Rådmannen informerer

Fylkesmannens lovlighetskontroll av sak om nedleggelse av Ihle skole - videre oppfølging av saken.

Innhold

Vedrørende Fylkesmannens lovlighetskontroll av vedtaket om  å legge ned Ihle skole.

- Viser til Fylkesmannens lovlighetskontroll av vedtaket om å legge ned Ihle skole. (ekstern lenke, Fylkesmannen i Oppland) Fylkesmannen konkluderte med å oppheve kommunestyrets vedtaket med bakgrunn i saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen mener kommunen skulle gjennomført en bredere og lengre høring av saken.

Basert på kommunens ansvar etter opplæringsloven om å gi et forsvarlig opplæringstilbud til elevene fra Ihle skole, er konklusjonen at elevene begynner på henholdsvis Bøverbru og Raufoss skole som forutsatt. Formelt vil dette være å anse som et midlertidig skoletilbud fram til kommunestyret har fattet gyldig vedtak i saken. Denne vurderingen er oppsummert i vedlagte brev som i dag er sendt kommunestyret, foresatte, FAU ved Ihle skole, rektorer ved skolene og tillitsvalgte. 

Vedlegg av brevet finner man her

Rådmannen vil legge frem igjen saken til behandling i kommunestyret ved første anledning som er 31. august 2017. 

Med vennlig hilsen
Bjørn Fauchald 
Rådmann

 


Publisert: 05.07.2017 15:25
Sist endret: 05.07.2017 15:25