Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til eldre hjemmeboende - velkommen til å se informasjon om tjenesten i en nydesignet presentasjon.

Innhold

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering. Illustrasjon: Jørn Melnes 2019

En tjeneste for deg som ønsker å mestre din egen hverdag

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om opptrening i daglige aktiviteter, som foregår i ditt hjem, og som tar utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter for deg?»

 • Den har et forebyggende og rehabiliterende perspektiv, ettersom den vedlikeholder mestring av hverdagsaktiviteter.
 • Den er et tilbud til eldre hjemmeboende, i hovedsak aldersgruppen fra 65 år og oppover.
 • Det er et tilbud for deg som har opplevd en gradvis, eller brå funksjonsendring.
 • Du som bruker er motivert og delaktig i prosessen, og sammen utarbeider vi mål på aktiviteter du ønsker å mestre.
 • Aktiviteter å trene på - se digital brosjyre under.

Målet er å støtte opp under økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål, slik at flest mulig kan bo hjemme, være aktive i eget liv, delta sosialt og i samfunnet.

Om tjenesten

Helsefremmede og mestringsfremmede arbeid er sentralt for å møte veksten i behovet for helse - og omsorgstjenester. Nasjonal satsning fremholder at fokus på tidlig innsats og rehabilitering i nærmiljøet, kan bidra til økt livskvalitet og bedre funksjonsevne hos brukere.

 • Vi er et tverrfaglig team, bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier, som er en del av kommunens hjemmetjenester.
 • Tjenesten tildeles av Kontor for tildeling og koordinering (KTK).
 • Tjenesten er nedfelt i forskrift om Habilitering og Rehabilitering (lenke under konstruksjon)
 • Vi er samlokalisert med Hjemmetjenesten på Sagatunet.
 • Ved henvisning til oss, avtaler vi et vurderingsbesøk der vi sammen kartlegger dine aktivitetsvansker og helse tilstand.
 • Gjennom veiledning og tilrettelegging trener vi på målrettet aktiviteter.
 • Tjenesten er gratis og gis som et tilbud over 4 uker (3 dager/uka), med oppfølging etter 3, 6 og 12 måneder.

Digital brosjyre

Stor utgave av brosjyren finner man her.
Alle tegninger/illustrasjoner på nettside og i brosjyre av Jørn Melnes.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss i Mestringsteamet på telefon:

 • Teamleder-/fysioterapeut: 948 66 141.
 • Ergoterapeut: 906 38 354.
 • Sykepleier: 909 15 686.

Søknad om tjenesten

Søknadsskjema kan også innhentes ved å kontakte kommunens servicetorg.

Søknadsskjema sendes elektronisk til Kontor for tildeling og koordinering (KTK), eller skriftlig til: 
Vestre Toten kommune, PB 84, 2831 Raufoss.

Kontor for tildeling og koordinering (KTK) har telefonnummer 61 15 33 90.


Publisert: 07.03.2019 14:00
Sist endret: 07.03.2019 14:00