Forslag til ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024 - 2027

Høring: Forslag til ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024 - 2027. Høringsfrist 3. april 2024

Innhold

Høring av forslag til ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024-2027

Vestre Toten kommune sender med dette Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024 – 2027 på offentlig høring.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024 – 2027

Vestre Toten kommune ønsker innspill til handlingsplanen for å gjøre den best mulig for målgruppene.

Bakgrunn

Utgangspunktet for kommunens handlingsplan er regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024) - Frihet fra vold. Regjeringen slår fast at arbeidet mot vold i nære relasjoner skal ha høy prioritet også i årene som kommer. Videre er handlingsplanen en revidering av Vestre Totens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Planen er utarbeidet av en regional arbeidsgruppe med ansatte fra sektorene barn og familie, helse og omsorg og oppvekst, som i samarbeid har revidert tidligere handlingsplaner for alle de fem kommunene i Gjøvikregionen.

Mål

Handlingsplanen skal være et verktøy for å styrke evnen til å forebygge, avverge og avdekke vold i nære relasjoner. Planen skal bidra til å styrke innsatsen mot partnervold, vold mot sårbare grupper og sikre at alle berørte parter får et godt og helhetlig hjelpetilbud. Samtidig ønskes det å styrke og videreutvikle samhandling mellom faggrupper og instanser.

Det er et mål at handlingsplanen skal bidra til kommunenes arbeid med å gjennomføre barnevernreformen, og forberede samfunnet på en endret alderssammensetning med flere eldre. Handlingsplanen skal bidra til implementering av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen).

Målgrupper

Målgrupper for planen er alle som berøres av vold i nære relasjoner både barn, unge, voksne og eldre, samt ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten, politiet, Interkommunale selskaper som blant andre krisesenteret IKS, stiftelser, frivillige organisasjoner og politikere med flere.

Innhold

Handlingsplanen har tre innsatsområder: målrettet forebygging, likeverdige og sammenhengende tjenester samt tiltak mot sårbare grupper. Planens tiltak er generelt beskrevet, da gjennomføring av tiltakene planlegges og gjennomføres på tjenestenivå.

Handlingsplanen inneholder en fagdel og en tiltaksplan med felles regionale og lokale tiltak. Handlingsplanen har en oversikt over særlig utsatte grupper, risikofaktorer og tegn på vold for å hjelpe til å kjenne igjen og avdekke vold. I tillegg har planen en liste over opplæringsressurser og kontaktinformasjon til hjelpeapparatet for å gjøre hjelp tilgjengelig for berørte.

Gjennom tiltakene i handlingsplanen legger kommunene i Gjøvikregionen til rette for effektiv forebygging, avverging, avdekking og mer likeverdige og sammenhengende tjenester til voldutsatte.

Høringsfrist og kontaktinformasjon

Høringsfristen er 03.04.2024

Høringsuttalelsene sendes til:

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 Raufoss

Eller via e-post til post@vestre-toten.kommune.no

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill.


Publisert: 20.03.2024 08:52
Sist endret: 20.03.2024 08:52