Ekstraordinær båndtvang for hunder i Vestre Toten kommune

Forskriften om ekstraordinær båndtvang trer i kraft 20. februar 2019 og gjelder inntil 1. april 2019 da den ordinære båndtvangen inntrer.

Innhold

Ekstraordinær båndtvang for hunder

Fastsatt av rådmannen i Vestre Toten 20. februar 2019 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, § 6 annet ledd bokstav f, og planavdelingens delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret den 22.11.2012, sak 104/12.

Ekstraordinær båndtvang i Vestre Toten kommune 2019

§ 1 - Grunnet ekstraordinære forhold for viltet med mye snø, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Vestre Toten kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2 - Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: - politi- og lavinehunder i tjeneste og under trening, - ettersøkshund ved offentlig ettersøk på såret eller sykt vilt. - dressert bufehund som brukes til å vokte/gjete bufe.

§ 3 - Kommunen kan for særlige formål, eller avgrensede områder dispensere for bruk av løs hund i de områder som omfattes av denne forskrift.

§ 4 - Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder Hundelovens § 10 for opptak og behandling av løse hunder.

§ 5 - Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
(Jfr. hundeloven § 28).

§ 6 - Denne forskrift trer i kraft 20. februar 2019 og gjelder inntil 1. april 2019 da den ordinære båndtvangen inntrer. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning. 

Innføring av denne forskrift kan påklages til fylkesmannen.

Forskrift


Publisert: 19.02.2019 09:39
Sist endret: 19.02.2019 09:39