ikke fått mulighet å bruke alle boligene som er meldt inn. Vi ønsker fortsatt å oppfordre innbyggere til å melde inn ledig bolig via kommunens hjemmeside.

Snarvei til aktuelt skjema finner man her: Har du ledig husrom til flyktninger?

Introduksjonprogram
Etter at flyktningene er bosatt, starter de fleste opp på introduksjonsprogrammet på voksenopplæringen.  I tillegg til norskundervisning vil utdanning og arbeidserfaring til hver enkelt bli kartlagt. Det gjør at vi lettere kan bistå hver enkelt med egnet praksis og etter hvert overgang til arbeid. Allerede til sommeren og høsten vil flere av de som ble bosatt i 2022 være ferdig med sitt introduksjonsprogram. De ønsker å komme seg over i lønnet arbeid. For de aller fleste vil ett år for å lære ett nytt språk være i knappeste laget, men språkutviklingen fortsetter når de får praktisert språk ute i det ordinære arbeidsliv.

Arbeidsliv og språkpraksis
Flyktningavdelingen jobber tett på markedskontaktene på NAV som bistår i arbeidet med arbeidsgiverkontakt og formidlinger over til det ordinære arbeidslivet. I tett samarbeid med arbeidsgivere har allerede flere flyktninger først fått språkpraksis i bedrift med mulighet for overgang til arbeid etter endt intro. NAV har også ulike virkemidler og tilskudd til støtte for arbeidsgiver i overgangen mellom intro og arbeid. Flyktningtjenesten og markedskontakene på NAV ønsker derfor å komme i kontakt med arbeidsgivere som kunne tenke seg å ta imot våre nye innbyggere på sin arbeidsplass. Det er behov for både praksisplasser i og utenfor introduksjonsprogrammet og ordinært arbeid. Vi oppfordrer interesserte arbeidsgivere til å registrere seg. Vi tar kontakt med alle som registrerer seg.

Snarvei til aktuelt skjema finner man her: For arbeidsgivere som kan bistå med ordinært arbeid eller språkpraksisplasser

Prognoser og situasjonen framover
Oppdaterte prognoser fra UDI sier at det er behov for enda flere bosettingsplasser enn de 35 000 som landets kommuner først ble bedt om å bosette. Til sammen er alle norske kommuner pr i dag bedt om å bosette 38 000 flyktninger i løpet av 2023. I tillegg er myndighetene klare på at situasjonen kan endre seg i løpet av året og at det endelige behovet for bosetting i 2023 både kan bli høyere og lavere enn det som er kjennskap til pr i dag.

Vestre Toten har fått forespørsel om å bosette ytterligere 10 flyktninger inneværende år, med til sammen 80 personer i 2023. Forespørselen om kommunen skal bosette flere i år vil bli behandlet politisk.

Med vennlig hilsen
Flyktningtjenesten, NAV Vestre Toten


Publisert: 06.06.2023 11:33
Sist endret: 06.06.2023 11:33