Kommunevåpen
Vestre Toten Kommune

Grensejustering

Generelt

Beskrivelse

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Målgruppe

Personer som kan kreve grensejustering (rekvirenter) er blant annet grunneiere (se også matrikkelloven § 9).

Kriterier/Vilkår

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseiendom gjelder spesielt at volumet kan økes eller reduseres med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før justeringen, da blir det arealoverføring. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.
 

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kartverket
Kontaktinformasjon til brukerstøtte

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 16 Grensejustering
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.
Lov om jord (jordlova) § 12 Deling

Forskrift

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 34 Grensejustering

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftlig. Se nedenfor hvilke vedlegg som skal følge med.

Avdelingsingeniør Trygve Robøle tlf. 61153425

Avdelingsingeniør Tore Enge, tlf. 61153431

Fagkonsulent Kjell Arne Olsborg, tlf. 61153444

Overingeniør Knut Sterten, tlf. 61153430

 

Søknadsskjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker unntatt fra byggesaksbehandling
Nabovarsel oppmålings- og byggesaker
Søknadsskjema

Vedlegg

  • Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for
  • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer
  • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)
  • Verdianslag for involverte eiendommer

Søknaden sendes til

Vestre Toten kommune
Postboks 84

2831 Raufoss 

post@vestre-toten.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Saksbehandlingstid

Når krav om grensejustering er mottatt , skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på grensejusteringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Planavdelingen
  • Telefon: 61 15 33 00
  • Telefaks: 61 15 34 34
  • Postadresse: Postboks 84 2831 RAUFOSS
  • Besøksadresse: Kirkevegen 8 2830 RAUFOSS

Andre opplysninger

Sist oppdatert

30.05.2016 09:36Tips en venn Skriv ut


Postadresse:
Vestre Toten Kommune,
Postboks 84, 2831 Raufoss
Besøksadresse Rådhuset:
Kirkevegen 8, Raufoss

Telefon: 61153300
Telefaks: 61153555
post@vestre-toten.kommune.no
Montasje av lokale motiver