Tjenester A - Å

Innhold

A

Adressetildeling

Allemannsretten

Allmennkultur

Arealoverføring

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Avløp - private avløpsanlegg

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Barnehageplass

Barnehager i Vestre Toten

Barnevern

Bibliotek

Bolig - oppføring av ny bolig

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Bostøtte

Brannteknisk veiledning i byggesaker

Brannvern og tilsyn

Brukerstyrt personlig assistanse

Bruksendring

Byggetiltak på bebygd eiendom

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Demens

Den kulturelle skolesekken

Driftsbygning i landbruket

E

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Eierseksjonering/reseksjonering

Enhet for psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer

Ergoterapi

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F

Farlig avfall

Fastlege

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fellingstillatelse

Forhåndskonferanse

Fradeling av eiendom

Frisklivsentral

Fritak fra aktiviteter i skolen med bakgrunn i religion eller livssyn

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Fysioterapi

G

Gravide rudmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Grensejustering

Grunnskoler i Vestre Toten

Grunnskoleopplæring for voksne

H

Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Hjemmehjelp

Hjemmesykepleie

Husdyrhold

I, J

Individuell plan

Innbyggerinitiativ

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Jegerprøven

Jordbruk

K

Klage til Sivilombudsmannen

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Kommunal bolig

Kommunal planlegging - medvirkning

Kommunalt lån (sosiallån)

Kommunale årsgebyr

Kommunepsykolog

Kompetanseplan for grunnskole VTK

Konsesjon og landbrukseiendom

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Kulturskole - opptak

Kunnskapsprøven - alkoholloven

L

Landbruk

Ledige tomter

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Legevakt

Leksehjelp i grunnskolen

Leseplan

Lærlingordning

M

Matombringing

Miljøfyrtårn - sertifisering

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Muntlig eksamen

N

Nabovarsel

Nedgravde oljetanker

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O

Omsorgslønn

Omsorgsbolig

Omsorgstjenesten

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Oppmålingsforretning

Ordensreglement

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

PP-tjenesten

Praktisk bistand

Produksjonstilskudd i jordbruket

Psykiske helsetjenester

Publisering av saksdokumenter på internett

R

Raufosshallen

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Renovasjon

Rovviltkontakt, beredskapsplan beitedyr

 

S

Samlivskurs

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Selvbygger

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Skogfond

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjeneste

Skolemiljøet

Skolerute

Skoleskyss

Skolestart

Skoletilhørighet

Smittevern

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Startlån bolig

Statlige spillemidler til idrettsformål

Støttekontakt

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Svangerskapsomsorg

T

Tekniske hjelpemidler - utlån

Tidligpensjon for jordbrukere

Tilbud for kreftrammede

Tilskuddsordninger i landbruket

Totenbadet

Torsdagsklubben

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Trygghetsalarm

Tømmekalender renovasjon

U

Ungdomshus

Ungdomskontakt

Ungdomsråd

Utslippstillatelse

V

Vald - godkjenning

Valg til kommunestyret og fylkestinget

Vann og avløp - abonnementsvilkår

Veivedlikehold

Veiviseren.no - Bolig for velferd

Velferdsordninger i landbruket

Vergemål

Viltvakt

Ø

Økologisk landbruk

Økonomisk rådgivning - gjeldsrådgivning


Publisert: 12.09.2016 12:28
Sist endret: 12.09.2016 13:17