Årsresultat for regnskap 2017

Gode resultat og positiv trendkurve fortsetter å prege kommunens økonomi.

Innhold

Fortsettelse av god trendkurve

Årsresultat for regnskap 2017

Vestre Toten kommunes årsresultat for regnskap 2017 er et mindreforbruk på 20,8 mill. kr i fht. budsjett og et netto driftsresultat på 44,8 mill. kr. Dette er et svært godt resultat og en fortsettelse av den gode trenden for økonomien i Vestre Toten kommune.

Styring og investeringer

Det gode resultatet skyldes merinntekter fra Skatt og finans samt god styring og mindreforbruk i kommunens drift. Dette legger grunnlaget for de store investeringene som gjøres i kommunen. 

Rapport- og regnskapsdokumenter vil foreligge her på et senere tidspunkt. 

Rådmannen


Publisert: 26.03.2018 10:27
Sist endret: 26.03.2018 10:27