Høring: Helse- og omsorgsplan 2040

Helse - og omsorgsplan 2040 for Vestre Toten kommune er herved ute på høring. Høringsfrist: 22. mars 2024

Innhold

Helse- og omsorgsplan 2040 til høring

Oppvekst og velferdsutvalget vedtok i sitt møte 6.2.2024 i sak 11/2024 å legge helse - og omsorgsplan 2040 for Vestre Toten kommune ut på høring.

Helse- og omsorgsplan 2040 for Vestre Toten kommune er en overordnet plan som skal bidra til felles målsetninger for alle involverte i helse og omsorgstjenesten, og være et styringsverktøy for politikere og administrasjon.

Planen skal synliggjøre mål, satsningsområder og hovedtiltak for å møte samfunnsutviklingen på kort og lang sikt, og på en bærekraftig måte. Den skal vise hvorfor og hvordan tjenestene og befolkningen må omstille seg når ressursene ikke lenger kan forventes å øke i takt med behovene.

Fokus på folkehelsearbeid og utvikling av gode lokalsamfunn er viktig. Planen peker videre på satsninger for å styrke det forebyggede og rehabiliterende arbeidet, samarbeid med frivillige og pårørende, ta i bruk ny teknologi, styrke de hjemmebaserte tjenestene og tilpasse botilbud og boligstrukturer til fremtidige behov.

Høringsfrist og kontaktinformasjon

Høringsfrist
Høringsfristen er satt til 22.3.2024. Innsending av eventuell høringsuttalelse eller merknader må skje innen fristen.

Kontakt ved innspill
Uttalelser sendes enten pr brevpost til: Vestre Toten kommune, postboks 84 2831 Raufoss, eller med epost til: post@vestre-toten.kommune.no. Merkes med «Helse og omsorgsplan 2040».

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til helse- og omsorgssjef på følgende epostadresse: trine.kloevrud@vestre-toten.kommune.no

Se også: Helse og omsorg, Vestre Toten kommune

Med hilsen
Trine Kløvrud
Helse- og omsorgssjef


Publisert: 12.02.2024 08:55
Sist endret: 12.02.2024 08:55